Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy reklamowanie sponsora (reklamobiorcy) w cyklu imprez sportowych organizowanych lub w których bierze udział nasz Klub nie wykracza poza działalność statutową stowarzyszenia kultury fizycznej?

sygnatura: OR/423-8/07

autor: Urząd Skarbowy w Wieliczce

data: 2007-08-20

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2007 r., uzupełnionego dnia 26.06.2007 r. (data wpływu 27.06.2007 r.) oraz uzupełnionego dnia 04.07.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej pierwszego pytania jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: X jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym jako Klub Sportowy posiadający osobowość prawną, zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wieliczce i nie prowadzącym działalności gospodarczej. Klub Sportowy utrzymuje się z różnych źródeł, są to przede wszystkim dotacje z Urzędu Gminy, składki członków Klubu i sekcji klubowych oraz darowizny od firm i osób fizycznych. Klub Sportowy wszelkie pozyskane środki przeznacza na działalność statutową. W związku ze statutową działalnością Klubu Sportowego pojawiła się również możliwość pozyskiwania środków finansowych od firm, które są zainteresowane wspieraniem działalności Klubu Sportowego w zamian za reklamę nazw tych firm w nazwie drużyny Klubu Sportowego występującej w rozgrywkach, umieszczania logo lub nazwy sponsora na klubowych strojach sportowych czy też reklamę wizualną (np. banery z logo Klubu i firm sponsorskich) na imprezach i zawodach sportowych, w których bierze udział Klub Sportowy.

Pytanie podatnika: Czy reklamowanie sponsora (reklamobiorcy) w cyklu imprez sportowych organizowanych lub w których bierze udział nasz Klub nie wykracza poza działalność statutową stowarzyszenia kultury fizycznej?

Stanowisko podatnika: W opinii podatnika Klub działa zgodnie z § 7 Statutu Stowarzyszenia.

Ocena stanowiska podatnika: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce stwierdza, iż przytoczone wyżej stanowisko Strony jest prawidłowe. Stowarzyszenia - jako osoby prawne - są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), bowiem nie zostały wymienione w art. 6 tej ustawy wśród podmiotów, które zostały zwolnione od tego podatku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W myśl art. 17 ust. 1b zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie (w przypadku klubu sportowego na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu), w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych są określone w art. 12, 13 i 14 w/cyt. ustawy . Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. Z przedłożonego Statutu Stowarzyszenia wynika, iż zgodnie z § 7 statutu celem Stowarzyszenia jest popularyzacja sportu.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez: 1. prowadzenie szkolenia sportowego w sekcjach, 2. starty w imprezach organizowanych przez związki sportowe, 3. organizowanie imprez popularyzujących sport zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 4. pozyskiwanie bazy sportowej, 5. współpracę ze szkołami oraz różnymi organizacjami sportowymi, 6. szkolenie i doszkalanie kadry trenersko instruktorskiej oraz młodzieżowych organizatorów i sędziów sportowych, 7. utrzymywanie kontaktów z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi, 8. organizaowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 9. prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań X a w szczególności pozyskiwaniu środków, 10.sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów.

Stosownie do treści art. 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 ze zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Zgodnie z art. 34 cyt. wyżej ustawy, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, jednakże dochód z tej działalności gospodarczej służyć ma realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego opisanego przez Klub oraz zgodnie ze statutem Stowarzyszenia tut. Organ podatkowy zauważa, iż jeżeli dochody z reklamy jak i sponsoringu służące realizacji celów statutowych określonych w § 7 Statutu Stowarzyszenia są lub będą wydatkowane na działalność statutową stowarzyszenia, to klub będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy prawa podatkowego uzależniają bowiem to zwolnienie poprzez tryb warunkowy dotyczący celowości i przeznaczenia (wydatkowania) - przychodów kreujących te dochody - na cele statutowe.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na pozostałe pytania Podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku udzielone zostaną odpowiedzi w odrębnych postanowieniach.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

W dacie niniejszego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na niniejsze postanowienie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY