Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy syndyk może dokonać koret Pit-u w związku ze złożeniem VAT-R w świetle pdof po zakończeniu roku podatkowego?

sygnatura: PD-3/4117/i-80/05/MP

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:deklaracja korygująca, przychód z działalności wykonywanej osobiście, syndycy

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 28.04.2005 r. będące odpowiedzią na zapytanie w sprawie udzielenia interpretacji co cto zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Podatnik postanowieniem sądu został wyznaczony jako syndyk firm, które ogłosiły upadłość. Płatnikiem wynagrodzeń z tego tytułu w okresie V-XII.2004 r. były firmy w upadłości, które wyliczały i odprowadzały zaliczki na podatek od tych wynagrodzeń jako od przychodów z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) przychody podatnika (syndyka) jako z działalności wykonywanej osobiście zostały objęte podatkiem VAT również za okres V-XII.2004 r.

Pytanie podatnika w tym zakresie jest następujące: czy należy dokonać korekt deklaracji PIT-4 składanych przez płatnika od czasu objęcia przychodów podatnika podatkiem VAT, w związku z podwójnym opodatkowaniem tego samego przychodu i w jaki sposób nadal należy rozliczać się z przychodów syndyka w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody uzyskiwane przez syndyka są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41 tej samej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie społeczne.
Kwoty zaliczek w ten sposób wyliczone i pobrane płatnicy przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrali, na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklarację PIT-4 (art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Regulacja zamieszczona w Dziale XIII, Rozdz. 2 - Przepisy przejściowe i końcowe w/w ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadkach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku VAT.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pani przychody jako syndyka były opodatkowane za okres V-XII.2004 r. - zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. płatnik dokonał poprawnego wyliczenia i poboru zaliczki za okres, w którym nie była Pani podatnikiem podatku VAT. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego 2004 i otrzymaniu informacji rocznej PIT-11/8B dokonała Pani w miesiącu lutym 2005 r. rejestracji na druku VAT-R oraz wpłaciła podatek VAT wraz z odsetkami za zwłokę za okres od miesiąca w którym wygasło prawo do zwolnienia przedmiotowego do miesiąca grudnia 2004 r.
A zatem mając na uwadze treść powołanego przepisu o podatku VAT - ma Pani prawo dokonać obniżenia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych o należny podatek VAT oraz zwróconej różnicy podatku VAT przez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2004 r.
Sposób opodatkowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście w tym przychodów syndyka w 2005 r. w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się i należy je rozliczać na dotychczasowych zasadach.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 zdanie drugie Ordynacji podatkowej tj. zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY