Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy duplikaty faktur z 2007 r., wystawione w październiku 2008 r., Spółka może ująć w kosztach uzyskania przychodu w roku 2008?

sygnatura: ILPB3/423-649/08-4/MC

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:duplikat, duplikat faktury, koszty bezpośrednie, koszty uzyskania przychodów

Wniosek ORD-IN: [ 641 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2008 r. (data wpływu 08.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodów na podstawie duplikatów faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 października 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 grudnia 2008 r. (data wpływu 23.12.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodów na podstawie duplikatów faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu październiku 2008 r. - po sporządzeniu sprawozdania finansowego - Spółka otrzymała duplikaty faktur z Chin, dotyczące transportu morskiego. Faktury te pierwotnie wystawione były w roku 2007 i w tym też roku były zapłacone. Oryginały nigdy nie dotarły do Spółki i nie były księgowane. Wartość tych faktur była tylko doliczona, na podstawie oświadczenia, do wartości celnej importowanych towarów (oświadczenie sprzedającego). Towar przypłynął w roku 2007, jednak przychód z tego tytułu powstał w roku 2008.

Pismem z dnia 22 grudnia 2008 r. Spółka doprecyzowała stan faktyczny wyjaśniając, iż:

  1. rok podatkowy pokrywa się w Spółce z rokiem kalendarzowym,
  2. przychód ze sprzedaży towarów powstał w roku 2008,
  3. koszt transportu morskiego stanowi dla Spółki koszt bezpośredni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy duplikaty faktur z 2007 r., wystawione w październiku 2008 r., Spółka może ująć w kosztach uzyskania przychodu w roku 2008...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Jednocześnie art. 15 ust. 4e ww. ustawy stanowi, że ,,za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)".

W związku z powyższym, zdaniem Spółki duplikaty faktur wystawione w 2008 r. można ująć w księgach roku bieżącego, jako koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Na mocy ustępów 4 - 4c omawianego artykułu, koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami:

  • poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 ustawy),
  • odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4b pkt 1 tej ustawy),
  • odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w październiku 2008 r. otrzymała duplikaty faktur z Chin, dotyczące transportu morskiego. Faktury te pierwotnie wystawione były w roku 2007 i w tym też roku zapłacone. Natomiast przychód ze sprzedaży towarów powstał w roku 2008. Należy dodać, że Spółka traktuje koszt transportu morskiego jako koszt bezpośredni.

Odnosząc się zatem do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż skoro Spółka uzyskała przychód ze sprzedaży towarów w 2008 r., to wydatek dot. transportu morskiego powinna zaliczyć do kosztów podatkowych również w 2008 r.

Podsumowując, duplikaty faktur z 2007 r., wystawione w październiku 2008 r., Spółka może ująć w kosztach uzyskania przychodów w roku 2008.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY