Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zapytuje czy ma prawo rozliczać przychody osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu według metody kasowej w jednej deklaracji VAT

sygnatura: PI/005-97/05/Z/08

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:biegły, deklaracje, "mały" podatnik, opodatkowanie

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 6 października 2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PZ/415-82/05 z dnia 27 września 2005r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz z tytułu wykonywanych na zlecenie sądu opinii według metody kasowej w jednej deklaracji VAT

  • odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 czerwca 2005r., Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz z tytułu wykonywanych na zlecenie sądu opinii według metody kasowej w jednej deklaracji VAT.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Podatnik jest rzeczoznawcą majątkowym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz na zlecenie sądu sporządza opinie z zakresu wyceny nieruchomości.

Jednocześnie Podatnik przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym Wnioskujący może rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz świadczenia usług na zlecenie sądu według metody kasowej w jednej deklaracji VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak PZ/415-82/05 z dnia 27 września 2005r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, że Wnioskujący może rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz świadczenia usług na zlecenie sądu według metody kasowej w jednej deklaracji VAT, jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał definicję małego podatnika zawartą w art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług. Podmiot spełniający warunki określone w w/w przepisie ma prawo wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zauważył, iż zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 ustawy podatnik może zrezygnować z metody kasowej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, w myśl art. 99 ust. 2 ustawy, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową stanowi odrębną regulację i nie jest możliwe łączenie tego sposobu rozliczania podatku należnego z comiesięcznym składaniem deklaracji VAT 7.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Podatnik pismem z dnia 6 października 2005r. złożył zażalenie zarzucając jego sprzeczność z postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PZ/415-81/05.

W uzasadnieniu zażalenia Podatnik wskazał, iż postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PZ/415-81/05 oraz PZ/415-82/05 są wzajemnie sprzeczne. W postanowieniu znak PZ/415-81/05 stwierdzono, iż przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług na zlecenie sądu należy rozliczać w jednej deklaracji VAT, natomiast w postanowieniu znak PZ/415-82/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zauważył, iż nie jest możliwe łączne rozliczanie przychodów z obu tych źródeł. Jednocześnie Podatnik zwrócił uwagę, iż rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 25 maja 2005r. został określony szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przez biegłych na zlecenie sądu. Moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej powstaje zatem z chwilą wystawienia faktury, natomiast w przypadku świadczenia usług na zlecenie sądu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez Podatnika części lub całości zapłaty. Podatnik podkreśla jednocześnie, iż posiada on jeden numer NIP, działa na podstawie jednego zgłoszenia, zatem, pomimo różnego momentu powstania obowiązku podatkowego, Wnioskujący powinien rozliczać się w ramach jednej deklaracji VAT 7. Wnioskujący zwrócił się jednocześnie z zapytaniem dotyczącym obowiązku wystawiania faktur VAT za świadczone na zlecenie sądu usługi. Podatnik wskazał również, iż na pytania zawarte w złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku udzielił odpowiedzi w formie pięciu, nie powiązanych ze sobą merytorycznie, postanowień interpretacyjnych. Wnioskujący podkreślił, iż wszystkie pytania zawarte w w/w wniosku dotyczyły jednej sprawy, która powinna być rozpoznana w sposób całościowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecenie czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Opinia sporządzona na zlecenie sądu, prokuratury lub organu ścigania nie może być utożsamiana ze świadczeniem usługi, której odbiorcą jest uczestnik postępowania, nie można zatem uznać, iż sąd bierze na siebie odpowiedzialność za czynności biegłego w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy. Opinia sporządzona przez biegłego sądowego jest ewentualnie dowodem w postępowaniu sądowym.

W związku z niespełnieniem jednego z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę, czynności wykonywane przez Podatnika na zlecenie sądu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy przez pojęcie mały podatnik rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro
  • przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ustawy mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową". Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

W myśl art. 99 ust. 2 ustawy mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Zatem, uznanie podmiotu za małego podatnika jest uzależnione od wartości sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku podatkowym, przy czym przez wartość sprzedaży należy rozumieć wszystkie przychody osiągane z działalności podejmowanej przez Podatnika. Z przedstawionego przez Wnioskującego stanu faktycznego wynika, iż na osiąganą przez niego wartość sprzedaży składają się zarówno przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i z wykonywania opinii na zlecenie sądu. Zatem, jeśli wartość sprzedaży stanowiąca sumę przychodów z obu w/w źródeł nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro, Podatnik będzie miał prawo rozliczać osiągane obroty metodą kasową.

W przypadku gdy wartość sprzedaży Wnioskującego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła w/w kwotę Podatnik będzie obowiązany rozliczać wykonywane czynności na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Podatnik powinien wówczas składać jedną deklarację VAT, w której będzie dokonywać rozliczenia przychodów uzyskiwanych z tytułu wszystkich wykonywanych czynności.

Odnosząc się zatem do pytania Podatnika dotyczącego prawa rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według zasad ogólnych oraz z tytułu wykonywanych na zlecenie sądu opinii według metody kasowej w jednej deklaracji VAT, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wyjaśnia, iż przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości dzielenia czynności składających się na ogólną działalność Podatnika i rozliczania ich według wybranych metod. Wnioskujący ma prawo dokonać wyboru metody rozliczania podatku VAT tylko w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 2 pkt 25 ustawy, przy uwzględnieniu wartości sprzedaży stanowiącej sumę przychodów uzyskiwanych z zarówno z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i świadczenia usług na zlecenie sądu.

W złożonym zażaleniu Podatnik wskazał, iż rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 25 maja 2005r. został określony szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przez biegłych na zlecenie sądu. Moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej został określony przepisem art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usług świadczonych na zlecenie sądu jest regulowany przepisami w/w rozporządzenia. Z treści zażalenia wynika, iż Podatnik rozumie szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usług świadczonych na zlecenie sądu jako metodę kasową, którą ma prawo rozliczać czynności wykonywane w w/w zakresie.

Jednocześnie Wnioskujący wskazuje, iż w postanowieniu znak PZ/415-81/05 stwierdzono, iż przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług na zlecenie sądu należy rozliczać w jednej deklaracji VAT, natomiast w postanowieniu znak PZ/415-82/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zauważył, iż nie jest możliwe łączne rozliczanie przychodów z obu tych źródeł. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku udzielił odpowiedzi na postawione wprost przez Wnioskującego we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 23 czerwca 2005r. pytania dotyczące możliwości rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według zasad ogólnych oraz z tytułu wykonywanych na zlecenie sądu opinii według metody kasowej w jednej deklaracji VAT. Postanowienie znak PZ/415-81/05 dotyczyło zatem obowiązku rozliczania na zasadach ogólnych przychodów z obu w/w źródeł w jednej deklaracji VAT, natomiast w postanowieniu znak PZ/415-82/05 wskazano brak możliwości rozliczania jednych czynności na zasadach ogólnych, innych według metody kasowej i ich ujmowania w jednej deklaracji VAT. W/w interpretacje nie są ze sobą sprzeczne. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku udzielił odpowiedzi na każde z postawionych przez Wnioskującego pytań w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zauważa, iż dopiero z treści złożonego zażalenia wynika, iż Wnioskujący zapytując o rozliczanie metodą kasową miał na myśli szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usług świadczonych przez biegłych na zlecenie sądu. Zarzut sprzeczności postanowień znak PZ/415-81/05 oraz PZ/415-82/05 wynika z nie zrozumienia konstrukcji małego podatnika oraz istoty rozliczania się metodą kasową. Dyrektor tut. Izby wskazuje jednakże, iż zróżnicowanie momentu powstania obowiązku podatkowego nie zmienia faktu, iż Wnioskujący rozliczając przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i z tytułu usług świadczonych na zlecenie sądu ujmuje je w jednej deklaracji VAT.

Odnosząc się do zapytania Podatnika dotyczącego obowiązku wystawiania faktur Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl natomiast z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 797), obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005r., fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i § 15.

W złożonym zażaleniu Podatnik wskazał, iż na pytania zawarte w złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku udzielił odpowiedzi w formie pięciu, nie powiązanych ze sobą merytorycznie, postanowień interpretacyjnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż o liczbie wydanych przez organ podatkowy postanowień decyduje nie tylko ilość postawionych we wniosku zapytań, lecz także liczba wymagających rozstrzygnięcia problemów. Tym samym organ podatkowy w celu wnikliwego opracowania postawionych zagadnień zasadnie udzielił Wnioskującemu odpowiedzi na zadane pytania w formie pięciu postanowień interpretacyjnych.

W świetle powyższego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd - zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznając, iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie orzekł jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY