Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 5% w związku z wydawaniem i sprzedażą omówionych w części G przedmiotowego wniosku kalendarzy- almanachów, które stanowią wydawnictwa specjalistyczne?

sygnatura: IBPP2/4512-279/16/BW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-07-29

słowa kluczowe:czasopisma, druk, książka, stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2016r. (data wpływu 19 kwietnia 2016r.), uzupełnionym pismem z 21 czerwca 2016r. (data wpływu 24 czerwca 2016r.) oraz pismem z 28 lipca 2016r. (data wpływu 29 lipca 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5% do wydawania i sprzedaży kalendarzy - almanachów, które stanowią czasopisma specjalistyczne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2016r. został złożony ww. wniosek (data wpływu 19 kwietnia 2016r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5% do wydawania i sprzedaży kalendarzy - almanachów, które stanowią czasopisma specjalistyczne.

Ww. wniosek został uzupełniony:

 • pismem z 21 czerwca 2016r. (data wpływu 24 czerwca 2016r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 9 czerwca 2016r. znak: IBPP2/4512-279/16/BW oraz
 • pismem z 28 lipca 2016r. (data wpływu 29 lipca 2016r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) istnieje od 9 lipca 2014 r. Firma zajmuje się między innymi działalnością poligraficzną i wydawniczą. W ramach swojej działalności firma wykonuje skład i druk różnych publikacji np. kolorowanek, gier, albumów, kalendarzy itp. Druk Wnioskodawca zleca zewnętrznej firmie (drukarni), która następnie wystawia za druk fakturę VAT z 5% podatkiem.

Kalendarze wydawane do tej pory przez firmę zgodnie z symbolem PKWiU 58.19.13.0 miały zastosowaną stawkę VAT 23% i tutaj Wnioskodawca nie ma wątpliwości co do stosowania stawki VAT. Firma ma jednak zamiar wydawać również inne kalendarze, które w rozumieniu Wnioskodawcy na podstawie art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) stanowią wydawnictwa specjalistyczne. Zachodzą bowiem w stosunku do planowanych wydawnictw (kalendarzy) następujące przesłanki: oznaczone są symbolem ISSN; objęte są kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902; zawierają tematykę szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej, twórczej, edukacyjnej, społecznej; publikowane są nie częściej niż raz w tygodniu (w istocie raz w roku); objęte są jednym tytułem; zakończenie nie jest przewidziane; nakład nie przekracza 15 tys. egzemplarzy.

Kalendarze nie będą wykonywane na niczyje zlecenie, tworzone będą we własnym zakresie do których Wnioskodawca posiada prawa autorskie. Wnioskodawca nie będzie przenosił praw autorskich do rozporządzania wytworzonym towarem (kalendarzem) na inne podmioty.

W piśmie z 28 lipca 2016r. Wnioskodawca przedstawił następujące dodatkowe wyjaśnienia:

Definicja czasopisma specjalistycznego zawarta jest w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Art. 2 pkt 27f ustawy o VAT określa czasopisma specjalistyczne jako: ,,drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
 4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu".

Wnioskodawca zamierza wydawać wydawnictwa zawierające kalendarium, które w świetle przedstawionej wyżej definicji, stanowić będą czasopisma specjalistyczne, gdyż:

 1. Ww. czasopisma specjalistyczne będą oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902.
 2. Ww. czasopisma specjalistyczne będą zawierały tematykę szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, decydującej o charakterze publikacji.
 3. Planowane czasopisma Wnioskodawca określa jako wydawnictwa periodyczne, ponieważ będzie to wydawnictwo ciągłe, których zakończenie nie jest przewidziane i wydawane będą nie częściej niż raz w tygodniu (w istocie raz w roku).
 4. Ww. czasopisma będą miały charakter drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem. Ich nakład nie będzie przekraczał 15 tys. egzemplarzy, a jego wysokość zostanie zamieszczona na publikacji.
 5. Do planowanych czasopism nie będą odnosiły się wyłączenia wskazane w art. 2 pkt 27f lit. a-g ustawy o VAT.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 czerwca 2016r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 5% w związku z wydawaniem i sprzedażą omówionych w części G przedmiotowego wniosku kalendarzy- almanachów, które stanowią wydawnictwa specjalistyczne...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 czerwca 2016r.):

W odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca stwierdza, że w stosunku do wskazanych kalendarzy (objętych kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, stanowiących czasopismo specjalistyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT), zachodzą przesłanki do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5% przy dokonywaniu takich czynności jak: wydawanie oraz sprzedaż.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże mocą art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z kolei, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Art. 5a ustawy stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z tego, że właśnie producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają czasopisma specjalistyczne.

Przez czasopisma specjalistyczne, zgodnie z art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
 4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się między innymi działalnością poligraficzną i wydawniczą. W ramach swojej działalności wykonuje skład i druk różnych publikacji np. kolorowanek, gier, albumów, kalendarzy itp.

Firma ma zamiar wydawać kalendarze, które w rozumieniu Wnioskodawcy na podstawie art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowią wydawnictwa specjalistyczne gdyż:

 1. Ww. czasopisma specjalistyczne będą oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902.
 2. Ww. czasopisma specjalistyczne będą zawierały tematykę szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, decydującej o charakterze publikacji.
 3. Planowane czasopisma Wnioskodawca określa jako wydawnictwa periodyczne, ponieważ będzie to wydawnictwo ciągłe, których zakończenie nie jest przewidziane i wydawane będą nie częściej niż raz w tygodniu (w istocie raz w roku).
 4. Ww. czasopisma będą miały charakter drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem. Ich nakład nie będzie przekraczał 15 tys. egzemplarzy, a jego wysokość zostanie zamieszczona na publikacji.
 5. Do planowanych czasopism nie będą odnosiły się wyłączenia wskazane w art. 2 pkt 27f lit. a-g ustawy o VAT.

Kalendarze nie będą wykonywane na niczyje zlecenie, tworzone będą we własnym zakresie do których Wnioskodawca posiada prawa autorskie. Wnioskodawca nie będzie przenosił praw autorskich do rozporządzania wytworzonym towarem (kalendarzem) na inne podmioty.

Mając zatem na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji gdy jak wskazał to Wnioskodawca kalendarze - almanachy, będące przedmiotem zapytania, będą czasopismami specjalistycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, gdyż:

 1. ww. czasopisma specjalistyczne będą oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902,
 2. ww. czasopisma specjalistyczne będą zawierały tematykę szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, decydującej o charakterze publikacji,
 3. planowane czasopisma Wnioskodawca określa jako wydawnictwa periodyczne, ponieważ będzie to wydawnictwo ciągłe, których zakończenie nie jest przewidziane i wydawane będą nie częściej niż raz w tygodniu (w istocie raz w roku),
 4. ww. czasopisma będą miały charakter drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem. Ich nakład nie będzie przekraczał 15 tys. egzemplarzy, a jego wysokość zostanie zamieszczona na publikacji,
 5. do planowanych czasopism nie będą odnosiły się wyłączenia wskazane w art. 2 pkt 27f lit. a-g ustawy o VAT.

wówczas do ich dostawy zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 34 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zakreślonym pytaniem Wnioskodawcy, czyli w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 5% w związku z wydawaniem i sprzedażą omówionych w części G przedmiotowego wniosku kalendarzy - almanachów, które stanowią wydawnictwa specjalistyczne. Jednocześnie nie rozstrzyga kwestii czy kalendarze - almanachy są czasopismami specjalistycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT), gdyż kwestie te nie były przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Stąd też przedmiotowe rozstrzygnięcie oparte zostało na zawartym we wniosku stwierdzeniu Wnioskodawcy, że przedmiotowe kalendarze (w rozumieniu Wnioskodawcy) spełniają definicję określoną w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług, bez dokonywania oceny jego oceny.

Ponadto tut. Organ pragnie wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Zatem bez znaczenia dla sprawy miały załączone do wniosku materiały.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY