Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy skoro do przychodów ujmowane są przychody niezapłacone przez inwestorów, do kosztów uzyskania przychodów winny być również ujmowane naliczone, lecz niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia oraz nieopłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika?

sygnatura: PD-I/423/423-3/05

autor: Małopolski Urząd Skarbowy

data: 2004-01-25

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, potrącalność kosztów, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenie za pracę

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak B-2/KKf/07/2005 z dnia 03.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 3.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

odmawia
potwierdzenia stanowiska Podatnika przedstawionego w ww.piśmie.

Uzasadnienie

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na świadczeniu usług budowlanych, wykonywanych własnymi siłami, jak i siłami obcymi. Wynagrodzenia pracowników umysłowych i produkcyjnych za dany miesiąc wypłacane są z dołu odpowiednio 6-7 oraz 9-10 dnia w miesiącu następnym, zgodnie z obowiązującym spółkę Regulaminem pracy oraz art. 85 ustawy Kodeks pracy. Taki harmonogram wypłat wynika zarówno z techniki obliczeniowej (ruchome i rozrzucone place budowy) jak i z faktu, że realizacja usług budowlanych związana jest z wydłużonym terminem zapłaty przez inwestorów za wykonane usługi.

Wniosek dotyczy wprowadzonej od 1 stycznia 2005 roku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a. Zdaniem wnioskodawcy skoro do przychodów ujmowane są przychody niezapłacone przez inwestorów, do kosztów uzyskania przychodów winny być również ujmowane naliczone, lecz niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia oraz nieopłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, a także nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Z brzmienia wyżej wymienionych przepisów, które znajdują zastosowanie do dochodów i strat poniesionych od 01.01.2005 r., wynika jednoznacznie, że do kosztów uzyskania przychodów danego okresu nie można zaliczyć zarówno niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności ze stosunku pracy należnych za ten okres, jak i nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika. Z przepisów tych nie wynika by powyższe ograniczenie dotyczyło jedynie należności z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne niewypłaconych (nieopłaconych) w terminie. Wymienione regulacje nie są związane z zasadami określania momentu powstania przychodów wynikającymi z art. 12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Podatnika uznano za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja jest aktualna w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, aż do czasu zmiany stanu prawnego. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 i 223 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 14a § 4 i art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu oraz określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia (art. 223 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 14a § 4 i art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY