Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

sygnatura: PBF/005-1-236/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny, fundacje, stowarzyszenia, wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 8 sierpnia 2006r., znak: US.VI/I-415-96-V/06, w przedmiocie opodatkowania wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Stowarzyszenie "T.", wnioskiem z dnia 4 maja 2006 r., uzupełnionym pismami z dnia 31 maja 2006 r. i 21 czerwca 2006 r., wystąpiło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego w ww. pismach stanu faktycznego sprawy wynika, iż Stowarzyszenie "T." realizuje w ramach, zawartej w dniu 1 lutego 2006 r., Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju projekt "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych w zakresie Tematu D: "Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (III sektora), a w "szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych i poprawy jakości miejsc pracy" w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski na lata 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) oraz Uzupełnieniem Programu przyjętym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r., w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172).

Projekt "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych" realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Działania 2 zawartej z Fundacją "...", z siedzibą w Warszawie, która jest jednostką wdrażającą EQUAL w Polsce, zwaną "Krajową Strukturą Wsparcia", działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL czyli Ministertswa Gospodarki i Pracy, a Fundacją ...- ... siedzibą w K., która jest administratorem niniejszego projektu.

Środki finansowe na realizację ww. projektu pochodzą z funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% i z budżetu państwa w wysokości 25%. Stowarzyszenie "T." otrzymuje środki pomocowe na podstawie Umowy dofinansowania Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006" z Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz gromadzi je na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ponieważ środki PIW EQUAL przekazywane są przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji, przechodząc do dyspozycji Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju zachowują statuts śroków publicznych.

Jednocześnie z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż pierwsze dwie wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora i osoby prowadzącej obsługę księgowo-administracyjną, nastąpiły ze środków własnych Stowarzyszenia, które zostaną zrefinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Zdaniem płatnika, w tak przestawionym stanie faktycznym środki, które otrzymują osoby zatrudnione w ramach projektu z tytułu wynagrodzenia, wolne są od podatku dochodowego, w części pochodzącej z bezzwrotnej pomocy, czyli ze środków pochodzących z Europejksiego Funduszu Społecznego - 75%, gdyż spełniają łącznie dwa warunki, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2006 r., znak: US.VI/I-415-96-V/06, uznał stanowisko zawarte we wniosku z dnia 4 maja 2006 r., za nieprawidłowe.

W opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wynagrodzenieosób, zatrudnionych w ramach programu "Możemy więcej - partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", wykonujących funkcje zarządzające, koordynujące, obsługi księgowej i administarcyjnej, nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wykonywane czynności nie są związane z bezpośrednią realizacją celu tego programu. Natomiast wynagrodzenie za wykonywanie konkretnych zadań niezbędnych do realizacji projektu, dotyczących pracy merytorycznej na rzecz bezpośredniej realizacji celu programu, finansowanego z bezzwrotnej pomocy, korzystają z przedmiotowego zwolnienia.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wskazał, iż w stanie faktycznym sprawy nie została spełniona przesłanka, dotycząca pochodzenia środków bezpośrednio z bezzwrotnej pomocy, ponieważ otrzymane środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy bezpośredniej realizacji projektu, wykonujących zarówno prace merytoryczne, jak i pomocnicze, stanowią rerunadację wcześniej poniesionych wydatków. Wydatki te, co podniosła Jednostka, zostały sfinansowane ze źródeł własnych Stowarzyszenia. Zatem w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie, o któym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje:

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 199Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku są. dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą, od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych
  2. lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy,w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego iprezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawiejednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lubinstytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, wtym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane zapośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnejpomocy oraz
  3. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej
  4. pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika mianowicie, iż projekt "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych" realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia ii sierpnia 2004r., w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólonotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 189, poz. 1948). Środki finansowe na realizację projektu pochodzą w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25% z budżetu państwa. Jednocześnie dwie pierwsze wypłaty wynagrodzenia nastąpiły ze środków własnych Stowarzyszenia i zostaną refinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

W ocenie wnioskodawcy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, którzy realizują bezpośrednio cel programu realizowanego przez Stowarzyszenie "T.", finansowanego ze. środków pochodzących z budżetu Unii Europejksiej PIW EQUAL, są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodwym od osób fizycznych, w części pochodzącej z bezzwrotnej pomocy, czyli ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - 75%.

Należy podkreślić, iż problem bezpośredniej realizacji celu programu w przedmiotowej kwestii jest sprawą drugorzędną.

Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Inicjatyw Wspólnotowych, w tym EQUAL i INTERREG III.

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzących ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefmansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje, zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym sprawy, opisanym we wniosku Stowarzyszenia "T.", środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane na realizację projektu "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone ww. przepisem, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach programów wsparcia Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004. Pomoc ta stanowi refundacje wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Ministra Finansów, zawarta w piśmie z dnia 30.08.2006 r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412, wydana w trybie art 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego woisztynie z dnia 08.08.2006r., znak: US.VI/I-415-96-V/06, rażąco narusza prawo, gdyż wszystkie wynagrodzenia wypłacane w ramach projektu "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", a finansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na fakt, czy dotyczy to wynagrodzeń osób wykonujących czynności o charakterze merytorycznym, czy też o charakterze pomocniczym. Powyższe dotyczy także dwóch wypłaconych wynagrodzeń sfinansowanych ze środków własnych Stowarzyszenia, gdyż były to wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach ww. projektu, finansowanego w 75% z EFS.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 08.08.2006r., znak US.VI/I-415-96-V/06. istnieje konieczność zmiany ww. postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY