Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT otrzymanej przed dniem dokonania rejestracji zgodnie z art . 88 ust.1 pkt.5 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz.535 )

sygnatura: PP/443-17-1/05

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

data: 2004-02-18

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE
Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 19 stycznia 2005r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 19 stycznia 2005 r. podatniczka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.


Podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny

W dniu 10.12.2004r. dokonała zakupu kiosku za kwotę brutto 25.000, 00 zł w tym 4.508,20 zł podatku VAT i towaru na kwotę 2.493,74 zł w tym 411,06 zł podatku VAT .Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Podatniczka uzyskała w dniu 10.12.2004r. Pozostałe dokumenty tj. VAT - R złożyła w Urzędzie Skarbowym w dniu 16.12.2004r.

Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT otrzymanej przed dniem dokonania rejestracji zgodnie z art . 88 ust.1 pkt.5 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz.535 )

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Na podstawie art. 88 ust. 1 ww. ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług , których nabycie - pkt.5 lit. a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy podatku VAT (podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności), przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy, zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT zostaje potwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5.

W myśl tego przepisu Naczelnik Urzędu Skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego" (czyli tego, który zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT) lub jako "podatnika VAT zwolnionego" (czyli tego, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego).

W myśl tego przepisu Naczelnik Urzędu Skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego" (czyli tego, który zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT) lub jako "podatnika VAT zwolnionego" (czyli tego, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego).

Jeśli zgłoszenie VAT-R sporządzone i złożone jest prawidłowo, to Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza jedynie na druku VAT-5 fakt dokonania rejestracji.

Zgodnie z powyższym podmiot staje się podatnikiem VAT w momencie złożenia zgłoszenia VAT-R i od tego dnia przysługuje mu prawo do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

Zatem przedmiotowych faktur otrzymanych przez dniem rejestracji na VAT nie można uwzględnić do rozliczenia podatku naliczonego VAT.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również , iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY