Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup powyższych produktów i catering w związku ze szkoleniami oraz spotkaniami kadry zarządzającej są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: PD II 423-216/1/07/AB

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-08-21

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.06.2007 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 15.06.2007 r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup napojów, herbaty, kawy, ciastek, catering w związku ze szkoleniami, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2007 roku do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął, wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych ustaw, wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie tej ustawy zmieniającej, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym, co oznacza, iż właściwym w sprawie jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny informuje, że Spółka będąc przedsiębiorstwem produkcji farmaceutycznej podlega szczególnym wymogom w zakresie produkcji, standardów, zasad higieny, bezpieczeństwa. W związku z tym występuje stała (cykliczna) konieczność przeprowadzania szkoleń związanych z działalnością firmy dla pracowników (różne działy i grupy w zależności od szkolenia i dziedziny, którą się zajmują). Szkolenia są całodniowe lub nawet kilkudniowe, część z nich odbywa się w siedzibie firmy. Na szkoleniach tych firma zapewnia pracownikom napoje, herbatę, kawę, kanapki, ciastka, catering. Również w przypadku cyklicznych spotkań zarządu z pracownikami (kadry zarządzającej) dyrektorami danych działów, na których omawiane są kluczowe kwestie firmy, podejmowane decyzje itp. firma zapewnia napoje, kawę, herbatę, a przy spotkaniach całodniowych również kanapki, ciastka, catering.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup powyższych produktów i catering w związku ze szkoleniami oraz spotkaniami kadry zarządzającej są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W opinii Wnioskodawcy powyższe wydatki poniesione ,,z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz spotkań kadry zarządzającej, są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania firmy, a zatem i osiągania przychodu. Mają one wymiar wewnętrzny, nie można ich rozpatrywać pod kątem pojęcia reprezentacji".

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54. poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z cytowaną regułą aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  1. celem wydatku winno być osiągnięcie przychodu lub zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów,
  2. wydatek nie może znajdować się na w katalogu wydatków określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powołanego przepisu kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które jednocześnie nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń w art. 16 wymienionej ustawy.

W powołanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 28 wskazano, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji pojęcia reprezentacji, lecz niewątpliwie wydatki poniesione na zakup napoi, kawy, herbaty, czy kanapek, ciastek, catering (usługi gastronomiczne) dla pracowników w związku z organizacją całodniowych szkoleń jak i spotkań z zarządem nie są wydatkami na reprezentację. Wydatki na poczęstunek pracowników w trakcie szkoleń czy spotkań z zarządem, nie są kosztami reprezentacji, lecz mają charakter świadczeń dla pracowników, będących kosztami ogólnymi firmy. Zatem poniesione przez Spółkę wydatki na poczęstunek stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu cytowanego

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione na wstępie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art1 4b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY