Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wynagrodzenia powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z wykonywania działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia i tym samym powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

sygnatura: IBPBI/2/423-1214/08/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:przychód, specjalna strefa ekonomiczna, wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 1536 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy otrzymane Wynagrodzenia należy kwalifikować do przychodów objętych zwolnieniem strefowym (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie czy otrzymane Wynagrodzenia należy kwalifikować do przychodów objętych zwolnieniem strefowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Spółka prowadzi, na podstawie udzielonego jej zezwolenia, działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie obejmuje m.in. produkcję wyrobów z drewna, papieru, wyrobów chemicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcję mebli, działalność poligraficzną i publikacyjną, badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, a także zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych oraz produkcję uzupełniającą niezbędną do realizacji zakresu wymienionej powyżej działalności podstawowej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka osiąga m.in. następujące przychody:

I grupa , na którą składają się:

  1. wypłaty otrzymywane przez Spółkę za bezszkodowość w ubezpieczeniu (chodzi o ubezpieczenie należności od kontrahentów - obejmujące wyłącznie klientów i faktury związane z produktami wyprodukowanymi w Strefie);
  2. kwoty wypłacane na rzecz Spółki przez pracowników za zniszczone mienie i zwrot kosztów szkoleń specjalistycznych sfinansowanych przez pracodawcę na podstawie umowy z pracownikiem określającej warunki finansowania i ewentualnego zwrotu kosztów (kwoty są wypłacane przez pracowników, zatrudnionych w zakładzie produkcyjnym działającym na terenie Strefy, zniszczone mienie było wykorzystywane w działalności produkcyjnej wykonywanej na podstawie Zezwolenia);
  3. kary umowne i odszkodowania otrzymywane przez Spółkę od dostawców (należne w przypadku opóźnienia w dostawie towarów oraz świadczeniu usług oraz z tytułu niewłaściwego wywiązania się z umów (reklamacje jakościowe), które wykorzystywane są w celu wykonywania działalności strefowej).

II grupa określona poniżej: 1. wynagrodzenia uzyskiwane przez Spółkę za terminową wpłatę podatku (wynagrodzenia te dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych; Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania podatku).

III grupa określona poniżej: 1. odsetki od lokat bankowych overnight otrzymywane przez Spółkę w związku z lokowaniem na okres nocy środków pieniężnych uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną na terenie Strefy, wyprodukowane wyroby sprzedaje, a należności z tego tytułu wpłacane są przez odbiorców na rachunki bankowe. Środki pieniężne uzyskane od kontrahentów wykorzystywane są następnie w celu regulowania zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W celu uzyskania lepszych wyników ekonomicznych Spółka lokuje posiadane środki na lokatach overnight. Lokaty te w żaden sposób nie ograniczają dostępności środków pieniężnych dla Spółki, gdyż operacja przelania środków pieniężnych na rachunek lokaty overnight następuje każdego dnia wieczorem po zakończeniu rozliczeń bieżących, a ich zwrot na rachunek bieżący (wraz z odsetkami) następnego dnia rano przed rozpoczęciem operacji bieżących. W praktyce, więc lokaty overnight nie różnią się w znaczący sposób (z wyjątkiem stopy oprocentowania) od rachunków bieżących.

2. przychody uzyskane z tytułu zawarcia kontraktu terminowego SWAP, zabezpieczającego ryzyko zmiany stóp procentowych w związku z faktem zaciągnięcia kredytu w walutach obcych (EUR).

Spółka zaciągnęła kredyt bankowy w EURO w celu m.in. refinansowania uprzednio zaciągniętego kredytu, który został wykorzystany na cele inwestycyjne (tj. zakup/wytworzenie środków trwałych wykorzystywanych w działalności strefowej). Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od warunków na rynkach finansowych. Kredyt spłacany będzie do roku 2014. W związku z dużą zmiennością na rynkach finansowych, ryzykiem zmian stóp procentowych w okresie spłaty kredytu oraz niepewnością co do tego jak wysokie będą koszty odsetek do zapłaty, Spółka zawarła z bankiem (innym niż kredytodawca) transakcję zabezpieczająca zmienną stopę procentową od tej części Kredytu, która została wykorzystana na refinansowanie poprzedniego kredytu zaciągniętego na cele inwestycyjne . SWAP polega na ,,zamianie" zmiennej stopy oprocentowania na stałą stopę oprocentowania.

Technicznie SWAP zabezpiecza ryzyko zmiennych stóp procentowych w ten sposób, że w okresie, kiedy stopy procentowe na rynkach finansowych rosną (stała stopa procentowa określona w umowie SWAP jest niższa niż zmienna stopa procentowa wynikająca z umowy Kredytu), Spółka otrzymuje od banku rekompensatę za zwiększone koszty obsługi Kredytu w wysokości powyższej różnicy - stanowiącą dla Spółki przychód. Natomiast w okresach, kiedy stopy procentowe maleją (stała stopa procentowa określona w umowie SWAP jest wyższa od stopy procentowej wynikającej z umowy Kredytu), Spółka płaci wynagrodzenie na rzecz banku (w wysokości tej różnicy), które stanowi dla Spółki dodatkowy koszt obok odsetek zapłaconych na rzecz banku udzielającego kredyt.

Zabezpieczenie takie pozwala na wyeliminowanie ryzyka oraz niepewności co do wysokości kosztów finansowych jakie Spółka będzie musiała ponieść w ciągu lat spłaty kredytu. Dzięki transakcji terminowej SWAP powyższe koszty są znane i pozwalają na kalkulowanie innych parametrów prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wynagrodzenia powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z wykonywania działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia i tym samym powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)...

Zdaniem Spółki przychody uzyskiwane m.in. w wyniku otrzymywanych Wynagrodzeń są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych , ponieważ przychody te są generowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia. Pozostają one w ścisłym związku z podstawowym zakresem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy (tj. głównie produkcją), w związku z czym powinny być kwalifikowane jako działalność pomocnicza niezbędna do realizowania działalności głównej.

Wolny od pdop jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia. Zwolnienie dotyczy także dochodów związanych z działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji podstawowego zakresu działalności. Zakres działalności pomocniczej nie jest zdefiniowany w Zezwoleniu, dlatego też Spółka uważa, że należy go interpretować jako wszelkie działania/zdarzenia, które pozostają w związku z działalnością podstawową lub są jej wynikiem.

Wynagrodzenia

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 54 poz. 654 ze zm.) określanej dalej skrótem updop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Na rezultat podatkowy Spółki osiągany w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia składają się również zyski i straty nadzwyczajne powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia. Pomimo nieprzewidywalnego charakteru powyższych zdarzeń są one stałym, nierozerwalnym elementem ryzyka prowadzonej na terenie Strefy działalności. Wpłaty uzyskiwane przez Spółkę należy zakwalifikować do zysków nadzwyczajnych, o których mowa powyżej. W związku z faktem, iż są one związane z działalnością produkcyjną wykonywaną na terenie Strefy, będą korzystały ze zwolnienia z pdop określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

W przedstawiony wyżej sposób przepisy prawa podatkowego zinterpretował również Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 25 lipca 2005 r. (sygn. RO/443/54/2005) stwierdzając, że ,,z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że budynki, za które spółka otrzymała odszkodowanie, znajdowały się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i były bezpośrednio w całości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc i dochodem podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy z 15 lutego 1992 r. W związku z powyższym również koszty związane z tym budynkiem, w tym koszty związane z ubezpieczeniem budynku, były elementem mającym wpływ na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu. Dlatego też należy stwierdzić, że całość przychodu z tytułu odszkodowania będzie stanowiła dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy z 15 lutego 1992 r.".

Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie Zezwolenia. Dochody uzyskiwane z tytułu Wpłat, również tych otrzymywanych od kontrahentów w sytuacji nieterminowej dostawy towarów lub świadczenia usług, są uzyskiwane na podstawie zezwolenia, ponieważ dostawy oraz usługi są niezbędne do prowadzenia strefowej działalności.

Powyższe stanowisko potwierdził także Minister Finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z 4 lutego 2008 r. odstępując od uzasadnienia i w pełni akceptując stanowisko wnioskodawcy. Wnioskodawca w powyższej interpretacji twierdził, że ,,kara umowna, która może zostać nałożona na Firmę w związku z nie wywiązaniem się z ustaleń umownych stanowi element Umowy dotyczącej dostaw. Wpływy z tej kary stanowią przychód w rozumieniu wskazanego powyżej art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki, przychody z tej kary bezpośrednio wiążą się z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę na terenie KSSE na podstawie Zezwolenia. W konsekwencji, skoro kara wynikająca z Umowy nakładana jest w związku z nie zamówieniem wyrobów produkowanych na terenie KSSE na podstawie Zezwolenia, zdaniem Spółki otrzymanie przez Spółkę środków z kary umownej wynikającej z Umowy będzie stanowić przychód z działalności prowadzonej na terenie KSSE objętej Zezwoleniem Konsekwentnie, przychód ten powinien być zwolniony z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP: tym bardziej, że w przypadku braku podstaw do nałożenia kary umownej na jedną ze stron Umowy, czyli realizacji pułapu zamówień w niej określonych, Spółka osiągnęłaby przychód w pełni zakwalifikowany do działalności objętej Zezwoleniem, a tym samym zwolniony z opodatkowania".

Dla zakwalifikowania danego dochodu jako uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy nie jest wymagane, by dochód ten był jedynie skutkiem sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy to, bowiem także dochody związane z działalnością produkcyjną i mieszczące się w zakresie działalności pomocniczej.

Analogiczną (jak powyżej) argumentację można zastosować do dochodu uzyskiwanego z tytułu Wynagrodzeń otrzymywanych przez Spółkę za terminową wpłatę podatku. Spółka zatrudniając pracowników na potrzeby podstawowej działalności produkcyjnej dokonuje wypłaty wynagrodzeń na ich rzecz. Jednocześnie z tego tytułu Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i zobowiązana jest do obliczenia, pobrania oraz przekazania kwoty podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Za terminową wpłatę wspomnianej kwoty Spółka otrzymuje Wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzeń dla pracowników wiąże się z działalnością produkcyjną prowadzoną na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia i pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością strefową.

W związku z powyższym, ponieważ m.in. Wynagrodzenia są elementem działalności prowadzonej przez Spółkę na podstawie Zezwolenia na terenie Strefy, dochód Spółki uzyskany na ich podstawie powinien zostać rozpoznany jako dochód generowany dzięki działalności strefowej i jako taki objęty zwolnieniem z pdop, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Całokształt powyższej argumentacji jest również potwierdzony poprzez sposób zredagowania przepisów updop dotyczących zwolnienia z podatku dochodów uzyskiwanych z działalności strefowej. Art. 17 ust. 1 pkt 34 stanowi, że zwolnione z pdop są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Natomiast art. 17 ust. 4 updop wskazuje, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Przytoczone regulacje nie wprowadzają ograniczenia zwolnienia jedynie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy, lecz wskazują, że zwolnieniem objęte są dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia. Ustawodawca nie sprecyzował, bowiem jakie rodzaje działalności gospodarczej uprawniają do skorzystania ze zwolnienia oraz co więcej, jakie rodzaje przychodów podlegają zwolnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY