Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%

sygnatura: 1401/FA/4117-14/44/05/WM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:podatek liniowy, świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, utrata prawa do podatku liniowego

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 2 listopada 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21.10.2005 roku Nr 1406/DDz/415-13/EW/05 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 sierpnia 2005 roku wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w szczególności przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w okresie od września 2001 roku do sierpnia 2005 roku zatrudniona była Pani w kancelarii prawnej na umowę o pracę jako prawnik, wykonując funkcję asystenta prawników posiadających uprawnienia do zawodu radcy prawnego lub adwokata, dlatego też do obowiązków Pani należało: przygotowywanie projektów umów, wyszukiwanie materiałów do sporządzanych przez nich opinii prawnych, analizie orzecznictwa, przygotowywaniu projektu umów i innych dokumentów, pisaniu listów przewodnich do klientów, a także asystowanie radcom i adwokatom w kontaktach z klientami. Wszystkie prace były zlecane przez prawników i przez nich kontrolowane.

W związku ze złożeniem egzaminu radcowskiego w czerwcu br. i uzyskaniem uprawnień do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej jako radca prawny, podejmuje Pani działania do samodzielnego prowadzenia działalności w tym zakresie. W związku z tym jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 cyt. ustawy), podatnik musi zdecydować o wyborze formy opodatkowania i złożyć stosowne oświadczenie.

Pani zdaniem, skoro przed złożeniem egzaminu radcowskiego zakres obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę z Kancelarią nie pokrywa się z zakresem usług świadczonych na rzecz Kancelarii i jej klientów na podstawie umowy o świadczenie usług, to jest uprawniona do opodatkowania zgodnie z art. 30c updof, tj. do stawki w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim nie podzielił Pani stanowiska i postanowieniem z dnia 21 października 2005 roku Nr 1406/DDz/415-13/EW/05 stwierdził, że stanowisko Pani w złożonym wniosku z dnia10 sierpnia 2005 r. jest nieprawidłowe.

W zażaleniu wnosi Pani o zmianę w/w postanowienia i stwierdzenie, iż w związku z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług prawnych przysługuje prawo wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu twierdzi Pani, że postanowienie Naczelnika narusza art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez nie uwzględnienie przez organ podatkowy różnic w zakresie czynności wykonywanych uprzednio przez Panią na podstawie umowy o pracę, a czynnościami wykonywanych na rzecz tej samej kancelarii prawnej na podstawie nowej umowy o świadczeniu usług prawnych.

Ponadto uważa Pani, że zakres czynności aplikanta radcowskiego nie odpowiada zakresowi przedmiotowemu świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego, tym bardziej, że zasadniczą różnicą jest samodzielność w podejmowaniu określonych decyzji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa, co następuje:

Sposób opodatkowania o którym mowa w ust. 2 zastrzega, że jeżeli podatnik, który wybrał zryczałtowaną formę opodatkowania z prowadzonej przez siebie samodzielnej pozarolniczej działalności gospodarczej lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
  • w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek (art. 9a ust. 3 w/w ustawy).

  Z opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą skorzystać podatnicy uzyskujący z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.

  W przedmiotowej sprawie bezspornym faktem jest, że będzie Pani uzyskiwała przychody ze świadczenia usług na rzecz podmiotu, z którym wiązał Panią stosunek pracy. Zatem istotą problemu jest ustalenie, czy świadczone w ramach działalności gospodarczej usługi wykonywane na rzecz byłego pracodawcy odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy.

  Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w ramach stosunku pracy wykonywała Pani czynności polegające na pomocy radcy prawnemu w obsłudze prawnej klientów Kancelarii.

  Opierając się na tych informacjach oraz dokonując interpretacji przepisów ustawy o radcach prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim wywiódł wniosek, iż aplikant radcowski wykonuje czynności co najmniej częściowo zbieżne do czynności wykonywanych przez radcę prawnego, stąd też zakres świadczonych przez Panią usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi przez Panią w ramach stosunku pracy.

  Natomiast jak wynika z uzasadnienia wniosku z dnia 19 sierpnia 2005 roku oraz treści złożonego zażalenia, z dniem rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Kancelarii i jej klientów całkowicie zaprzestaje Pani wykonywania zadań asystenta radcy prawnego, natomiast zaczyna samodzielnie świadczyć pomoc prawną na rzecz jej klientów jako radca prawny. Do nowego zakresu obowiązków Pani należeć będą merytoryczne rozstrzygnięcia oraz samodzielność w prowadzeniu spraw na rzecz i w interesie klientów, których to czynności uprzednio nie wykonywała z uwagi na brak do tego uprawnień.

  Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie podziela stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, iż w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy wykonywane czynności będą odpowiadać czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. A zatem w konsekwencji, Dyrektor nie widzi przeszkód, aby mogła Pani skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej stawką 19%, na zasadach przewidzianych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że organ pierwszej instancji zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

  Natomiast, ilekroć w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa - w myśl art. 3 pkt 2 - jest mowa o przepisach prawa podatkowego, to rozumieć należy przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy, wydanych na ich podstawie, aktów wykonawczych, ale do tych nie należy ustawa o radcach prawnych. Dlatego też dokonywanie interpretacji na przepisach tej ustawy nie znajduje uzasadnienia.

  WYSZUKIWARKA

  NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY