Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy zwrot kwoty równowartości podatku VAT od wniesienia przez osobę fizyczną aportu do spółki komandytowo-akcyjnej należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b tej ustawy?

sygnatura: IBPBI/1/415-1095/14/AB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-19

słowa kluczowe:aport, podatek od towarów i usług, przychód

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest właścicielem położonych w Polsce niezabudowanych nieruchomości gruntowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej: ,,grunt"). Zamierza wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: ,,SKA") wkład niepieniężny w postaci gruntu. Zarówno Wnioskodawca, jak i SKA są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. Grunt jest przeznaczony pod zabudowę, zatem jego dostawa w ramach czynności aportu nie zostanie objęta zwolnieniem od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem aportu nie będzie przedsiębiorstwo, ani zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Wartość wkładu niepieniężnego (wyrażona w pieniądzu) określona będzie w umowie aportu. Strony zakładają, że rozliczenie wniesienia przedmiotu aportu nastąpi w ten sposób, że Wnioskodawca obejmie akcje w SKA oraz otrzyma kwotę pieniężną odpowiadającą wartości należnego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu. Kwota podatku od towarów i usług zostanie zatem dopłacona wnoszącemu aport w formie pieniężnej.

Zostanie przyjęty następujący sposób rozliczenia podatku VAT z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do SKA:

 1. Na rzecz SKA Wnioskodawca wystawi fakturę obejmującą wartość netto gruntu (równą wartości nominalnej objętych akcji), wartość należnego podatku VAT oraz wyznaczy na fakturze termin płatności kwoty równej należnemu podatkowi VAT.
 2. Wnioskodawca rozliczy w składanych deklaracjach należny podatek VAT z tytułu wniesienia aportu wykazany na fakturze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. SKA odliczy podatek VAT wykazany na wystawionej przez Wnioskodawcę fakturze na ogólnych zasadach ustawowych.
 4. SKA dokona zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty równej kwocie podatku VAT, określonej na fakturze.

W chwili wniesienia przez Wnioskodawcę aportu i do 30 listopada 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrot kwoty równowartości podatku VAT od wniesienia przez osobę fizyczną aportu do spółki komandytowo-akcyjnej należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot równowartości podatku VAT jest świadczeniem związanym z wniesieniem aportu i nie wynika z żadnej czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie stanowi zatem przychodu z wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi również przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej.

W rozumieniu pierwszego z powołanych przepisów, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wnioskodawca wskazuje, że:

 • charakter zarobkowy oznacza, że działalność jest nastawiona na osiągnięcie zysku, co odróżnia ją od działalności społecznej, choć samo wystąpienie zysku nie jest konieczne,
 • zorganizowany sposób działania to prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny, uporządkowany, o czym może świadczyć m.in. wyodrębnienie składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu tej działalności, przyjęcie określonej formy organizacyjno-prawnej, dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej,
 • wykonywanie działalności w sposób ciągły to prowadzenie jej w sposób stały, co wiąże się z realizacją poszczególnych planowych zamierzeń,
 • działanie we własnym imieniu oznacza, że prowadzący działalność występuje jako podmiot niezależny prawnie od innych podmiotów, a podejmowane czynności wywołują określone prawa i obowiązki bezpośrednio dla niego.

Jak stanowi drugi z powołanych na wstępie przepisów, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • za rezultat czynności oraz ich wykonywanie odpowiedzialność wobec osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający ich wykonanie,
 • czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jednak nawet wykonywanie określonych czynności w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej nie przesądza o zaliczeniu przychodów do tego źródła przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie uzyskane korzyści związane z wniesieniem aportu należy zatem zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przepisów przejściowych, tj. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 1387 z 2013 r.) wynika, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca wskazuje, że spółka komandytowo-akcyjna powstała przed dniem wejścia w życie powyższych przepisów i jej rok obrotowy skończył się 30 listopada 2013 r. Pierwszy dzień roku obrotowego tej spółki rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r., to 1 grudnia 2014 r.

W zakresie uzyskanych dochodów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym z tytułu objęcia udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej do 30 listopada 2014 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Natomiast zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą obowiązywać spółkę komandytowo-akcyjną i jej wspólników począwszy od dnia 1 grudnia 2014 r.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących do 31 grudnia 2013 r., wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną (w tym również do spółki komandytowo-akcyjnej) powoduje powstanie przychodu u osoby wnoszącej aport. Jednocześnie jednak przychód ten został przez ustawodawcę zwolniony z opodatkowania. Na podstawie bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną (czyli m.in. do spółki komandytowo-akcyjnej).

W przedmiotowym przypadku brak jest podstaw do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem transakcja wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, która była wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej wnoszącego wkład, nie stanowi odpłatnego zbycia, o którym mowa w tym przepisie. Zastosowania nie ma również art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, który wprost definiuje jako przychód z kapitałów pieniężnych nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, gdyż spółka komandytowo-akcyjna, w której obejmowane będą akcje, jest spółką osobową, wymienione regulacje prawne nie dotyczą zatem wkładów wniesionych do spółek niebędących osobą prawną. Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to wszystkich przychodów związanych z wniesionym aportem, również zwrotu równowartości zapłaconego przez wnoszącego aport podatku VAT. Zwrot równowartości kwoty podatku VAT od wniesionego aportu należy zatem zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedstawionej sytuacji zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b tej ustawy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki:

 • NSA z 18 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 47/09 oraz z 7 lipca 2009 r, sygn. akt II FSK 394/08,
 • WSA w Gdańsku z 9 lutego 2011 r, sygn. akt I SA/Gd 1190/10.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zaś wspólnicy tych spółek będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tej spółce przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie jednak do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

-jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że spółka komandytowo-akcyjna, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport w chwili wniesienia aportu i do 30 listopada 2014 r. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji aport do spółki komandytowo-akcyjnej powinien być traktowany jako aport do spółki niebędącej osobą prawną. Zaznaczyć przy tym należy, że kwestia powyższa, stosownie do zadanego pytania, nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej. W tym miejscu należy także wskazać, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Zatem, w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, do oceny skutków podatkowych planowanej przez Wnioskodawcę czynności wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, która zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy w chwili wniesienia aportu nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 cytowanej wyżej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jeżeli zatem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają określonego przychodu do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów - przychód ten, przy braku przeciwnego wskazania, winien być uznany za przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Powyższy przepis, nie wymienia szczegółowo wszystkich przychodów z działalności gospodarczej, zaś w art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wymienione zostały tylko niektóre rodzaje przychodów zaliczanych do tego źródła. Należy zatem przyjąć, że na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej stanowi każda kwota należna podatnikowi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności należna mu w związku ze zbyciem (również w formie aportu) składnika majątku wykorzystywanego w tej działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej (w formie aportu) nieruchomości gruntowe związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Transakcja wniesienia aportu do ww. spółki potwierdzona zostanie wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą VAT. Kwota podatku od towarów usług wynikająca z wystawionej faktury VAT dla Wnioskodawcy będzie podatkiem VAT należnym, a dla spółki komandytowo-akcyjnej obejmującej aport podatkiem VAT naliczonym. Strony zakładają, że rozliczenie wniesienia przedmiotu aportu (gruntu) nastąpi w ten sposób, że Wnioskodawca obejmie akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, których nominalna wartość będzie odpowiadała wartość netto gruntu (aportu) oraz otrzyma kwotę pieniężną odpowiadającą wartości podatku od towarów i usług należnego w związku z wniesieniem tego aportu.

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa, będącego przedmiotem wkładu na spółkę, a tym samym niewątpliwie stanowi ich odpłatne zbycie. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego wspólnik przystępujący do spółki uzyskuje udział w spółce (w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej - akcje), stosownie do wartości wniesionego aportu. Zatem wspólnik wnoszący wkład niepieniężny do spółki osobowej osiąga przychód, gdyż wniesienie wkładu niepieniężnego wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika majątku w zamian za udziały (akcje) w spółce osobowej.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że z tytułu objęcia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy. Przychód ten będzie równy wartości udziałów objętych w spółce komandytowo-akcyjnej. Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W konsekwencji, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z czynnością wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, odpowiadający wartości nominalnej objętych akcji w tej spółce, nie spowoduje powstania po Jego stronie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W ww. zakresie przychód będący konsekwencją ww. czynności prawnej jest bowiem zwolniony z opodatkowania tym podatkiem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy (jednakże wyłącznie, jak wskazano powyżej, do wysokości odpowiadającej wartości nominalnej akcji objętych przez Wnioskodawcę, których wartość odpowiada wartości netto gruntu wniesionego aportem).

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej należy zauważyć, że w następstwie tej czynności prawnej Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ww. środki pieniężne nie są bowiem przychodem z tytułu przeniesienia składników majątku w drodze aportu do spółki komandytowo-akcyjnej i z tego powodu nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymanie tychże środków ma wprawdzie związek z wniesieniem aportu, ale nie stanowi jego istoty. Innymi słowy, w wyniku wniesienia aportu w postaci nieruchomości gruntowych, Wnioskodawca otrzyma akcje w spółce komandytowo-akcyjnej oraz sumę pieniężną odpowiadającą kwocie podatku VAT należnego w związku z tą transakcją. Jednakże tylko w takim zakresie w jakim czynność ta wiąże się z objęciem akcji w spółce, jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w takim zakresie w jakim wiąże się ona z otrzymaniem środków pieniężnych, nie korzysta ze zwolnienia, generując przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jest przy tym przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem wniesienie wkładu niepieniężnego dotyczy czynności mającej związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą i dotyczy składnika majątku tej działalności. Również uczestnictwo Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej wiązać się będzie w zakresie objętym wnioskiem z uzyskiwaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę od spółki komandytowo-akcyjnej środki pieniężne w kwocie odpowiadającej podatkowi od towarów i usług należnemu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do tej spółki będą przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie podlegającym zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY