Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje mozliwość odliczenia podatku VAT z faktury za prace remontowe w budynku mieszkalnym będącym własnością spółdzielni, w którym znajdują się lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże, jeżeli koszty tego remontu zostały zaliczone w ciężar funduszu remontowego?

sygnatura: PP-3/i/4407/271/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:remonty

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 3 października 2005 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 26.10.2005 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków?Prądnik nr PP 443/71/05/ZM z dnia 19 września 2005 r., w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 12 lipca 2005 r. (data wpływu do US -20.07.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zapytanie dotyczyło możliwości odliczenia podatku VAT z faktury za prace remontowe w budynku mieszkalnym będącym własnością Spółdzielni, w którym znajdują się lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże - jeżeli koszty tego remontu zostały zaliczone w ciężar funduszu remontowego.

Zdaniem Spółdzielni ma ona prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących koszty remontów z uwzględnieniem postanowień dotyczących odliczenia proporcjonalnego ? zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków?Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wydał postanowienie nr PP 443/71/05/ZM z dnia 19 września 2005 r., w którym nie podzielił stanowiska Spółdzielni i stwierdził, iż w opisanym stanie faktycznym, gdy odpisy na fundusz remontowy zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodów w zakresie podatku dochodowego, to wydatki Spółdzielni z tytułu remontów budynków mieszkalnych nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów. W związku z powyższym, brak jest możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur.

Na powyższe postanowienie Spółdzielnia wniosła w dniu 6 października 2005 r. zażalenie podnosząc, iż skoro przychody służą działalności opodatkowanej lub opodatkowanej i zwolnionej, to także VAT zawarty w fakturach kosztowych związanych z tą działalnością podlega odliczeniu w całości lub proporcji.
Ponadto Spółdzielnia podnosi, iż nabycie środków trwałych, zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, jest ściśle powiązane z działalnością spółdzielni i korzysta z możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach otrzymanych od wykonawców w powiązaniu ze zwolnieniem z podatku dochodowego to podobne zasady winny się odnosić również do remontów tych środków trwałych tzn. winna przysługiwać możliwość odliczenia podatku VAT w proporcji lub całości.

Po rozpatrzeniu złożonego zażalenia oraz oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, jednakże kosztem uzyskania przychodów są m.in. podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, pod warunkiem, że obowiązek bądź możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów przewidują i określają odrębne ustawy.
Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) przewiduje tworzenie funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy z powyższego tytułu obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni.
Powołane przepisy wprost kwalifikują odpisy na fundusz remontowy do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki spółdzielni na remonty budynków mieszkalnych, będących w ich zasobach, finansowane z funduszu remontowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli nie zaliczono do nich (kosztów uzyskania przychodów) odpisów i wpłat na tan fundusz.
Stosownie do treści art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
W przedmiotowej sprawie, jak wynika z treści wniosku, odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni zostały zaliczone do kosztów. Biorąc powyższe przepisy pod uwagę wydatki spółdzielni na remont budynków mieszkalnych, będących w ich zasobach, finansowane z funduszu remontowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zaliczono do nich odpisów i wpłat na ten fundusz. Brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w tym przypadku, nie jest bezpośrednio związana ze zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych, ale z faktem uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania odpisów na fundusz remontowy.
Mając powyższe na uwadze, w aktualnym stanie prawnym, Spółdzielni nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących remonty (z uwzględnieniem postanowień art. 90 ustawy o VAT), gdyż zachodzą okoliczności określone w cyt. wyżej art. 88 ust. pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zarzut Spółdzielni, iż nabycie środków trwałych, zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, jest ściśle powiązane z działalnością spółdzielni i korzysta z możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach otrzymanych od wykonawców, toteż podobne zasady winny się odnosić również do remontów tych środków trwałych tzn. winna przysługiwać możliwość odliczenia podatku VAT w proporcji lub całości nie znajduje uzasadnienia, gdyż odnośnie remontów mają zastosowanie przywołane w niniejszej decyzji przepisy art. 16 ust 1 pkt 9 lit. a o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY