Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszty poniesione przez spółkę na organizację przez agencję reklamową akcji promocyjnych w punktach sprzedaży stanowią koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości oraz nie podlegają ograniczeniom przewidzianym a art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: 1472/ROP1/423 -10/13/05/PS

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-02-28

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, reklama publiczna, reprezentacja

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14 § 1 ustawy z dn.29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 07.01.2005r.( data wpływu do tut. Urzędu 10.01.2005r.)

postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka XXX Sp. z o.o.(dalej jako ,,Spółka??) prowadzi działalność w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji napojów, soków oraz wód mineralnych. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Spółka zleca zewnętrznemu podmiotowi - Agencji ( dalej jako ,,Agencja??) wykonanie w Polsce usług przeprowadzenia kampanii reklamowej. Zlecone usługi obejmują m. in. :

- opracowanie strategii promocji produktów Spółki i marki XXX

- opracowanie zasad logistycznych związanych z przeprowadzeniem kampanii reklamowej

- opracowanie regulaminu kampanii reklamowej

- wręczanie ostatecznym konsumentom oraz punktom handlowym i gastronomicznym Materiałów reklamowych (szklanki z logo YYY, czapeczki, T- shirty) dalej jako ,,Materiały??.

Działalność Agencji polega na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii reklamowej dla spółki. Wszystkie materiały reklamowe nabywane lub produkowane przez Agencję, wręczane w ramach kampanii dotyczą produktów Spółki i przez cały czas kampanii, do czasu ich wręczenia ostatecznym konsumentom pozostają własnością Agencji. Celem kampanii reklamowej jest zapewnienie należytego standardu sprzedaży produktów Pepsi w punkcie sprzedaży oraz zwrócenie uwagi osób odwiedzających dany punkt sprzedaży na ich dostępność.

Zdaniem Podatnika, koszty usług wykonywanych przez Agencję stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż nie podlegają limitowaniu określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako reklama publiczna.

Naczelnik II MUS po zapoznaniu się z treścią wniosku informuje co następuje:

Zgodnie z treścią art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W związku z tym, kosztem uzyskania przychodów będą wszelkie koszty poniesione przez Spółkę pozostające w związku z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów.

Odnosząc treść art. 15 ust 1 do działań Agencji podejmowanych w związku ze świadczeniem usług realizowanych w ramach prowadzonej na zlecenie XXX kampanii reklamowej, Naczelnik II MUS podzielając stanowisko Podatnika stwierdza, że koszty usług wykonanych przez Agencję (dotyczące produktów spółki) jako poniesione w celu uzyskania przychodów będą stanowiły koszty reklamy publicznej i zgodnie z art. 15 ust 1 ww. ustawy o pdop koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

Ponadto, zdaniem Podatnika w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z treści art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż reklama Spółki ( działania Agencji związane z przekazaniem Materiałów) skierowana jest do nieokreślonego kręgu odbiorców.

Zarówno Spółka, jak i Agencja nie mają wpływu na to, kto stanie się adresatem działań reklamowych z uwagi na fakt , że wstęp do punktów sprzedaży, gdzie rozdawane są Materiały nie jest w żaden sposób ograniczany (każdy klient odwiedzający punkt sprzedaży może stać się adresatem reklamy lub uczestnikiem prowadzonych działań promocyjnych).

Treść art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów chyba, że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Reklama publiczna ma miejsce wówczas, gdy jest powszechna, ogólna oraz przeprowadza się ją w miejscach dostępnych dla wszystkich, oficjalnie i jawnie. Wobec tego do wydatków limitowanych należy zaliczyć te, które z założenia są kierowane tylko i wyłącznie do konkretnego, określonego adresata.

Z kolei reklama firmy (produktu) adresowana do nieograniczonego anonimowego kręgu potencjalnych odbiorców jest reklamą prowadzoną publicznie.

Z treści wniosku wynika, że działania Agencji polegają na zaopatrywaniu punktów sprzedaży oraz klientów tych punktów w materiały reklamowe opatrzone logo Spółki lub oferowanych przez nią produktów. W związku z tym, materiały reklamowe (gadżety) przekazywane klientom odwiedzającym te punkty w formie upominków ( opatrzone logo produktu bądź Spółki) będą stanowiły koszty reklamy mającej charakter publiczny.

Za takim zakwalifikowaniem tego rodzaju działań promocyjnych przemawia fakt, że adresatem materiałów (upominku) oraz umieszczonego na nich przekazu reklamowego ( logo firmy lub produktu) jest anonimowy, nieograniczony krąg potencjalnych klientów odwiedzających punkty handlowe objęte działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Agencję.

W przedmiotowej sprawie należy również uwzględnić okoliczności o których mowa w art. 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli znajdują zastosowanie w poruszanej sprawie.

W związku z powyższym, Naczelnik II MUS uznając za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku stwierdza że, koszty związane z prowadzeniem tak przedstawionych akcji promocyjnych reklamujących Spółkę i jej produkty bezpośrednio w punktach sprzedaży spełniają warunki reklamy prowadzonej w sposób publiczny (nieograniczony krąg odbiorców).

Zatem i wydatki poniesione przez Spółkę na ich organizację i prowadzenie, w formie wynagrodzenia dla Agencji będą stanowić koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości nie podlegający ograniczeniom wynikającym z treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.Na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY