Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

stawki podatku VAT: - na dostawę, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce. - na dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA

sygnatura: IBPP2/4512-281/16/WN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-07-29

słowa kluczowe:basen, stawka, usługi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 23 czerwca 2016r. (data wpływu 28 czerwca 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT:

 • na dostawę, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce - jest prawidłowe,
 • na dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 23 czerwca 2016r. (data wpływu 28 czerwca 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 czerwca 2016r. znak: IBPP2/4512-281/16/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu oraz montażu minibasenów SPA. Część działalności prowadzona jest w lokalach mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 150 m2 oraz w budynkach mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 300 m2 . Zgodnie z umową zawartą z klientem, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania usługi montażu basenu lub minibasenu SPA, z dostarczonych przez siebie materiałów. Minibaseny pełnią funkcje relaksacyjno-zdrowotne, poprzez zamontowanie systemu dysz masujących powietrzem.

Minibaseny mogą być wykonywane w trzech formach konstrukcyjnych:

 1. Jako samodzielne konstrukcje, wymagające ustawienia w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (odpowiednie podłoże, doprowadzenie 3 faz prądu, podpięcie bezpośrednio do rozdzielnicy),
 2. Jako samodzielne konstrukcje podłączone na stałe do źródła wody i prądu, z przewodami zabudowanymi w ścianie i podłodze. Urządzenia, z uwagi na swoje gabaryty składane są wewnątrz pomieszczenia,
 3. Jako baseny instalowane w specjalnie przygotowanym w tym celu wgłębieniu, wymagającym przeprowadzenia prac budowlanych, a następnie obudowania podłogi oraz basenu.

W każdym przypadku z zewnątrz minibaseny oraz baseny mogą być obudowane dedykowaną obudową lub zgodnie życzeniem klienta - kafelkami, mozaiką, drewnem.

W każdym przypadku urządzenia, z uwagi na swoje gabaryty składane są wewnątrz pomieszczenia. W drugim i trzecim przypadku basen lub minibasen stanowi integralną część pomieszczenia, brak jest możliwości jego rozmontowania bez uszkodzenia ścian i/lub podłogi.

W każdym przypadku, umowa zawarta z klientem zobowiązuje Wnioskodawcę do wykonania pomiaru, dostarczenia materiału oraz montażu basenu lub minibasenu. Z uwagi na złożony i specjalistyczny charakter konstrukcji, brak jest możliwości samodzielnego montażu basenu lub minibasenu.

Dodatkowo pismem z 23 czerwca 2016r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

Ad 1. Będące przedmiotem wniosku świadczenia wykonywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektu lub części budynku zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W zależności od okoliczności faktycznych, wyposażenie budynku lub jego części minibasen SPA występuje na jednym ze wskazanych wyżej etapów. Jest to związane z właściwościami montowanych urządzeń, wymagających uwzględnienia minibasenu SPA na etapie planów budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy budynku mieszkalnego.

W zależności od ustalonej formy konstrukcyjnej, montaż basenu wykonywany jest:

 • na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu w przypadku samodzielnej konstrukcji, wymagającej ustawienia w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (odpowiednie podłoże, doprowadzenie 1 lub 3 faz prądu, podpięcie bezpośrednio do rozdzielnicy). Bardzo sporadycznie, w przypadku gdy istniejące pomieszczenia spełniają warunki dla ustawienia konstrukcji minibasenu - jego montaż nie będzie stanowił rozbudowy, modernizacji ani remontu obiektu mieszkalnego. Jest to przypadek, w którym umieszczenie minibasenu SPA zostało przewidziane na etapie budowy obiektu mieszkalnego.
 • na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu w przypadku samodzielnej konstrukcji podłączonej na stałe do źródła wody i prądu, z przewodami zabudowanymi w ścianie i podłodze.
 • na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu w przypadku basenów instalowanych w specjalnie przygotowanym w tym celu wgłębieniu, wymagającym przeprowadzenia prac budowlanych, a następnie obudowania podłogi oraz basenu.

Ad 2. Będące przedmiotem wniosku czynności wykonywane są w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, tj. w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części, oraz lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

Ad 3. Wnioskodawca wykonuje czynności opisane we wniosku w budynkach opisanych w dziale 11 klasyfikacji obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.), jak również w lokalach mieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w dziale 12 PKOB, tj. w budynkach z grupy 121 (z wyłączeniem lokali użytkowych).

Ad 4. Przedmiotem umowy zawieranej z klientem jest kompletny obiekt w postaci minibasenu SPA, składający się z określonych w umowie elementów wraz z jego transportem i montażem. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku minibasenu SPA przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowego dzieła w postaci minibasenu w miejscu wskazanym przez nabywcę. Kompleksowe świadczenie oferowane przez Wnioskodawcę polega na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz zamontowaniu minibasenu SPA. Jednocześnie sprzedaż poszczególnych elementów opisanego wyżej świadczenia kompleksowego na rzecz klienta nie jest możliwa. W szczególności nie jest możliwe zamówienie przez klienta poszczególnych elementów minibasenu SPA bez ich zaprojektowania i montowania (z wyłączeniem konstrukcji wolnostojących).

Ad 5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy kalkulowane jest przez Wnioskodawcę na podstawie wewnętrznej wyceny zużycia materiałów i urządzeń oraz kosztów robocizny i transportu, po dokonaniu obmiarów oraz oględzin miejsca, w którym minibasen SPA jest montowany. Wskazane umowie wynagrodzenie jest określane jako łączna kwota za wykonanie Minibasenu i nie jest odnoszone do wartości poszczególnych elementów składających się na całość świadczenia. Nie następuje odrębne fakturowanie materiałów i robocizny, wystawiana jest faktura na jedną, umówioną kwotę, indywidualnie może być fakturowany transport materiałów.

Ad 6. W ocenie Wnioskodawcy, elementem dominującym umowy nie jest przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (z wyłączeniem konstrukcji wolnostojących), lecz ulepszenie lub unowocześnienie lokalu bądź podniesienie standardu budynku w takcie jego budowy poprzez jego wyposażenie w minibasen. Wydanie towaru w postaci elementów minibasenu wykonanych i dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostaną trwale związane z tym obiektem, ma charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi. W przypadku minibasenu wolnostojącego, za element dominujący także należy uznać uruchomienie minibasenu w miejscu wskazanym przez zamawiającego, niezależnie od braku jej stałego zamocowania w lokalu.

Ad 7. W ocenie Wnioskodawcy, w zależności od możliwości technicznych oraz przedmiotu zamówienia, różny jest zakres zniszczenia budynku w przypadku demontażu konstrukcji minibasenu SPA, i jest uzależniony od formy konstrukcyjne minibasenu: wykorzystania elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, i tak:

 • w przypadku samodzielnej konstrukcji, wymagającej ustawienia w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (odpowiednie podłoże, doprowadzenie 3 faz prądu, podpięcie bezpośrednio do rozdzielnicy), w razie demontażu nie dojdzie do istotnych zniszczeń. Uszkodzeniu może ulec podłoże, na którym minibasen SPA jest posadowiony (spękania posadzki, przebarwienia);
 • w przypadku samodzielnej konstrukcji podłączonej na stałe do źródła wody i prądu, z przewodami zabudowanymi w ścianie i podłodze, uszkodzeniu ulegną okładziny ścian i podłogi.
 • w przypadku basenów instalowanych w specjalnie przygotowanym w tym celu wgłębieniu, wymagającym przeprowadzenia prac budowlanych, a następnie obudowania podłogi oraz basenu uszkodzeniu ulegną okładziny ścian, podłogi oraz pozostanie wgłębienie (dół w podłodze) wymagający zabudowania w toku prac budowlanych.

W żadnym z przypadków nie dochodzi do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku, których głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie w ramach działalności gospodarczej czynności związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem basenów i minibasenów SPA oraz montażem urządzeń do basenów i minibasenów SPA w lokalach mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 150 m2 oraz w budynkach mieszkalnych nieprzekraczających powierzchni 300 m2 podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa montażu wraz z dostawą basenów i minibasenów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%. Roboty budowlane polegające na montażu basenów i minibasenów jako elementów trwale związanych z budynkiem mieszkalnym zmieniają stan techniczny oraz podnoszą wartość użytkową lokalu czy budynku mieszkalnego, i powinny podlegać opodatkowaniu stawką preferencyjną.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U, Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast świadczenie usług to, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7. art. 120 ust 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%.

I tak - w myśl art. 41 ust. 2 wskazywanej ustawy - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się - w myśl art. 41 ust. 12 lit. a - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (...).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 lit. b, nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12 lit. c ustawy).

Z unormowań zawartych w przytoczonych wyżej przepisach wynika, iż 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym (zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem) w odniesieniu do budowy, robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach oraz lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. W związku z tym koniecznym jest wskazanie na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dział 11 PKOB obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111),
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112),
 • budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113).

Opisane przez Wnioskodawcę usługi wykonywane w ramach budowy, przebudowy i modernizacji budynków mieszkalnych, stanowią czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Usługi te są wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Baseny i minibaseny SPA przeważnie montowane są na trwałe, stanowiąc element konstrukcyjny budynku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to ,,unowocześnienie i usprawnienie czegoś"- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA).

Montaż - wg internetowego słownika (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) - to ,,składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość".

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie ,,montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Zauważa się, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na te usługę i opodatkować ich osobno ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnione dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W opisywanym stanie faktycznym, Podatnik, świadczy usługi basenów i minibasenów SPA wraz z ,,materiałem w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych i dokonując przedmiotowych czynności. Podatnik zawiera z nabywcą usługi umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym. Montaż basenów i minibasenów SPA związany jest w przypadkach opisanych w pkt 2 i 3 z budową, modernizacją lub termomodernizacją obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym. Baseny i minibaseny wykonywane są zgodnie z indywidualnym projektem i w przypadkach 2 i 3 połączone są trwale z budynkiem, podwyższając jego wartość. W konsekwencji, będące przedmiotem umowy z klientem usługi basenów i minibasenów wraz z materiałem, o ile świadczone będą przez Wnioskodawcę w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną 8%. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, m.in. w interpretacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, znak: PP/443-7-1/07; Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 marca 2007r., znak 1472/RPP1/443-66B/07/CHYK; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. IPPP1/443-272/08-2/IG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:

 • prawidłowe - w zakresie stawki podatku na dostawę, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce,
 • nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku na dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Art. 2 pkt 12 ustawy stanowi, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), zawierającym usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć ,,budowa", ,,remont", ,,modernizacja", ,,przebudowa", ,,roboty budowlane", ,,termomodernizacja", w celu wyjaśnienia ich znaczenia należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku powszechnym. Jak bowiem wskazał NSA w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13, czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast ,,budować" to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie ,,modernizacja" - według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) - oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast ,,przebudowa" - zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) - to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym (,,Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), ,,remont" oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast ,,montaż" to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli, zakładanie instalacji. Z kolei ,,instalować" oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi obejmować dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę budynków lub ich części. Przy czym - wziąwszy pod uwagę przywołane wyżej definicje - czynności budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu oraz montażu minibasenów SPA. Część działalności prowadzona jest w lokalach mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 150 m2 oraz w budynkach mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 300 m2 . Zgodnie z umową zawartą z klientem, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania usługi montażu basenu lub minibasenu SPA, z dostarczonych przez siebie materiałów. Minibaseny pełnią funkcje relaksacyjno-zdrowotne, poprzez zamontowanie systemu dysz masujących powietrzem.

Minibaseny mogą być wykonywane w trzech formach konstrukcyjnych.

 1. Jako samodzielne konstrukcje, wymagające ustawienia w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (odpowiednie podłoże, doprowadzenie 3 faz prądu, podpięcie bezpośrednio do rozdzielnicy).
 2. Jako samodzielne konstrukcje podłączone na stałe do źródła wody i prądu, z przewodami zabudowanymi w ścianie i podłodze. Urządzenia, z uwagi na swoje gabaryty składane są wewnątrz pomieszczenia.
 3. Jako baseny instalowane w specjalnie przygotowanym w tym celu wgłębieniu, wymagającym przeprowadzenia prac budowlanych, a następnie obudowania podłogi oraz basenu. W każdym przypadku z zewnątrz minibaseny oraz baseny mogą być obudowane dedykowaną obudową lub zgodnie życzeniem klienta - kafelkami, mozaiką, drewnem.

W każdym przypadku urządzenia, z uwagi na swoje gabaryty składane są wewnątrz pomieszczenia. W drugim i trzecim przypadku basen lub minibasen stanowi integralną część pomieszczenia, brak jest możliwości jego rozmontowania bez uszkodzenia ścian i/lub podłogi.

W każdym przypadku, umowa zawarta z klientem zobowiązuje Wnioskodawcę do wykonania pomiaru, dostarczenia materiału oraz montażu basenu lub minibasenu. Z uwagi na złożony i specjalistyczny charakter konstrukcji, brak jest możliwości samodzielnego montażu basenu lub minibasenu.

Będące przedmiotem wniosku świadczenia wykonywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektu lub części budynku zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W zależności od okoliczności faktycznych, wyposażenie budynku lub jego części minibasen SPA występuje na jednym ze wskazanych wyżej etapów. Jest to związane z właściwościami montowanych urządzeń, wymagających uwzględnienia minibasenu SPA na etapie planów budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy budynku mieszkalnego.

W zależności od ustalonej formy konstrukcyjnej, montaż basenu wykonywany jest:

 • na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu w przypadku samodzielnej konstrukcji, wymagającej ustawienia w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (odpowiednie podłoże, doprowadzenie 1 lub 3 faz prądu, podpięcie bezpośrednio do rozdzielnicy). Bardzo sporadycznie, w przypadku gdy istniejące pomieszczenia spełniają warunki dla ustawienia konstrukcji minibasenu - jego montaż nie będzie stanowił rozbudowy, modernizacji ani remontu obiektu mieszkalnego. Jest to przypadek, w którym umieszczenie minibasenu SPA zostało przewidziane na etapie budowy obiektu mieszkalnego.
 • na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu w przypadku samodzielnej konstrukcji podłączonej na stałe do źródła wody i prądu, z przewodami zabudowanymi w ścianie i podłodze.
 • na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu w przypadku basenów instalowanych w specjalnie przygotowanym w tym celu wgłębieniu, wymagającym przeprowadzenia prac budowlanych, a następnie obudowania podłogi oraz basenu.

Będące przedmiotem wniosku czynności wykonywane są w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, tj. w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części, oraz lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

Wnioskodawca wykonuje czynności opisane we wniosku w budynkach opisanych w dziale 11 klasyfikacji obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.), jak również w lokalach mieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w dziale 12 PKOB, tj. w budynkach z grupy 121 (z wyłączeniem lokali użytkowych).

Przedmiotem umowy zawieranej z klientem jest kompletny obiekt w postaci minbasenu SPA, składający się z określonych w umowie elementów wraz z jego transportem i montażem. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku minibasenu SPA przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowego dzieła w postaci minibasenu w miejscu wskazanym przez nabywcę. Kompleksowe świadczenie oferowane przez Wnioskodawcę polega na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz zamontowaniu minibasenu SPA. Jednocześnie sprzedaż poszczególnych elementów opisanego wyżej świadczenia kompleksowego na rzecz klienta nie jest możliwa. W szczególności nie jest możliwe zamówienie przez klienta poszczególnych elementów minibasenu SPA bez ich zaprojektowania i montowania (z wyłączeniem konstrukcji wolnostojących).

Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy kalkulowane jest przez Wnioskodawcę na podstawie wewnętrznej wyceny zużycia materiałów i urządzeń oraz kosztów robocizny i transportu, po dokonaniu obmiarów oraz oględzin miejsca, w którym minibasen SPA jest montowany. Wskazane umowie wynagrodzenie jest określane jako łączna kwota za wykonanie Minibasenu i nie jest odnoszone do wartości poszczególnych elementów składających się na całość świadczenia. Nie następuje odrębne fakturowanie materiałów i robocizny, wystawiana jest faktura na jedną, umówioną kwotę, indywidualnie może być fakturowany transport materiałów.

Elementem dominującym umowy nie jest przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (z wyłączeniem konstrukcji wolnostojących), lecz ulepszenie lub unowocześnienie lokalu bądź podniesienie standardu budynku w trakcie jego budowy poprzez jego wyposażenie w minibasen. Wydanie towaru w postaci elementów minibasenu wykonanych i dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostaną trwale związane z tym obiektem, ma charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi. W przypadku minibasenu wolnostojącego, za element dominujący także należy uznać uruchomienie minibasenu w miejscu wskazanym przez zamawiającego, niezależnie od braku jej stałego zamocowania w lokalu.

W zależności od możliwości technicznych oraz przedmiotu zamówienia, różny jest zakres zniszczenia budynku w przypadku demontażu konstrukcji minibasenu SPA, i jest uzależniony od formy konstrukcyjne minibasenu: wykorzystania elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, i tak:

 • w przypadku samodzielnej konstrukcji, wymagającej ustawienia w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (odpowiednie podłoże, doprowadzenie 3 faz prądu, podpięcie bezpośrednio do rozdzielnicy), w razie demontażu nie dojdzie do istotnych zniszczeń. Uszkodzeniu może ulec podłoże, na którym minibasen SPA jest posadowiony (spękania posadzki, przebarwienia);
 • w przypadku samodzielnej konstrukcji podłączonej na stałe do źródła wody i prądu, z przewodami zabudowanymi w ścianie i podłodze, uszkodzeniu ulegną okładziny ścian i podłogi.
 • w przypadku basenów instalowanych w specjalnie przygotowanym w tym celu wgłębieniu, wymagającym przeprowadzenia prac budowlanych, a następnie obudowania podłogi oraz basenu uszkodzeniu ulegną okładziny ścian, podłogi oraz pozostanie wgłębienie (dół w podłodze) wymagający zabudowania w toku prac budowlanych.
 • W żadnym z przypadków nie dochodzi do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku, których głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń.

Przedmiotem pytania Wnioskodawcy jest wskazanie, czy czynności związane z dostawą, montażem i uruchomieniem basenów i minibasenów SPA oraz montażem urządzeń do basenów i minibasenów SPA w lokalach mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 150 m2 oraz w budynkach mieszkalnych nieprzekraczających powierzchni 300 m2 podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT 8%.

Celem rozstrzygnięcia wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy ustalić co jest przedmiotem sprzedaży, przede wszystkim czy mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą.

Zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jako element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

W tym miejscu wskazać należy, że zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym - świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytutywne do świadczenia głównego. Zatem, należy ustalić charakter świadczonej usługi, a tym samym zidentyfikować dominujące składniki danego świadczenia.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg - Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wobec powyższego jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz opis sprawy należy stwierdzić, że przedstawione przez Wnioskodawcę czynności polegające na dostawie i montażu basenów i minibasenów SPA wraz z ich uruchomieniem, należy uznać za kompleksową usługę, przedmiotem której jest montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA, a nie dostawa poszczególnych materiałów budowlanych i instalacyjnych, czy też zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług.

Kierując się dodatkowo stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w przywołanej uchwale wskazać należy, że co do zasady nie ma przeszkód ażeby czynności polegające na montażu i uruchomieniu basenów i minibasenów SPA zaliczyć do modernizacji/budowy/przebudowy budynku lub jego części, ze skutkiem w postaci zastosowania do tych czynności obniżonej stawki podatkowej na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy. Jednakże może to dotyczyć przypadków czynności, które ze względu na dominujące cechy realizowanego kompleksu działań nie będą przybierać charakteru dostawy towaru lecz stanowić będą świadczenie usługi. Zatem preferencyjną stawką podatku objęty będzie kompleks czynności, składający się na zbudowanie basenów i minibasenów SPA zapewniające trwałe związanie z obiektem.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z dwoma rodzajami zabudowy:

 1. dostawa, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce.
 2. dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA.

W opisanej sytuacji oznaczonej powyżej nr 1 możliwe jest zastosowanie do dostawy basenów i minibasenów SPA dokonywanej wraz z montażem i uruchomieniem oraz montażem urządzeń do tych basenów i minibasenów SPA stawki preferencyjnej, bowiem ich montaż nastąpi z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu), w wyniku którego powstanie trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej definicje: ,,budowy", ,,remontu", modernizacji" ,,przebudowy", a także przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że do czynności polegających na montażu i uruchomieniu basenów i minibasenów SPA, jako usługa kompleksowa polegająca na dostawie i instalacji ww. towarów, powiązanych w sposób trwały z elementami konstrukcyjnymi budynku/lokalu, tworzącymi jako całość określoną funkcję użytkową bądź tworzących stałe elementy substancji lokalu, wykonywanych w ramach budowy, remontu, modernizacji i przebudowy obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w rozumieniu art. 41 ust. 12a z uwzględnieniem ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług, zastosowanie znajduje stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Reasumując, dostawa basenów i minibasenów SPA, dokonywana wraz z montażem i uruchomieniem oraz montażem urządzeń do tych basenów i minibasenów SPA w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach ich budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy w oparciu o umowy na wykonywanie robót budowlanych jest opodatkowana obniżoną 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe.

W opisanej sytuacji oznaczonej wyżej nr 2 nie jest możliwe zastosowanie do dostawy wraz z montażem (instalacją) i uruchomieniem basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym stawki preferencyjnej.

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis sprawy do obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że czynności związane z dostawą, montażem i uruchomieniem basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym należy uznać za świadczenie usług. W sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług montażu basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług 23%.

Dla rozpatrywanej sprawy istotne jest stwierdzenie, że stosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie, gdy montaż następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) wskutek czego następuje trwałe połączenie urządzenia i elementów obiektu budowlanego (lokalu).

Inaczej mówiąc montaż basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym w lokalach i budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym może wiązać się ze stosowaniem obniżonej stawki podatkowej jedynie wówczas, gdy jego skutkiem jest trwałe połączenie montowanego urządzenia i elementów obiektu budowlanego (lokalu, budynku mieszkalnego).

Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nie mieszczą się w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu takiego obiektu, a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych budynku lub jego części. W wyniku ich montażu nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu).

Montaż elementów wyposażenia obiektu budowlanego nie może być traktowany jako jego budowa, rozbudowa, modernizacja czy remont albowiem czynności te powinny dotyczyć trwałych elementów obiektu budowlanego, czyli samej konstrukcji. Zdaniem tut. organu, montaż elementów wyposażenia może wprawdzie wpływać na poprawę wrażenia estetycznego, niemniej jednak, nie można zapominać o charakterze tych zmian, które nie dotyczą ściśle obiektu budowlanego lub jego części.

Ponadto brak jest korelacji między tego rodzajami usługami a wartością użytkową obiektu budowlanego jako takiego, dlatego w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z budową, rozbudową, modernizacją czy remontem w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Należy podkreślić, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać trzeba, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów.

Niewątpliwie w przypadku budowy jak również rozbudowy, modernizacji czy remontu dochodzi do unowocześnienia istniejących budynków, zmiany rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienia standardu wyposażenia - założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych. Jednak czynności polegające na montażu basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym nie dotyczą substancji samego budynku (lokalu) lecz są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia - na indywidualne zamówienie klienta. Również sposób montażu opisany we wniosku nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z trwałym połączeniem z elementami konstrukcyjnymi budynku lub lokalu, bowiem montaż z uruchomieniem basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym nie zostanie wykonany z wykorzystaniem istotnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Powyższe potwierdzają również uszkodzenia jakie ewentualnie mogą powstać w wyniku demontażu basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym. Wykonywane czynności nie dotyczą budowy, rozbudowy, modernizacji czy remontu obiektu. Zatem czynności montażu i uruchomienia basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym nie można zaliczyć do żadnej z czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.

Podsumowując, dla dostawy basenów i minibasenów SPA o charakterze wolnostojącym dokonywanej wraz z montażem i uruchomieniem oraz montażem urządzeń do tych basenów i minibasenów SPA Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY