Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy VAT naliczony w związku z zakupami dokonywanymi na rzecz realizacji projektu EE(...) podlega odliczeniu od podatku należnego?

sygnatura: ILPP1/443-966/08-2/AI

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dofinansowanie, inwestycje, odliczenie podatku, prawo do odliczenia, proporcja

Wniosek ORD-IN: [ 853 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca S.A. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. S.A. uczestniczy obecnie w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą EE(...) podjętej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (...), ustanowionego decyzją nr (...) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. (Dz. U. UE (...) z dnia 9 listopada 2006 r.) w zakresie rozwoju, usług wspierających działalność gospodarczą - innowacje.

Komisja Europejska dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu EE(...) na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE w drodze konkursu na tzw. partnerów sieciowych, który został ogłoszony w styczniu 2007 r. (sygnatura (...)) i rozstrzygnięty w kwietniu 2007 r.

Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez KE do realizacji przedsięwzięcia EE(...) jest konsorcjum B(...) grupujące następujące instytucje: (...).

Koordynatorem (liderem) Konsorcjum jest P(...) reprezentowana przez W(...). S.A. wchodzi w skład Konsorcjum B(...) i uczestniczy w realizacji projektu EE(...) na mocy następujących umów zawartych z Komisją Europejską:

 • umowy ramowej - (...) B(...),
 • umowy specyficznej - (...) B(...) - oraz

umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków EE(...) w związku z powierzeniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Ministra Gospodarki zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia dla mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotów realizujących, na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską, zadania partnera sieciowego, o których mowa w art. 21 ust. 2 decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (...) - umowa i Uchwała RM.

Usługi świadczone przez ośrodki EE(...) dotyczą następujących obszarów:

 1. usługi w zakresie informacji, informacji zwrotnych, współpracy podmiotów gospodarczych i umiędzynarodowienia, - rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, włącznie z informowaniem o procedurach przetargowych, - aktywnego promowania inicjatyw, polityk i programów Wspólnoty mających znaczenie dla MSP oraz dostarczanie MSP informacji na temat procedur korzystania z takich programów, - wykorzystania narzędzi pozwalających na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na MSP, - wkładu w przeprowadzanie przez Komisję oceny oddziaływania, - wykorzystania innych odpowiednich środków w celu włączenia MSP do europejskiego procesu decyzyjnego, - pomocy MSP w rozwijaniu działań na terenach przygranicznych i tworzeniu sieci międzynarodowej, - pomocy MSP w szukaniu odpowiednich partnerów z sektora prywatnego lub publicznego za pomocą odpowiednich narzędzi.
 2. usługi w zakresie innowacji oraz transferu technologii i wiedzy, - informowania oraz podnoszenia świadomości na temat polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji, - uczestniczenia w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników badań, - zapewnienia usług w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją, - stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, w szczególności MSP, - ułatwiania łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami w dziedzinie własności intelektualnej.
 3. usługi w zakresie zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) do uczestnictwa w Siódmym Programie Ramowym na Rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji, - podnoszenia świadomości MSP w zakresie Siódmego Programu na Rzecz Badań, - pomocy MSP w określeniu ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz w znalezieniu odpowiednich partnerów, - pomocy MSP w przygotowaniu i koordynowaniu propozycji projektów w sprawie uczestnictwa w Siódmym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).

Usługi ośrodków EE(...) są działaniami nierynkowymi, tzn. świadczenie tych usług nie grozi zakłóceniem i nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Dlatego KE dopuszcza pełne finansowanie realizacji projektu ze środków publicznych i nie traktuje usług sieci jako pomocy publicznej.

Usługi świadczone przez te ośrodki nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno-doradczą w zakresie usług nie obsługiwanych przez podmioty komercyjne.

Ośrodki EE(...) realizują usługi sieci w następującej formie:

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji bezpośrednich (w biurze ośrodka, w firmie, itp.) i pośrednich (mail, telefon, internet, itp.),
 • organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp.,
 • organizacja przyjazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych,
 • zamieszczanie oferty firm w bazach internetowych,
 • opracowywanie specjalistycznych raportów z audytów technologicznych, strategii technologicznych, planów marketingowych itp.,
 • wydawanie biuletynów informacyjnych w formie elektronicznej,
 • zakup specjalistycznych usług (prawniczych, marketingowych, itp.).

Źródłem pokrycia kosztów generowanych przez ośrodki w związku z realizowanymi usługami (realizacją projektu) są:

 • dotacja z Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013, pokrywająca maksymalnie do 60% ponoszonych kosztów,
 • budżet państwa na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 313/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Udział Polski w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, w latach 2008-2013", pokrywający maksymalnie do 40% ponoszonych kosztów.

Wyżej wskazane środki są przekazywane S.A. w formie zaliczkowej, przy czym odbywa się to za pośrednictwem Koordynatora Konsorcjum B(...), którym jest P(...)/W(...).

Co do zasady usługi sieci są oferowane bezpłatnie. Dopuszcza się wprowadzenie opłat pokrywających częściowo koszty ponoszone w związku ze świadczeniem usług. W przypadku konferencji i szkoleń mogą być pobierane opłaty, które będą pokrywały np. koszty posiłków dla uczestników, natomiast w przypadku specjalistycznych ekspertyz mogą być pobierane opłaty, które pokryją koszty zaangażowania zewnętrznych ekspertów. Wysokość opłat nie będzie odpowiadała wartości rynkowej świadczonych usług, a same opłaty będą miały głównie charakter dyscyplinujący w stosunku do usługobiorców (np. opłaty mające służyć zapewnieniu udziału w seminariach informacyjnych wszystkich zgłoszonych uczestników), fakt pobierania opłat nie wpływa na niedochodowy charakter działalności, opłaty będą pokrywały ewentualne wydatki przekraczające kwoty określone w budżecie projektu, np. wyższe koszty organizacji seminarium niż założone w budżecie.

W związku z realizacją zadań projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (60%) i budżetu państwa (40%) S.A. zatrudnia personel merytoryczny do bezpośredniej realizacji projektu na podstawie umowy o pracę. W skład personelu merytorycznego wchodzą:

 • Kierownik Projektu - zakres odpowiedzialności: wdrożenie projektu obejmujące nadzór i koordynację jego realizacji z zastosowaniem odpowiednich procedur wymaganych prawem, współpracę z Liderem Konsorcjum, relacje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie koniecznym do zrealizowania projektu, współpracę z partnerami uczestniczącymi w projekcie, stały monitoring i ewaluację projektu, opracowywanie planów i sprawozdań, a także kontrola wydatkowania środków.
 • Konsultant ds. Współpracy Gospodarczej - zakres odpowiedzialności: organizacja współpracy podmiotów gospodarczych w środowisku międzynarodowym, rozwijanie współpracy transgranicznej, realizacja usług w dziedzinie transferu technologii, wsparcie przygotowania projektów ze ,,Wspólnotowego Programu Ramowego Badań i Rozwoju".
 • Konsultant ds. Informacji Europejskiej - zakres odpowiedzialności: upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania i możliwości rynku wewnętrznego dla towarów i usług, pomiar wpływu prawodawstwa europejskiego na małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz za promowanie inicjatyw wspólnotowych.
 • Konsultant ds. Promocji i PR - zakres odpowiedzialności: promowanie działalności podejmowanej w ramach projektu EE(...) w prasie, radiu, TV, sieciach informatycznych, przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową S.A. w odniesieniu do działań realizowanych w ramach projektu EE(...), nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami EE(...), współpraca z instytucjami regionalnymi działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorczości i promocji Dolnego Śląska, świadczenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie funkcjonowania na rynku wewnętrznym, świadczenie proinnowacyjnych usług informacyjnych i doradczych, świadczenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie dostępu do Siódmego Programu Ramowego UE.

W ramach projektu będą również zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie tych osób będzie wypłacane bezpośrednio z konta projektu lub ze środków , a następnie refundowane.

Wynagrodzenia pracowników w pierwszej kolejności płacone są ze środków własnych S.A., w momencie otrzymania środków nastąpi refundacja wypłaconych wynagrodzeń z konta projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy VAT naliczony w związku z zakupami dokonywanymi na rzecz realizacji projektu EE(...) podlega odliczeniu od podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obniżenie kwoty podatku może nastąpić w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w związku z którymi takie prawo przysługuje, w myśl art. 90 ustawy, podatnik ma prawo zastosować proporcję. W trakcie realizacji projektu EE(...) dopuszcza się pobieranie należności za świadczone usługi na przykład: częściowe obciążenie przedsiębiorcy za udział w misji gospodarczej - wizyty studyjne, za usługi specjalistycznych ekspertyz, częściowej odpłatności za udział w konferencji itp. Wysokość pobieranych opłat nie będzie odpowiadała wartości rynkowej świadczonych usług, a same opłaty będą miały charakter głównie dyscyplinujący w stosunku do usługobiorców (np. opłaty mające służyć zapewnieniu udziału w seminariach informacyjnych wszystkich zgłoszonych uczestników). Fakt pobierania opłat nie wpływa na niedochodowy charakter projektu. Opłaty mogą pokryć np. część poniesionych kosztów związanych z organizacją np. konferencji, które nie znajdą pokrycia w budżecie projektu (wyższy koszt organizacji niż przewidziany w budżecie, większa liczba chętnych). Ponieważ w momencie dokonywania zakupów towarów i usług Wnioskodawca nie jest w stanie określić czy są i będą wykorzystywane do czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zdaniem Zainteresowanego, jeżeli nie jest niemożliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, Wnioskodawca może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką samą część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego zgodnie z proporcją ustaloną na podstawie art. 90 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 • z tytułu nabycia towarów i usług,
 • potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami zwolnionymi od podatku jak i opodatkowanymi, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 i art. 91 ustawy o VAT, mające na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Przepis art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT, proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca uczestniczy w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą EE(...) podjętej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (...), w zakresie rozwoju, usług wspierających działalność gospodarczą - innowacje. Komisja Europejska dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu EE(...) na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE w drodze konkursu na tzw. partnerów sieciowych. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez KE do realizacji przedsięwzięcia EE(...) jest konsorcjum B(...), działające na mocy różnych umów zawartych z Komisją Europejską. W składzie konsorcjum B(...) jest m. in. Zainteresowany.

Usługi świadczone przez te ośrodki w związku z realizacją przedsięwzięcia EE(...) nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno-doradczą w zakresie usług nie obsługiwanych przez podmioty komercyjne.

Źródłem pokrycia kosztów generowanych przez ośrodki w związku z realizowanymi usługami (realizacją projektu) są: dotacja z Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013, pokrywająca maksymalnie do 60% ponoszonych kosztów oraz budżet państwa na podstawie Uchwały Rady Ministrów, pokrywający maksymalnie do 40% ponoszonych kosztów.

Wnioskodawca wskazuje, iż w momencie dokonywania zakupów towarów i usług nie jest w stanie określić, czy są i będą wykorzystywane do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, Wnioskodawca w przypadku zakupów towarów i usług, które nie będą mogły zostać jednoznacznie przypisane poszczególnym rodzajom działalności (opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu), nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie tych towarów, w pełnym zakresie. Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów tylko w takim zakresie, w jakim nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom podlegającym opodatkowanym, a wybór metody wyodrębnienia tych kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Podatnika.

Jeżeli natomiast towary i usługi związane z realizacją ww. projektu są związane częściowo ze sprzedażą opodatkowaną, a częściowo ze sprzedażą zwolnioną od podatku, a Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, to ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z proporcją obliczoną według zasad określonych przepisami art. 90 i art. 91 ustawy o VAT.

Należy podkreślić, iż zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 i art. 91 ustawy o VAT, dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Spółka w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego zobowiązana jest więc do przyporządkowania w odpowiednich częściach podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu poszczególnym kategoriom działalności (zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu, opodatkowanej oraz działalności mieszanej).

Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu EE(...) w zakresie, w jakim zakupy te związane są ze sprzedażą opodatkowaną zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 86, art. 90 oraz art. 91 ustawy o VAT.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją inwestycji. Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych zostanie załatwiona odrębnymi pismami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY