Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Przychody powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia i tym samym powinny być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

sygnatura: IBPBI/2/423-130/08/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:lokaty, odsetki, opodatkowanie, przychód, rachunek bankowy, specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 1268 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia środków pieniężnych z tytułu lokaty overnight do przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia środków pieniężnych z tytułu lokaty overnight do przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Spółka prowadzi, na podstawie udzielonego jej zezwolenia, działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie obejmuje m.in. produkcję wyrobów z drewna, papieru, wyrobów chemicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcję mebli, działalność poligraficzną i publikacyjną, badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, a także zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka osiąga m.in. następujące przychody:

I. grupa , na którą składają się:

  1. wypłaty otrzymywane przez Spółkę za bezszkodowość w ubezpieczeniu (chodzi o ubezpieczenie należności od kontrahentów - obejmujące wyłącznie klientów i faktury związane z produktami wyprodukowanymi w MSSE);
  2. kwoty wypłacane na rzecz Spółki przez pracowników za zniszczone mienie i zwrot kosztów szkoleń specjalistycznych sfinansowanych przez pracodawcę na podstawie umowy z pracownikiem określającej warunki finansowania i ewentualnego zwrotu kosztów (kwoty są wypłacane przez pracowników, zatrudnionych w zakładzie produkcyjnym działającym na terenie Strefy, zniszczone mienie było wykorzystywane w działalności produkcyjnej wykonywanej na podstawie Zezwolenia);
  3. kary umowne i odszkodowania otrzymywane przez Spółkę od dostawców (należne w przypadku opóźnienia w dostawie towarów oraz świadczeniu usług oraz z tytułu niewłaściwego wywiązania się z umów (reklamacje jakościowe), które wykorzystywane są w celu wykonywania działalności strefowej).

II. grupa określona poniżej:

  1. wynagrodzenia uzyskiwane przez Spółkę za terminową wpłatę podatku (wynagrodzenia te dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych; Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania podatku).

III. grupa określona poniżej:

  1. odsetki od lokat bankowych overnight otrzymywane przez Spółkę w związku z lokowaniem na okres nocy środków pieniężnych uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną na terenie Strefy, wyprodukowane wyroby sprzedaje, a należności z tego tytułu wpłacane są przez odbiorców na rachunki bankowe. Środki pieniężne uzyskane od kontrahentów wykorzystywane są następnie w celu regulowania zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W celu uzyskania lepszych wyników ekonomicznych Spółka lokuje posiadane środki na lokatach overnight. Lokaty te w żaden sposób nie ograniczają dostępności środków pieniężnych dla Spółki, gdyż operacja przelania środków pieniężnych na rachunek lokaty overnight następuje każdego dnia wieczorem po zakończeniu rozliczeń bieżących, a ich zwrot na rachunek bieżący (wraz z odsetkami) następnego dnia rano przed rozpoczęciem operacji bieżących. W praktyce, więc lokaty overnight nie różnią się w znaczący sposób (z wyjątkiem stopy oprocentowania) od rachunków bieżących.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Przychody powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia i tym samym powinny być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 34 updop...

Zdaniem Spółki przychody uzyskiwane w wyniku otrzymywanych m.in. Przychodów są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych , ponieważ przychody te są generowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia. Pozostają one w ścisłym związku z podstawowym zakresem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy (tj. głównie produkcją).

Wolny od pdop jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia.

Pomimo transferu środków pieniężnych na konto pomocnicze lokaty overnight, dochody w postaci uzyskanych odsetek są de facto dochodami z rachunku bieżącego; środki pieniężne lokowane na lokacie overnight pochodzą z rachunku bieżącego i dostęp do nich w praktyce nie jest w żaden sposób ograniczony, ponieważ w nocy Spółka i tak nie może przeprowadzać operacji na bieżącym rachunku bankowym. Jedyną zasadniczą różnicą pomiędzy lokowaniem pieniędzy na lokatach overnight i pozostawieniem ich na rachunku bieżącym jest różnica w stopie oprocentowania i momencie naliczenia odsetek, w przypadku lokat overnight naliczenie następuje codziennie, natomiast na rachunku bieżącym - na koniec miesiąca. W związku z tym, podobnie jak odsetki od środków gromadzonych na rachunku bieżącym, odsetki od lokat overnight powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z działalności prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia, ponieważ są ściśle z tą działalnością powiązane.

W związku z powyższym, ponieważ m.in. Przychody są elementem działalności prowadzonej przez Spółkę na podstawie Zezwolenia na terenie MSSE, dochód Spółki uzyskany na ich podstawie powinien zostać rozpoznany jako dochód generowany dzięki działalności strefowej i jako taki objęty zwolnieniem z pdop, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Całokształt powyższej argumentacji jest również potwierdzony poprzez sposób zredagowania przepisów updop dotyczących zwolnienia z podatku dochodów uzyskiwanych z działalności strefowej. Art. 17 ust. 1 pkt 34 stanowi, że zwolnione z pdop są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE. Natomiast art. 17 ust. 4 updop wskazuje, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Przytoczone regulacje nie wprowadzają ograniczenia zwolnienia jedynie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy, lecz wskazują, że zwolnieniem objęte są dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia. Ustawodawca nie sprecyzował, bowiem jakie rodzaje działalności gospodarczej uprawniają do skorzystania ze zwolnienia oraz co więcej, jakie rodzaje przychodów podlegają zwolnieniu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) stwierdzam co następuje:

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochody z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy - art. 17 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zakres działalności zostaje określony w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy. Oznacza to, ze tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu.

W dochodach uzyskiwanych z odsetek od środków pieniężnych na posiadanych rachunkach bankowych dla działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy należy rozróżnić dochody z odsetek ulokowanych na lokatach terminowych, w tym odsetki od lokat typu overnight.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bieżących, związane z bieżącymi operacjami i rozliczeniami podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach udzielonych zezwoleń.

Natomiast dochody z odsetek od lokat terminowych, w tym od lokat typu overnight, nie są dochodami ze źródła przychodów jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych, których celem jest pomnożenie zgromadzonego kapitału. W związku z tym jako dochód niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy nie podlegają zwolnieniu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY