Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do dochodów wyodrębnionego ze spółki z o.o. NZOZ - jako jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego zawarte w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: BI/4218-0030/05

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-12-21

słowa kluczowe:jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zakład opieki zdrowotnej, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia ... Sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 13 października 2005r. Nr I-2/423-0010/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 14 lipca 2005r. uzupełnianym w dniach 10 sierpnia i 9 września 2005r. spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka z o.o. utworzyła na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy do dochodów tak wyodrębnionego NZOZ będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego zawarte w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka stoi na stanowisku, że wyodrębnionemu ze struktury spółki, która go utworzyła niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej jako odrębnej jednostki organizacyjnej prowadzącej statutową działalność związaną z ochroną zdrowia przysługuje na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 13 października 2005r. Nr I-2/423-0010/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko spółki przedstawione w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Spółka, korzystając z przysługującego jej prawa, wniosła zażalenie na to postanowienie twierdząc, że samodzielne publiczne ZOZ-y również nie są w pełni właścicielem użytkowanego mienia lecz jest ono im przekazane w zarząd przez państwowy lub komunalny organ założycielski. Ponadto wg. spółki Naczelnik Urzędu Skarbowego w swoim postanowieniu nie wskazuje jasnych kryteriów wyodrębnienia jednostek organizacyjnych od ich podmiotów założycielskich tak aby ich spełnienie dawało prawo do przedmiotowego zwolnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Adresatami powyższego zwolnienia podatkowego są wyłącznie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, a podatnikami w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.).

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408) definiuje ?zakład opieki zdrowotnej? jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

W myśl art. 2 ust. 2 tej ustawy zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej.

Przyznane przez ustawodawcę wyodrębnienie dotyczy wyłącznie organizacji zakładu opieki zdrowotnej, a nie wyodrębnienia prawnego, które przesądza o jego samodzielności. Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r. tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają osobowość prawną (art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.). Ustawa ta nie daje natomiast przymiotu osobowości prawnej niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie posiada osobowości prawnej i nie jest też niezależną od osoby założyciela (osoby prawnej, osoby fizycznej lub spółki tych osób) jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, która funkcjonuje samodzielnie w obrocie prawnym. Aczkolwiek ustawodawca w treści art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. zrezygnował nawet z przykładowego wyliczenia jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Można jednak stwierdzić, że jednostkami tymi są z pewnością jednostki wyodrębnione nie tylko organizacyjnie jak to ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym, ale także finansowo i prawnie.

Oznacza to, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. Takiemu zakładowi nie przysługuje zatem zwolnienie od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Ze wspomnianego zwolnienia może natomiast skorzystać założyciel niepublicznego zakładu, ale tylko ten, który nie jest przedsiębiorstwem państwowym, spółdzielnią lub spółką, co wynika z treści powołanego art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego1992r, zgodnie z którym: przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach, z wyłączeniem spółek, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (....).

Ustawodawca wyłączając ze zwolnienia od podatku dochodowego spółki kapitałowe jako założycieli niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej pozbawił je prawa do zwolnienia przysługującego podatnikom z tytułu prowadzenia działalności statutowej polegającej na ochronie zdrowia i pomocy społecznej.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, którego założycielem jest spółka kapitałowa mimo jego organizacyjnego wyodrębnienia z prawnego punktu widzenia należy do spółki, która wyposażyła je w mienie oraz ma znaczący wpływ na jego utworzenie, funkcjonowanie, nadzór merytoryczny, finansowy, gospodarczy oraz likwidację. Wymienione wyżej uprawnienie do zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele ochrony zdrowia przysługują zatem jedynie posiadającym osobowość prawną samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym do dochodów NZOZ wyodrębnionego ze spółki z o.o. nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego zawarte w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. Tym samym zarzuty zażalenia nie zasługują na uwzględnienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY