Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Firma Rachunkowa - spółka cywilna zamierza przekształcić spółkę cywilną w spółkę zo.o w zakresie przejęcia przez spółkę zo.o usług rachunkowych a pozostawić w spółce cywilnej usługi doradztwa podatkowego. Do spółki zo.o zamierza wnieśc aportem sprzęt komputerowy, wyposażenie, wartość firmy i oprogramowanie. W związku z powyższym czy istnieje możliwośc dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy (know-how) w oparciu o wartość godziwą przekazanych i przejętych aktywów netto uwzględniając wyniki 10-letniej działalności spółki.

sygnatura: PDII/415-36/2007

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

data: 2007-08-28

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku spółki cywilnej z dnia 29 maja 2007r. uzupełnionego pismem z dnia 03 i 11 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Działając, zgodnie z przepisem art. 14 a §1 ww. Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości, m. in. naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Natomiast, zgodnie z §2 tegoż art. 14a, składając wniosek podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Wnioskiem z dnia 29 maja 2007r spółka cywilna zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie możliwości dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy (know-how) w oparciu o wartość rynkową przekazanych i przejętych aktywów netto We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma Rachunkowa ,,X spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie usług rachunkowych i doradczych. Zamierza przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o. w zakresie przejęcia przez spółkę z o.o. usług rachunkowych a pozostawić w spółce cywilnej usługi doradztwa podatkowego. Do spółki z o.o. zamierza wnieść aportem sprzęt komputerowy, wyposażenie, wartość firmy i oprogramowanie.

W związku z powyższym, wspólnicy ww. spółki cywilnej wystąpili z zapytaniem o możliwość dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy (know-how) w oparciu o wartość godziwą przekazanych i przejętych aktywów netto. Zdaniem wspólników spółki mogą oni samodzielnie wycenić wartość firmy uwzględniając wyniki z 10-letniej działalności spółki.

Naczelnik tutejszego urzędu skarbowego, dokonując oceny stanu faktycznego oraz stanowiska spółki przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza co następuje: - stosownie do przepisów art. 158 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2000r. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej mogą być wkłady niepieniężne (aport), w tym także wkłady w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Aport powinien zostać wniesiony w takiej formie, aby zarząd spółki kapitałowej mógł nim dysponować. Dlatego też należy odróżnić sam aport od osoby wspólnika posiadającego określone umiejętności, doświadczenia, czy wiedzę. Aport powinien mieć więc dwie cechy; powinien być zbywalny oraz móc wejść do bilansu spółki jako aktywa.

Wnosząc aport wspólnicy sami dokonują jego oszacowania, wskazując w umowie spółki jego podmiot, ilość i wartość przyznanych w zamian udziałów.

W świetle przepisów art.16g ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000r. nr 54 poz. 654 z póź. zmianami) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Natomiast przepis art. 16g ust. 2 ww ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustalona, zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego ,przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Przy ustaleniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie m. in. z art. 16g ust. 1 pkt. 4 oraz art.16g ust. 2 i 10 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o ceny rynkowe, stosuje się w związku z art. 16g ust. 12 odpowiednio przepisy art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ww ustawy wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że interpretacja o zakresie zastosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Ponadto w myśl przepisu art. 14 b §1 i §2 ww. Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest dla firmy wiążąca, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla osoby występującej z wnioskiem i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w §5.

Zgodnie z art. 14a §4 ww. Ordynacji podatkowej na powyższe postanowienie służy zażalenie, które zgodnie z przepisem art.236 §2 pkt. 1 ww. Ordynacji podatkowej wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego.

Zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie to powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY