Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spółka przejmująca cztery spółki jako sukcesor spółek przejętych, na podstawie art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa ma prawo odliczyć od kwoty obliczonego podatu w delaracji rcznej CIT-8 za rok 2004, nieodliczony od podatu przez jedną ze spółek przejętych podatek od otrzymanych przez tą spółkę dywidend?

sygnatura: PD-I/423/423-4/05

autor: Małopolski Urząd Skarbowy

data: 2004-01-26

słowa kluczowe:dywidendy, następstwo prawne, odliczenia od podatku

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak ER/RK/MK/31/2005 z dnia 04.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych potwierdza stanowisko Podatnika przedstawione w ww. piśmie.

UZASADNIENIE

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny. Z dniem 30.06.2004 r. nastąpiło połączenie pięciu spółek, Spółką przejmującą był (...) S.A. W wyniku tego procesu cztery przejmowane spółki przestały istnieć jako osoby prawne. Jedna z ww. spółek otrzymała w 2004 r. dywidendy. Ponieważ na dzień 30.06.2004 r. wystąpiła u niej strata podatkowa, podatek od otrzymanych dywidend nie został odliczony w zeznaniu CIT-8.

Zdaniem wnioskodawcy Spółka przejmująca - "..." S.A.- jako sukcesor spółek przejętych na podstawie art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, ma prawo odliczyć podatek od otrzymanych dywidend od kwoty obliczonego podatku w deklaracji rocznej CIT-8 za rok 2004, z uwagi na fakt, iż art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczy prawa do rozliczania podatku od dywidendy.

W myśl art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:
1) osób prawnych,
2) osobowych spółek handlowych,
3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek, przepis ten, na podstawie § 2 pkt 1 tego artykułu, stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).
Ww. zasadę sukcesji wynikającą z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa ogranicza przepis art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, nie uwzględnia się straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.
Sukcesja uniwersalna podatkowych praw i obowiązków, o której mowa w ww. przepisach ustawy Ordynacja podatkowa niewątpliwie dotyczy również wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego przez podatnika kwoty podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend (pobranego i wpłaconego przez płatnika).
Na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu, w razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1, kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych.
Z przytoczonych przepisów wynika, że nie odliczony przez dany podmiot od podatku dochodowego uiszczony podatek od dywidendy może odliczyć od swojego podatku następca prawny tego podmiotu (m.in. spółka przejmująca).

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Podatnika uznano za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja jest aktualna w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, aż do czasu zmiany stanu prawnego.
Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 i 223 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 14a § 4 i art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu oraz określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia (art. 223 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 14a § 4 i art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY