Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zwróciła się z zapytaniami o sposób ustalenia wartości początkowej wytwarzanej elektrowni wodnej w zakresie wydatków na energię elektryczną zużywaną do wykonania nowej elektrowni oraz o klasyfikację odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyłączonych z używania na czas potrzebny do realizacji określonych etapów inwestycji, remontowanych i konserwowanych w trakcie tego wyłączenia.

sygnatura: PDII/423-155/07/1

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-08-24

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2007 roku, który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 23 kwietnia 2007 roku, o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej ustalenia wartości początkowej środka trwałego wytwarzanego we własnym zakresie przez podatnika, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2007 roku do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi inwestycję w postaci budowy elektrowni wodnej położonej przy elektrowni wodnej już funkcjonującej. Prowadzona inwestycja ma wpływ na funkcjonującą elektrownię wodną w ten sposób, iż na czas prowadzenia określonych robót wyłączane z użytkowania są poszczególne części funkcjonującej elektrowni wodnej. W czasie, w którym funkcjonująca elektrownia wodna jest wyłączona z eksploatacji prowadzone są prace konserwacyjne i remontowe poszczególnych urządzeń. Ww. prace mogą być wykonywane tylko w sytuacji gdy elektrownia jest wyłączona. Jednocześnie z funkcjonującej elektrowni wodnej dostarczana jest energia elektryczna na potrzeby realizowanej inwestycji. Wykonanie inwestycji zostało powierzone firmie zewnętrznej, która wykonuje całość zadania, łącznie z dostawą maszyn (turbin, generatorów), które musi zakupić u kontrahenta wskazanego przez Spółkę. Spółka zwróciła się z zapytaniami o sposób ustalenia wartości początkowej wytwarzanej elektrowni wodnej w zakresie wydatków na energię elektryczną zużywaną do wykonania nowej elektrowni oraz o klasyfikację odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyłączonych z używania na czas potrzebny do realizacji określonych etapów inwestycji, remontowanych i konserwowanych w trakcie tego wyłączenia. Zdaniem Spółki wydatki na zużycie energii elektrycznej do wykonania nowej elektrowni wodnej zwiększają wartość początkową wytwarzanego środka trwałego, natomiast odpisy amortyzacyjne od funkcjonującej elektrowni wodnej wyłączonej z używania na czas realizacji określonych etapów inwestycji, remontowanej i konserwowanej w trakcie tego wyłączenia, nie mają wpływu na wartość początkową wytwarzanego środka trwałego. Oceniając stanowisko Spółki, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że jest ono prawidłowe. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Jak wynika z art. 16g ust. 4 za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Odpisy amortyzacyjne od funkcjonującej elektrowni wodnej wyłączonej z używania na czas realizacji określonych etapów inwestycji, remontowanej i konserwowanej w trakcie tego wyłączenia, nie stanowią rzeczowych składników majątku, wykorzystanych usług obcych ani kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, o których mowa w art. 16g ust. 4 ustawy. Należy również zauważyć, że ww. odpisy amortyzacyjne naliczane są w związku z posiadaniem innego środka trwałego niż nowo budowana elektrownia wodna i fakt ich naliczania nie zależy od tego czy prowadzona jest nowa inwestycja czy nie. W związku z tym koszty z tytułu przedmiotowych odpisów amortyzacyjnych nie są również innymi kosztami dającymi się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych, o których mowa w art. 16g ust. 4 ustawy, czyli nie stanowią one elementu kosztu wytworzenia nowej elektrowni wodnej a co za tym idzie również elementu wartości początkowej budowanej elektrowni. Odmienna sytuacja występuje w przypadku energii elektrycznej zużywanej do wykonania nowej elektrowni wodnej. Dostawa energii elektrycznej następuje właśnie dlatego, że budowana jest nowa elektrownia wodna, a zatem w myśl art. 16g ust. 4 ustawy wydatki na energię elektryczną będą stanowiły element kosztu wytworzenia nowej elektrowni, czyli również element wartości początkowej tej elektrowni. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY