Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy rozliczenia pomiędzy stronami i urzędem skarbowym na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki nadanej listem poleconym, zawierającej faktury korygujące.

sygnatura: PP-I-005/478/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-21

słowa kluczowe:faktura korygująca, podatek od towarów i usług, rozliczanie podatku od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 21 października 2005r., nr PP/443/IN/71/BT/2005, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 sierpnia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2005r., Jednostka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Brzegu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Z powyższych pism wynika, iż XXX wystawiła, na podstawie prawomocnego wyroku sądu, faktury korygujące, które zostały przesłane odbiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednostka posiada zwrotne potwierdzenie odbioru faktur korygujących, jednakże faktury te zostały przez odbiorcę zwrócone bez podpisu. W związku z powyższą sytuacją XXX zadała pytanie, czy może dokonać rozliczenia pomiędzy stronami i urzędem skarbowym na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki nadanej listem poleconym, zawierającej faktury korygujące. Zdaniem Jednostki, jeżeli powyższe faktury nie zostały przez odbiorcę podpisane, nie posiada ona prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wydał postanowienie z dnia 21 października 2005r., Nr PP/443/IN/71/BT/2005, w którym uznał stanowisko XXX za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, iż dowód nadania w urzędzie pocztowym przesyłki zawierajęcej faktury korygujące nie może być uznany za potwierdzenie ich odbioru. Natomiast wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących będzie pocztowe, zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż stanowisko XXX, potwierdzone przez Urząd Skarbowy w Brzegu jako prawidłowe, nie zasługuje na aprobatę.Należy zauważyć, że organ podatkowy I instancji w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, iż dowód nadania przesyłki poleconej zawierającej faktury korygujące nie może potwierdzać odbioru tych faktur przez nabywcę. Tymczasem pytanie podatnika dotyczyło możliwości skorygowania podatku należnego na podstawie posiadanego dowodu odbioru przesyłki poleconej zawierającej w/w faktury.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu wyjaśnia, iż zgodnie z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.), które straciło moc z dniem 1 czerwca 2005r., oraz zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. o tytule jak wyżej (Dz. U. Nr 95, poz. 798), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2005r.- sprzedawca obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktur korygujących przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca potwierdzenie to otrzymał. Przepis ten nie wskazuje dokładnie w jakiej formie należy potwierdzać odbiór faktury korygującej. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej posiadane przez XXX pocztowe zwrotne potwierdzenie odbioru faktur korygujących może być podstawą do dokonania obniżenia podatku należnego, pomimo braku podpisu odbiorcy na przedmiotowych fakturach. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż na zwrotnym potwierdzeniu odbioru powinny być wymienione faktury, które znajdowały się w przesyłce pocztowej. Brak wyszczególnienia faktur na zwrotnym potwierdzeniu odbioru sprawi, iż potwierdzenie to nie będzie mogło stanowić podstawy do dokonania obniżenia podatku należnego.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY