Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczyło określenia stawki podatku VAT jaką należy opodatkować usługi budowlano - montażowe wykonywane w obiekcie budowlanym, w którym conajmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest dla celów mieszkalnych oraz rodzaju dokumentów jakie musi posiadać sprzedawca aby udowodnić przed organem skarbowym mieszkalny charakter obiektu budowlanego.

sygnatura: PP-3/i/4407/274/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:rabaty, stawka, usługi

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 17.10.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku z dnia 06.10.2005 r. nr PP/443-48/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 19.07.2005 r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawiera z kontrahentami umowy o roboty budowlano - montażowe polegające m. in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty te wykonywane są często w obiektach budowlanych, w których część całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest dla celów mieszkalnych, a pozostała część przeznaczona jest na działalność gospodarczą. Zapytanie dotyczyło określenia wysokości stawki podatku VAT jaką należy opodatkować usługi budowlano - montażowe wykonywane w obiekcie budowlanym, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest dla celów mieszkalnych oraz rodzaju dokumentów jakie musi posiadać sprzedawca, aby udowodnić przed organem skarbowym mieszkalny charakter obiektu budowlanego? Zdaniem Spółki, jeśli z deklaracji dla podatku od nieruchomości lub pisemnego oświadczenia kontrahenta wynika, że roboty budowlano - montażowe wykonywane są w obiekcie budowlanym, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana dla celów mieszkalnych, Spółka klasyfikuje go jako budynek mieszkalny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku w postanowieniu z dnia 06.10.2005 r. nr PP/443-48/05 wydanym na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ordynacji podatkowej stwierdził - na podstawie treści postanowień art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 2 pkt 12 oraz art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz pkt. 19 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - że warunkiem opodatkowania stawką podatku w wysokości 7% usług budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym, polegających na montażu okien i drzwi, jest przyporządkowanie obiektów budowlanych do określonych w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku VAT, grupowań Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Uprawnienia do wydawania interpretacji co do prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do właściwego grupowania klasyfikacyjnego normuje art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 ze zm.), zgodnie z którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje. Tym samym uznać należy, iż o prawidłowości formalnego przyporządkowania obiektów budowlanych do właściwego grupowania PKOB nie może przesądzać deklaracja na podatek od nieruchomości bądź oświadczenie kontrahenta, lecz opinia wydawana w tym zakresie przez właściwy organ Głównego Urzędu Statystycznego.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 17.10.2005 r. podnosząc, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie odpowiedział na postawione pytania i nie dokonał zgodnie z art. 14a § 1 interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a jedynie przytoczył przepisy. Spółka nie wnosiła o podanie brzmienia przepisów określających zasady opodatkowania bo są jej znane (większość została przytoczona we wniosku) ale o ich interpretację. Zwracając się z wnioskiem o wydanie interpretacji Spółka oczekuje odpowiedzi, z której będzie jednoznacznie wynikać, jak należy opodatkować realizowany obrót oraz jakie dokumenty powinna na bieżąco gromadzić, aby w przyszłości uniknąć sporu z organami kontrolnymi.
Z odpowiedzi podatnik dowiaduje się, że jego stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe, ale niestety bez sprecyzowania czy nieprawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 7% w przypadku wykonywania robót budowlano - montażowych w obiekcie budowlanym, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest dla celów mieszkalnych, czy Spółka gromadzi nieprawidłowo dokumenty, czy też w obu przypadkach postępuje nieprawidłowo. Podatnik może jedynie domyślać się, że według organu I instancji aby uznać obiekt budowlany za budynek mieszkalny i tym samym móc zastosować stawkę VAT w wysokości 7%, powinien posiadać opinię wydaną przez Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli taki wniosek ma wynikać z uzasadnienia postanowienia to Spółka nie zgadza się z nim, gdyż wymóg uzyskania opinii GUS nie wynika z żadnego przepisu prawa. GUS wydaje opinię na podstawie informacji podanych przez stronę zainteresowaną jej uzyskaniem, czyli na podstawie oświadczenia strony zlecającej Spółce roboty, a decydujące znaczenie dla klasyfikacji zgodnie z przepisami podanymi we wniosku ma stosunek powierzchni mieszkalnej do całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego jest lakoniczna, omija poruszany problem i nie daje odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania, dlatego powinna zostać w całości uchylona.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. (art. 146 ust. 2 w/w ustawy).Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 pkt 12 w/w ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy czym na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.) zakres stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku rozszerzono na wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia: budowę, remonty i bieżącą konserwację wykonywane w budynkach zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) takich jak:
- domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, - domy dla bezdomnych,
- budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.
O tym zatem czy budynek jest obiektem budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa art. 2 pkt 12 ustawy oraz budynkiem zbiorowego zamieszkania o którym mowa powyżej decyduje zaklasyfikowanie obiektu do określonego grupowania PKOB.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje obiekty budowlane według zasad określonych w klasyfikacji (...) W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania obiektu budowlanego według PKOB zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.
Należy zatem przyjąć, że sam usługodawca wykonujący roboty budowlano -montażowe klasyfikuje budynek którego dotyczy przedmiotowa usługa do właściwego grupowania PKOB. Natomiast jeśli ma wątpliwości co do prawidłowości tej klasyfikacji może zwrócić się w tej sprawie do organu statystycznego. I opinia klasyfikacyjna wydana przez ten organ a nie - jak twierdzi Spółka - deklaracja dla podatku od nieruchomości lub oświadczenie kontrahenta - przesądza prawidłowość tej klasyfikacji.
Zgodnie z objaśnieniami wstępnymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie można uznać, iż w przedmiotowym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokonał interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a jedynie przytoczył przepisy. Zgodnie bowiem z art. 14a Ordynacji podatkowej, interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Natomiast interpretacja prawa to zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN, ustalanie i tłumaczenie znaczenia norm zawartych w przepisach, wykładnia prawa. W świetle powyższego, naczelnik urzędu skarbowego wskazując przepisy które mają zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym oraz warunki ich zastosowania, postąpił prawidłowo.
Nie jest zasadny zarzut, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie sprecyzował, która część stanowiska wnioskodawcy jest nieprawidłowa. Z uzasadnienia postanowienia wynika bowiem, iż błędne jest stanowisko dotyczące dokumentów które potwierdzają mieszkalny charakter obiektu budowlanego. Dodatkowo należy zauważyć, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie pisze - jak twierdzi Spółka - że "aby uznać obiekt budowlany za budynek mieszkaniowy i tym samym zastosować stawkę 7% powinien posiadać opinię wydaną przez GUS". Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż opinia potwierdza prawidłowość formalnego przyporządkowania obiektów budowlanych do właściwego grupowania PKOB.

Z w/w względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/ inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY