Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy w związku z wejściem w życie konwencji polsko-brytyjskiej przewidującej obowiązek zapłaty 5% podatku ,,u źródła" od należności licencyjnych, do należności licencyjnych dotyczących II połowy 2006 r., których płatność nastąpi w roku 2007 należy stosować przepisy nowej konwencji i pobrać podatek u źródła w wysokości 5 % należności licencyjnych czy tez przepisy starej konwencji przewidujące opodatkowanie należności w wysokości 10% ?

sygnatura: DD7-033-67/AZ/07/639

autor: Minister Finansów

data: 2007-08-22

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: konwencja),

Minister Finansów uznaje stanowisko X przedstawione we wniosku za prawidłowe w zakresie zastosowania przepisów konwencji do należności licencyjnych dotyczących okresu przed dniem 1 stycznia 2007 r., których zapłata nastąpiła w 2007 r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22 marca 2007 r. wpłynął do Ministra Finansów wniosek złożony przez X z siedzibą w K (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zawarł umowę wsparcia technicznego ze swoim udziałowcem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii (dalej: brytyjski kontrahent), na podstawie której Spółka wypłaca należności licencyjne na rzecz brytyjskiego kontrahenta. Należności licencyjne kalkulowane są w oparciu o wartość sprzedaży oraz dodatkowe warunki zawarte w umowie między stronami. Zgodnie z tą umową Wnioskodawca wypłaca należności licencyjne na podstawie faktury wystawionej przez brytyjskiego kontrahenta za okresy półroczne, z terminem płatności do 30 dnia następującego po miesiącu wystawienia faktury.

Stosownie do art. 12 umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20; dalej: zmieniona umowa polsko-brytyjska) Spółka była zobowiązana do poboru podatku u źródła w wysokości 10% należności licencyjnych wypłacanych na rzecz brytyjskiego kontrahenta. Wątpliwości Spółki powstały w związku z wejściem w życie konwencji przewidującej obowiązek zapłaty 5% podatku ,,u źródła" od należności licencyjnych i dotyczą sposobu traktowania dla celów poboru podatku ,,u źródła" od należności licencyjnych dotyczących II połowy 2006 r., wykazanych na fakturze wystawionej w styczniu 2007 r., której termin płatności upływa w lutym 2007 r.

Zdaniem Wnioskodawcy do należności licencyjnych dotyczących II połowy 2006 r., których płatność nastąpi w roku 2007 należy stosować przepisy konwencji i pobrać podatek u źródła w wysokości 5 % należności licencyjnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozumieniu art. 12 ust. 3 konwencji określenie ,,należności licencyjne" oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Zatem art. 12 ust. 3 konwencji wyraźnie wskazuje, że opodatkowaniu podlegają ,,należności płacone", a więc dopiero z chwilą uregulowania zobowiązania powstaje obowiązek zapłaty podatku. Na gruncie postanowień konwencji bez znaczenia pozostaje okres, którego należności dotyczą oraz data wystawienia faktury.

Analizując przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, należy stwierdzić, że obowiązkiem Wnioskodawcy wynikającym z przepisów prawa podatkowego jest pobranie w dniu dokonania wypłaty należności licencyjnej zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 updop, a więc również z zastosowaniem zasad określonych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przekazanie kwoty podatku na rachunek urzędu skarbowego, jak również przesłanie temu urzędowi deklaracji o pobranym podatku (art. 26 ust. 3 updop).

Stąd o zastosowaniu stawki wynikającej z zmienionej umowy polsko-brytyjskiej lub konwencji decyduje data wypłaty. Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca może zastosować do dokonywanych wypłat należności licencyjnych (dotyczących II połowy 2006 r.) stawkę określoną w konwencji, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika certyfikatem rezydencji.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Odpowiedź nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY