Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków?.

sygnatura: 1401/FB/005-902/RS/05

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:interpretacja przepisów, korekta zeznania, wszczęcie postępowania

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 28.09.2005r. Nr 1434/SD-DF/415/122/DW/05, pozostawiającego bez rozpatrzenia wniosek z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego ? 29.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


o r z e k a


uchylić zaskarżone postanowienie.


U Z A S A D N I E N I E


Z akt sprawy wynika, że wnioskiem z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego ? 29.08.2005r.) zwrócili się Państwo z prośbą ?o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków?.

Jednocześnie postanowieniami z dnia 30.08.2005r. Nr 1434/SD-DF/411/241A/DW/05 i Nr 1434/SD-DF/411/240A/DW/05, doręczonymi także 30.08.2005r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, z dniem doręczenia w/w postanowień, wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. Stosownie do postanowień art. 165 § 3 i 4 Ordynacji podatkowej datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu (29.08.2005r.), a datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania (30.08.2005r.).Oznacza to, że w dniu wpływu do Urzędu Skarbowego Państwa wniosku o interpretację, nie toczyło się postępowanie w sprawie wspólnego opodatkowania dochodów za 2004r., a tym samym wysokości zobowiązania za ten rok podatkowy.


W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił uchylić zaskarżone postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY