Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

sposób wyliczenia przysługującego zwolnienia od akcyzy paliw z zawartością biokomponentów

sygnatura: IPPP1/443-1795/08-5/SM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:biokomponenty, paliwo, zwolnienie z podatku akcyzowego

Wniosek ORD-IN: [ 555 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2008 r. (data wpływu 22.09.2008 r.), uzupełnionym w dniu 24.11.2008 r. na wezwanie nr IPPP1/443-1795/08-2/GD z dnia 07.11.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu wyliczenia przysługującego zwolnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu wyliczenia przysługującego zwolnienia. Wniosek został uzupełniony w dniu 24.11.2008 r. na wezwanie nr IPPP1/443-1795/08-2/GD z dnia 07.11.2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółks S.A. (dalej: ,,Spółka") prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, tj. olejem napędowym lub nieetylizowaną benzyną silnikową z dodatkiem biokomponentów. Wyroby takie są nabywane przez Spółkę wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od kontrahentów prowadzących składy podatkowe. Spółka otrzymuje od kontrahentów, od których nabywa powyższe paliwa, świadectwa z przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie zawartości biokomponentów. Otrzymywane świadectwa jakościowe są dołączane do dokumentów ADT. Zazwyczaj są one sporządzane w języku innym niż polski. Zawartość biokomponentów w kolejnych partiach nabywanych wewnątrzwspólnotowo paliw, potwierdzona świadectwami jakościowymi może nie być jednakowa. Wyroby są magazynowane w zbiornikach znajdujących się w składach podatkowych Spółki. W składach podatkowych prowadzona jest ewidencja pozwalająca na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. Spółka wyprowadza magazynowane paliwa ze składów podatkowych i dokonuje ich sprzedaży w kraju.

W związku z przysługującym Spółce prawem do zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu dodanych do paliw ciekłych biokomponentów Spółka planuje przyjąć następujący sposób określania kwoty należnego podatku akcyzowego, który będzie miał zastosowanie dla danej partii paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentu:

a.wyliczenie kwoty należnego podatku akcyzowego dla 1000 l oleju napędowego z dodatkiem biokomponentu.

Spółka będzie ustalać liczbę litrów biokomponentu dodanych do 1000 I oleju napędowego poprzez pomnożenie procentowej zawartości biokomponentów w oleju napędowym (stwierdzonej na certyfikacie jakościowym dostawcy oleju napędowego) przez 1000 I. Obliczenie kwoty zwolnienia będzie następowało poprzez pomnożenie liczby litrów biokomponentu dodanych do 1000 l oleju napędowego przez wysokość ulgi w kwocie 1,0 zł.

Stawka podatku akcyzowego dla 1000 I oleju napędowego z dodatkiem biokomponentu będzie więc ustalana poprzez odjęcie kwoty przysługującego na 1000 l wyrobu zwolnienia od kwoty podatku należnego od 1000 l oleju opałowego (bez uwzględnienia zwolnienia).

Stawka podatku akcyzowego, ustalona w powyższy sposób dla danej partii paliwa według zawartości biokomponentu z certyfikatu dostawcy, będzie miała zastosowanie do tej ilości paliwa, która została przyjęta do składu podatkowego w ramach tej partii.

Kwota należnego podatku akcyzowego będzie ustalana przez Spółkę dla 1000 I wyrobu będzie odpowiadać obliczonej w powyższy sposób stawce podatku akcyzowego. Korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sposób opisany powyżej będzie na bieżąco ewidencjonowane w ewidencji akcyzowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

b. wyliczenie kwoty należnego podatku akcyzowego dla 1000 l benzyny silnikowej z dodatkiem biokomponentów.

Spółka będzie ustalać liczbę litrów biokomponentu w wyrobie poprzez pomnożenie procentowej zawartości wszystkich biokomponentów w benzynie przez 1000 l. W przypadku, gdy jednym z biokomponentów będzie eter etylo-tert-butylowy (dalej: ,,ETBE") zawartość procentowa biokomponentów w wyrobie będzie obliczana jako suma; procentowej zawartości biokomponentu - alkoholu etylowego w ETBE i procentowej zawartości pozostałych biokomponentów w benzynie.

Procent zawartości biokomponentów w ETBE obliczany będzie jako iloczyn procentowej zawartości ETBE w benzynie stwierdzony na certyfikacie jakościowym dostawcy i procentowej zawartości alkoholu etylowego w ETBE - 47%. Procent zawartości pozostałych biokomponentów w benzynie określony będzie na certyfikacie jakościowym dostawcy.

Następnie Spółka ustalać będzie liczbę litrów wszystkich biokomponentów dodanych do 1000 litrów benzyny.

Objętość biokomponentów stanowić będzie iloczyn procentowej zawartości wszystkich biokomponentów w benzynie i 1000 l.

Kwota przysługującego zwolnienia obliczana będzie jako iloczyn liczby litrów biokomponentu dodanych do 1000 I benzyny i wysokości zwolnienia - w kwocie 1,50 złotego. Stawka podatku akcyzowego ustalana będzie jako różnica kwoty podatku akcyzowego dla 1000 I benzyny silnikowej (bez uwzględnienia zwolnienia) oraz kwoty przysługującego zwolnienia dla 1000 I paliwa.

Stawka podatku akcyzowego ustalona w powyższy sposób dla danej partii paliwa według zawartości biokomponentu z certyfikatu dostawcy będzie miała zastosowanie do tej ilości paliwa, która została przyjęta do składu podatkowego w ramach tej partii.

Kwota należnego podatku akcyzowego ustalana przez Spółkę dla 1000 I wyrobu będzie odpowiadać obliczonej w powyższy sposób stawce podatku akcyzowego. Korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sposób opisany powyżej będzie na bieżąco ewidencjonowane w ewidencji akcyzowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.11.2008 r. (data wpływu 24.11.2008 r.) Spółka poinformowała, że zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji może się zdarzyć sytuacja, w której będące przedmiotem wniosku paliwa o różnej zawartości biokomponentów, które będą magazynowane przez Spółkę na terenie składu podatkowego, będą przechowywane w jednym zbiorniku. Tym samym, w opisanym stanie faktycznym może dochodzić do mieszania się, na terenie składu podatkowego należącego do Spółki, paliw silnikowych o różnej zawartości biokomponentu.

Spółka stoi na stanowisku, że przechowywanie na terenie składu podatkowego w jednym zbiorniku paliw silnikowych zawierających różną zawartość biokomponentu jest w pełni zgodne z przepisami o podatku akcyzowym. Spółka pragnie zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 35 poz. 311 z późn. zm.) w przypadku magazynowania w składzie podatkowym paliw silnikowych nie mają zastosowania wymogi dotyczące warunków gwarantujących zapewnienie nienaruszalności i tożsamości tych wyrobów. Powyższy przepis znajduje zastosowanie, jeśli:

  • prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję umożliwiającą identyfikację tych wyrobów;
  • magazynowane w jednym zbiorniku wyroby mają ten sam symbol PKWiU i kod CN oraz posiadają te same właściwości fizyko-chemiczne.

Spółka prowadzi ewidencję umożliwiającą identyfikację paliw o różnej zawartości biokomponentów, które magazynowane są w jednym zbiorniku. Dodatkowo Spółka pragnie poinformować, że magazynowane w danym zbiorniku na terenie składów podatkowych paliwa oznaczone są tym samym symbolem PKWiU oraz kodem CN i mają dla nich zastosowanie te same wymagania jakościowe określone w przepisach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm., dalej: ,,rozporządzenie w sprawie zwolnień").

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Pytanie 4:

Czy przedstawiona przez Spółkę w stanie faktycznym metoda obliczania kwoty podatku należnego uwzględniająca kwotę zwolnienia z podatku akcyzowego jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 4

Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zaprezentowana przez Spółkę metoda obliczania kwoty podatku należnego dla paliw z zawartością biokomponentu jest matematycznym ujęciem zwolnienia przewidzianego w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, co Spółka prezentuje na poniższym przykładzie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień realizacja zwolnienia w przypadku wyprowadzenia ze składu podatkowego przykładowo 1000 I benzyny silnikowej z dodatkiem 5% biokomponentu (przy założeniu, że spełnia ona pozostałe warunki stosowania zwolnienia) będzie przebiegać następująco:

kwota podatku z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego benzyny: 1.565 zł,

ilość dodanego biokomponentu liczona w 15 st. C: 50 I,

kwota przysługującego zwolnienia: 75 zł,

realna stawka podatku akcyzowego od 1.000 I przedmiotowej benzyny: 1.490 zł .

W przypadku więc wyprowadzenia partii paliwa, której objętość wynosi 5.000 l należny podatek akcyzowy z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia wynosić będzie:

5 x 1.490 zł = 7.450 zł, gdzie 5 oznacza ilość wyrobu, co wynika z faktu, że stawka podatku określona jest dla 1.000 l, a więc 5.000/1.000 = 5.

Spółka stoi więc na stanowisku, że zaproponowana przez nią metoda określania kwoty należnego podatku akcyzowego dla benzyn silnikowych i oleju napędowego z uwzględnieniem przysługującego Spółce zwolnienia z podatku akcyzowego jest prawidłowa. W szczególności wszystkie dane dotyczące wprowadzanych do składu Spółki paliw z dodatkiem biokomponentów oraz dane dotyczące wyprowadzeń tych paliw są prawidłowo ewidencjonowane, co zdaniem Spółki zapewnia przy stosowaniu powyższej metody prawidłowość rozliczeń podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 4.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zm.) - zwalnia się od akcyzy spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2 % biokomponentów:

  1. benzynę silnikową nieetylizowaną - w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,
  2. olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego;
  • z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że może dochodzić do mieszania (na terenie składu podatkowego) nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy paliw silnikowych o różnych zawartościach biokomponentów, przechowywanych w jednym zbiorniku. W przedmiotowym przypadku Spółka będzie zatem producentem paliw.

Spółka wyprowadza przedmiotowe paliwa ze składu podatkowego i dokonuje ich sprzedaży na terytorium kraju.

Uwzględniając powyższe, przedstawiony przez Spółkę sposób wyliczenia kwoty należnej akcyzy (z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia) należy uznać za prawidłowy, o ile ilość dodanego biokomponentu będzie dotyczyła jego zawartości w paliwie (zmieszanym) w chwili wyprowadzenia tego paliwa ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (tj. czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym), a paliwo spełnia wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, natomiast podmiot prowadzi dokumentację, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniła treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 75 zł w dniu 18.09.2008 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany przez Stronę nr rachunku bankowego ... .

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY