Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1.Czy otrzymane dofinansowanie za wytworzenie środka trwałego zalicza się do przychodów podatkowych.2.Czy amortyzacja wytworzonego środka trwałego od części pokrytej otrzymanym dofinansowaniem stanowi koszt uzyskania przychodu?

sygnatura: OP/423-6/2007

autor: Urząd Skarbowy w Wadowicach

data: 2007-08-24

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007 r. (wpł. 02.07.2007) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie zaliczenia do przychodów otrzymanego dofinansowania na potrzeby wytworzenie środka trwałego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości środka trwałego, która odpowiada zwróconym wydatkom, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.06.2007 r. Spółka z o.o. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest producentem i dystrybutorem energii elektrycznej, cieplnej i wody. Na życzenie odbiorcy ciepła Spółka zobowiązała się dostarczać ciepło o określonych parametrach. Aby zrealizować to zobowiązanie koniecznym stało się wybudowanie nowej sieci c.o. oraz wymienników ciepła. Odbiorca energii zobowiązał się z kolei do pokrycia części kosztów planowanej inwestycji.

Zdaniem Spółki, otrzymane dofinansowanie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do przychodów. Jednocześnie zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt 48 nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od tej części ich wartości, która odpowiada zwróconym wydatkom w jakiejkolwiek formie.

Po analizie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach stwierdza:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonane wyłącznie zgodnie z przepisami art.16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Stosownie do postanowień zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 48 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej przez odbiorcę energii nie są kosztem uzyskania przychodów.

Otrzymane dofinansowanie na budowę sieci c.o. oraz wymienników ciepła nie stanowi przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższych przepisów należy uznać iż stanowisko spółki opisane w złożonym wniosku jest prawidłowe.

Z posiadanych przez tut. organ podatkowy danych wynika, iż w dacie złożenia przedmiotowego wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądem administracyjnym ani kontrola podatkowa.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Pouczenie: Na podstawie art. 236 § 1, w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY