Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczyło kwesti czy przedmiotową transakcję należy zakwalifikować jako import czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

sygnatura: PP-3/i/4407/270/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:import towarów, nabycie wewnątrzwspólnotowe, przedstawiciel podatkowy

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 12.10.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 05.10.2005 r. nr PP/443-96/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej obowiązku Spółki zarejestrowania się dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Niemiec.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 23.08.2005 r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka "..." zarejestrowana na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego sprowadza towary z Chin oraz z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Ostateczna odprawa celna jest dokonywana w porcie w Hamburgu przez pełnomocnika fiskalnego Spółki. W celu dokonania odprawy celnej Spółka przekazuje przedstawicielowi fiskalnemu: pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej z wszystkimi informacjami dotyczącymi danej przesyłki towarów, faktury handlowe, parking listy oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania ostatecznej odprawy celnej w imieniu Spółki. W związku z faktem, że towary bezpośrednio po ich imporcie dostarczane są do Polski, są one przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej przez firmę .... Po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przez przedstawiciela fiskalnego Spółka wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji intrastat oraz w deklaracji podatku VAT. Jak podaje Spółka, przedstawicielstwo fiskalne może funkcjonować tylko wówczas gdy Spółka nie ma żadnego numeru identyfikacyjnego w niemieckim urzędzie celnym i tamtejszym urzędzie podatkowym. Zapytanie dotyczyło kwestii czy wyżej opisaną transakcję należy zakwalifikować jako import czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach w postanowieniu z dnia 05.10.2005 r. nr PP/443-96/05 wydanym na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ordynacji podatkowej stwierdził, że transakcja polegająca na tym, że Spółka sprowadza do portu w Hamburgu (gdzie następuje ostateczna odprawa celna) towary z Chin oraz z innych państw spoza Unii Europejskiej, które następnie są wysyłane do Polski stanowi w Polsce - w świetle art. 2 pkt 7 art. 9 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspolnotowej dotawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów zwane informacjami podsumowującymi za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z powyższym wymienioną transakcję należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE. Równocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważył, że Spółka powinna się zarejestrować dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Niemiec, gdyż tam dokonywana jest ostateczna odprawa celna.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 12.10.2005 r. podnosząc, iż nie zgadza się z treścią postanowienia w tej części, w której Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że Spółka powinna zarejestrować się dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Niemiec, gdyż tam dokonywana jest ostateczna odprawa celna. Odprawa celna towarów dokonywana jest w Hamburgu przez pełnomocnika Spółki -firmę będącą jej przedstawicielem fiskalnym na terenie Niemiec. Firma ta jest zarejestrowana na terenie Niemiec dla potrzeb podatku od wartości dodanej i posiada niemiecki NIP. Udzielone pełnomocnictwo pozwala jej dokonać odprawy celnej na terytorium Niemiec w imieniu Spółki i na jej rzecz. Odprawa celna dokonywana przez przedstawicielstwo fiskalne jest możliwa pod warunkiem, ze importer tj. Spółka "..." nie ma w Niemczech żadnego numeru w urzędzie celnym ani w urzędzie podatkowym. Importer mający przedstawicielstwo w Niemczech nie może w kraju odprawy dokonywać żadnych obrotów towarów.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Prawidłowe jest wyjaśnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż Spółka winna opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - jako podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z treści którego wynika, że podatnikami są również osoby prawne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W myśl bowiem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego zaimportowane i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.
Natomiast odnośnie zawartego w postanowieniu stwierdzenia, że Spółka powinna się zarejestrować dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Niemiec, gdyż tam dokonywana jest ostateczna odprawa celna, Dyrektor tut. Izby Skarbowej zauważa, iż polskie organy podatkowe nie są kompetentne w sprawie informacji dotyczącej obowiązku rejestracji podatnika na terytorium innego państwa członkowskiego. Kwestia ta jest bowiem regulowana odpowiednimi przepisami obowiązującymi w danym państwie i tylko organy podatkowe tego państwa mogą udzielać informacji w tej sprawie.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY