Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku ze zmianą struktury właścicielskiej akcjonariusza Podatnik był zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego?

sygnatura: PD/G/423/1/2005

autor: Urząd Skarbowy w Śremie

data: 2004-02-04

słowa kluczowe:nierezydent, właściwość urzędu skarbowego, zarządzanie pośrednie, zarządzanie przedsiębiorstwem

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w czerwcu 2004 roku akcjonariusz Podatnika - spółka "X" posiadająca 40,80% akcji została sprywatyzowana i 50% i 1 akcję objęła spółka "Y" a 35% i 1 akcję objęła spółka "Z". W sierpniu 2004 roku 10% spółki "X" (udziałowca Podatnika) odkupiła spółka "A" (kapitał zagraniczny). Według struktury właścicielskiej spółki "X" wynika, iż kapitał zagraniczny stanowi bezpośrednio i pośrednio 77,64%.

Według Wnioskodawcy zachodzą przesłanki określone w art. 5 ust. 9b pkt. 7 lit. c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.), tzn. właściwym miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie niektórych kategorii podatników.

Po analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, stwierdza sie co następuje:

Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), dokonano między innymi nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.). Zgodnie z przepisami dodanego ustępu 9c w art. 5 tej ustawy Minister Finansów otrzymał delegację do określenia terytorialnego zasięgu działania urzędów skarbowych właściwych wyłącznie w zakresie niektórych kategorii podatników lub wykonywania niektórych zadań.

Kategorie podatników, które w szczególności powinny być brane pod uwagę przy określaniu urzędów skarbowych właściwych wyłącznie w ich obsłudze, określone zostały w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych i są to:

  1) podatkowe grupy kapitałowe,
  2) banki,
  3) zakłady ubezpieczeń społecznych,
  4) jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,

7) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

  a) w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro wg kursu średniego ogłaszanego przez narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
  b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
  c) są zarządzani bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Minister Finansów, wykonując delegację zawartą w art. 5 ust. 9c ww. ustawy o urzędach i izbach skarbowych, wydał rozporządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027 ze zm.), z którego wynika, że urzędy skarbowe wskazane w Zał. Nr 2 do tego rozporządzenia są właściwe w sprawach dotyczących podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów należy uznać, że w przedstawionym przez Podmiot stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) ww. ustawy o urzędach i izbach skarbowych, z których wynika, że właściwością "dużego" urzędu skarbowego objęte zostały podmioty zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Nierezydentem, w myśl przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) są między innymi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

Należy zauważyć, że pojęcie zarządzania bezpośredniego i pośredniego zostało wprowadzone konwencją ramową OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Na gruncie ustawodawstwa polskiego użyte ono zostało w ustawach podatkowych, które nie zawierają jednak ich definicji. Opierając się na wykładni językowej i logicznej, należy przyjąć, iż o zarządzaniu bezpośrednim i pośrednim podmiotem przez inny podmiot można mówić wtedy, kiedy ze względu na związki o charakterze majątkowym, organizacyjnym lub kapitałowym, jeden podmiot ma bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje podejmowane przez ten drugi podmiot. W przypadku polskich spółek handlowych należałoby przyjąć, że podmiotami zarządzającymi bezpośrednio lub pośrednio tymi spółkami są:

  - podmioty wchodzące w skład organów decyzyjnych (zarządzających) takich spółek,
  - podmioty powołujące i odwołujące osoby, o których mowa wyżej,
  - wspólnicy spółek, a jeżeli wspólnicy tacy są podmiotami instytucjonalnymi również wspólnicy tych podmiotów.

Z powyższego wynika, że jeżeli nierezydent posiada udział w spółce, która z kolei posiada udział w innej spółce to ten nierezydent zarządza bezpośrednio lub pośrednio również tą inną spółką.

Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że 40,80% udziałów Podatnika posiada spółka "X", której udziałowcem jest spółka "A" mająca siedzibę za granicą. W takiej sytuacji należy przyjąć, że Podmiot jest zarządzany pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

W świetle powyższego, właściwość urzędu skarbowego dla Podmiotu uległa zmianie.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY