Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

mieszanie paliw z różną zawartością biokomponentów jest produkcją paliw; do skorzystania ze zwolnienia z § 12 rozporządzenia w sprawie zwolnień podmiot jest obowiązany prowadzić dokumentację techniczną, z której wynikać będzie rzeczywista zawartość biokomponentów w wyrobie gotowym

sygnatura: IPPP1/443-1795/08-4/SM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:biokomponenty, paliwo, produkcja, zwolnienie z podatku akcyzowego

Wniosek ORD-IN: [ 555 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2008 r. (data wpływu 22.09.2008 r.), uzupełnionym w dniu 24.11.2008 r. na wezwanie nr IPPP1/443-1795/08-2/GD z dnia 07.11.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentacji stwierdzającej zawartość biokomponentów w paliwach ciekłych i prawa do korzystania ze zwolnienia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentacji stwierdzającej zawartość biokomponentów w paliwach ciekłych i prawa do korzystania ze zwolnienia. Wniosek został uzupełniony w dniu 24.11.2008 r. na wezwanie nr IPPP1/443-1795/08-2/GD z dnia 07.11.2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: ,,Spółka") prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, tj. olejem napędowym lub nieetylizowaną benzyną silnikową z dodatkiem biokomponentów. Wyroby takie są nabywane przez Spółkę wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od kontrahentów prowadzących składy podatkowe. Spółka otrzymuje od kontrahentów, od których nabywa powyższe paliwa, świadectwa z przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie zawartości biokomponentów. Otrzymywane świadectwa jakościowe są dołączane do dokumentów ADT. Zazwyczaj są one sporządzane w języku innym niż polski. Zawartość biokomponentów w kolejnych partiach nabywanych wewnątrzwspólnotowo paliw, potwierdzona świadectwami jakościowymi może nie być jednakowa. Wyroby są magazynowane w zbiornikach znajdujących się w składach podatkowych Spółki. W składach podatkowych prowadzona jest ewidencja pozwalająca na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. Spółka wyprowadza magazynowane paliwa ze składów podatkowych i dokonuje ich sprzedaży w kraju.

W związku z przysługującym Spółce prawem do zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu dodanych do paliw ciekłych biokomponentów Spółka planuje przyjąć następujący sposób określania kwoty należnego podatku akcyzowego, który będzie miał zastosowanie dla danej partii paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentu:

a. wyliczenie kwoty należnego podatku akcyzowego dla 1000 l oleju napędowego z dodatkiem biokomponentu.

Spółka będzie ustalać liczbę litrów biokomponentu dodanych do 1000 I oleju napędowego poprzez pomnożenie procentowej zawartości biokomponentów w oleju napędowym (stwierdzonej na certyfikacie jakościowym dostawcy oleju napędowego) przez 1000 I. Obliczenie kwoty zwolnienia będzie następowało poprzez pomnożenie liczby litrów biokomponentu dodanych do 1000 l oleju napędowego przez wysokość ulgi w kwocie 1,0 zł.

Stawka podatku akcyzowego dla 1000 I oleju napędowego z dodatkiem biokomponentu będzie więc ustalana poprzez odjęcie kwoty przysługującego na 1000 l wyrobu zwolnienia od kwoty podatku należnego od 1000 l oleju opałowego (bez uwzględnienia zwolnienia).

Stawka podatku akcyzowego, ustalona w powyższy sposób dla danej partii paliwa według zawartości biokomponentu z certyfikatu dostawcy, będzie miała zastosowanie do tej ilości paliwa, która została przyjęta do składu podatkowego w ramach tej partii.

Kwota należnego podatku akcyzowego będzie ustalana przez Spółkę dla 1000 I wyrobu będzie odpowiadać obliczonej w powyższy sposób stawce podatku akcyzowego. Korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sposób opisany powyżej będzie na bieżąco ewidencjonowane w ewidencji akcyzowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

b. wyliczenie kwoty należnego podatku akcyzowego dla 1000 l benzyny silnikowej z dodatkiem biokomponentów.

Spółka będzie ustalać liczbę litrów biokomponentu w wyrobie poprzez pomnożenie procentowej zawartości wszystkich biokomponentów w benzynie przez 1000 l. W przypadku, gdy jednym z biokomponentów będzie eter etylo-tert-butylowy (dalej: ,,ETBE") zawartość procentowa biokomponentów w wyrobie będzie obliczana jako suma: procentowej zawartości biokomponentu - alkoholu etylowego w ETBE i procentowej zawartości pozostałych biokomponentów w benzynie.

Procent zawartości biokomponentów w ETBE obliczany będzie jako iloczyn procentowej zawartości ETBE w benzynie stwierdzony na certyfikacie jakościowym dostawcy i procentowej zawartości alkoholu etylowego w ETBE - 47%. Procent zawartości pozostałych biokomponentów w benzynie określony będzie na certyfikacie jakościowym dostawcy.

Następnie Spółka ustalać będzie liczbę litrów wszystkich biokomponentów dodanych do 1000 litrów benzyny.

Objętość biokomponentów stanowić będzie iloczyn procentowej zawartości wszystkich biokomponentów w benzynie i 1000 l.

Kwota przysługującego zwolnienia obliczana będzie jako iloczyn liczby litrów biokomponentu dodanych do 1000 I benzyny i wysokości zwolnienia - w kwocie 1,50 złotego. Stawka podatku akcyzowego ustalana będzie jako różnica kwoty podatku akcyzowego dla 1000 I benzyny silnikowej (bez uwzględnienia zwolnienia) oraz kwoty przysługującego zwolnienia dla 1000 I paliwa.

Stawka podatku akcyzowego ustalona w powyższy sposób dla danej partii paliwa według zawartości biokomponentu z certyfikatu dostawcy będzie miała zastosowanie do tej ilości paliwa, która została przyjęta do składu podatkowego w ramach tej partii.

Kwota należnego podatku akcyzowego ustalana przez Spółkę dla 1000 I wyrobu będzie odpowiadać obliczonej w powyższy sposób stawce podatku akcyzowego. Korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sposób opisany powyżej będzie na bieżąco ewidencjonowane w ewidencji akcyzowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.11.2008 r. (data wpływu 24.11.2008 r.) Spółka poinformowała, że zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji może się zdarzyć sytuacja, w której będące przedmiotem wniosku paliwa o różnej zawartości biokomponentów, które będą magazynowane przez Spółkę na terenie składu podatkowego, będą przechowywane w jednym zbiorniku. Tym samym, w opisanym stanie faktycznym może dochodzić do mieszania się, na terenie składu podatkowego należącego do Spółki, paliw silnikowych o różnej zawartości biokomponentu.

Spółka stoi na stanowisku, że przechowywanie na terenie składu podatkowego w jednym zbiorniku paliw silnikowych zawierających różną zawartość biokomponentu jest w pełni zgodne z przepisami o podatku akcyzowym. Spółka pragnie zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. 2004 r. Nr 35 poz. 311 z późn. zm.) w przypadku magazynowania w składzie podatkowym paliw silnikowych nie mają zastosowania wymogi dotyczące warunków gwarantujących zapewnienie nienaruszalności i tożsamości tych wyrobów. Powyższy przepis znajduje zastosowanie, jeśli:

 • prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję umożliwiającą identyfikację tych wyrobów;
 • magazynowane w jednym zbiorniku wyroby mają ten sam symbol PKWiU i kod CN oraz posiadają te same właściwości fizyko-chemiczne.

Spółka prowadzi ewidencję umożliwiającą identyfikację paliw o różnej zawartości biokomponentów, które magazynowane są w jednym zbiorniku. Dodatkowo Spółka pragnie poinformować, że magazynowane w danym zbiorniku na terenie składów podatkowych paliwa oznaczone są tym samym symbolem PKWiU oraz kodem CN i mają dla nich zastosowanie te same wymagania jakościowe określone w przepisach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm., dalej: ,,rozporządzenie w sprawie zwolnień").

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Pytanie 2:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zawartość biokomponentów dla celów stosowania zwolnienia określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień może być określana na podstawie otrzymanych przez Spółkę wraz z ADT świadectw stwierdzających zawartość w paliwach ciekłych biokomponentów sporządzonych w językach obcych...

Pytanie 3:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do stosowania zwolnienia z podatku akcyzowego określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki odnośnie pytania 2

a. Stanowisko Spółki w zakresie możliwości określania zawartości biokomponentów dla celów zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie otrzymywanych przez Spółkę świadectw

Spółka stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym zawartość biokomponentów, dla celów stosowania zwolnienia określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, może być określana na podstawie otrzymanych przez Spółkę wraz z ADT świadectw, stwierdzających zawartość w paliwach ciekłych biokomponentów.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2004 r., Nr 29, poz. 257 z późn. zm., dalej: ,,ustawa o podatku akcyzowym") administracyjny dokument towarzyszący jest dokumentem, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie natomiast z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 81, poz. 774 z późn. zm., dalej: ,,rozporządzenie w sprawie dokumentacji") w polu 18a dokumentu ADT powinien zostać zawarty handlowy opis wyrobu, przy czym dalszy opis wyrobu może być umieszczony na osobnym arkuszu załączonym do każdej karty.

Ustawa o podatku akcyzowym nie wskazuje natomiast celu dokumentu ADT, który został zawarty w art. 18 ust. 2 Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (dalej: ,,Dyrektywa horyzontalna"). Zgodnie z tym przepisem wyroby są opisane w dokumencie ADT w celu możliwości identyfikacji towarów i przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo cel wprowadzenia dokumentów ADT wynika z preambuły tej dyrektywy, w której wskazuje się, że:

,,(...) w celu ustalenia należnych obciążeń niezbędna jest wiedza na temat przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym; należy uchwalić przepis dotyczący dokumentu towarzyszącego takim wyrobom"; ,,(...) aby zapewnić pobieranie podatków według stawek ustalonych przez Państwa Członkowskie, należy przyjąć przepis w celu ustalenia procedury przepływu takich towarów, korzystających z zawieszenia podatku, z tego względu należy najpierw przyjąć przepis umożliwiający łatwą identyfikację przesyłki (podkreślenie Spółki)".

Zdaniem Spółki dokument ADT wraz z opisem wyrobu dołączonym do tego dokumentu jest dowodem stwierdzającym tożsamość wyrobów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ustalenie tożsamości wyrobu powinno zgodnie z Dyrektywą horyzontalną pozwolić na ustalenie należnych obciążeń podatkowych wyrobów objętych tą procedurą.

Należy dodatkowo zauważyć, że transportowanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w niniejszym stanie faktycznym następuje pomiędzy dwoma składami podatkowymi. W takim względzie Dyrektywa horyzontalna zapewnia kontrolę prawdziwości danych wskazanych w dokumencie ADT ze strony odpowiednich władz państw członkowskich. Zgodnie bowiem z art. 13 Dyrektywy horyzontalnej od uprawnionego właściciela składu wymaga się prowadzenia kartoteki magazynowej i transportowej, okazywania wyrobów oraz zgody na monitorowanie i kontrolę magazynu. Dodatkowo zgodnie z art. 18 ust. 2 Dyrektywy horyzontalnej przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w celu przeprowadzenia kontroli są numerowane a wyroby opisane w dokumencie ADT, każdy pojemnik jest zaplombowany, gdy państwa członkowskie uznają środek transportu za odpowiedni do oplombowania lub każda przesyłka powinna być zaplombowana.

Spółka stoi więc na stanowisku, że wskazany w dokumencie ADT opis wyrobu lub opis wyrobu dołączony do tego dokumentu, stanowiące przedmiot kontroli właściwych organów podatkowych w innym państwie członkowskim są wystarczające dla określenia zawartości biokomponentów w nabywanym wewnątrzwspólnotowo paliwie. Przyjęcie odmiennego poglądu powodowałoby zdaniem Spółki naruszenie celów Dyrektywy horyzontalnej poprzez wprowadzenie niepotrzebnych formalności związanych z przekroczeniem przez towar granicy. Zgodnie bowiem z preambułą Dyrektywy horyzontalnej ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga swobodnego przepływu towarów, włączając te, które objęte są podatkiem akcyzowym.

Zdaniem Spółki spełnienie wymagań formalnych dla zastosowania zwolnienia określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień w przypadku paliw nabywanych wewnątrzwspólnotowo - wskazanie zawartości biokomponentów w nabywanym wewnątrzwspólnotowo paliwie jest zapewnione poprzez wymóg określenia opisu towaru na dokumencie ADT lub opis wyrobu dołączony do tego dokumentu oraz wymogi odnośnie kontroli w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w każdym z państw członkowskich.

b. Stanowisko Spółki w zakresie języka, w którym sporządzane są świadectwa

Zgodnie z przepisami art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999 z późn. zm.) obowiązek używania języka polskiego nie dotyczy obrotu bez udziału konsumentów, jeżeli obrót ten nie jest wykonywany przez organy państwa.

Spółka pragnie zauważyć, że obrót, w wyniku którego dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia przez nią paliw ciekłych jest obrotem profesjonalnym, w którym nie biorą udziału konsumenci w rozumieniu art. 22i ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Jednocześnie Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) dowody księgowe mogą być prowadzone w języku obcym, niemniej na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.

Spółka stoi więc na stanowisku, że nie jest obowiązana do posiadania świadectw jakości nabywanych wewnątrzwspólnotowo paliw ciekłych w języku polskim lub ich tłumaczeń.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 3

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się od akcyzy spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2% biokomponentów:

 • benzynę silnikową nieetylizowaną - w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,
 • olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

Zgodnie natomiast z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

Zgodnie więc z przytoczonymi przepisami rozporządzenia w sprawie zwolnień przesłankami stosowania zwolnienia są:

 • spełnianie przez paliwa ciekłe zawierające biokomponenty wymagań jakościowych określonych w odrębnych przepisach;
 • zawartość biokomponentów powyżej 2%;
 • nabywca paliw ciekłych z zawartością biokomponentów powinien prowadzić ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

Mając na uwadze stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 i 2 objętego niniejszym wnioskiem oraz faktem, że w prezentowanym stanie faktycznym Spółka prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem Spółka stoi na stanowisku, że przy wyprowadzaniu przedmiotowych paliw ciekłych ze składów podatkowych jest uprawniona do stosowania zwolnienia określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki do stosowania tego zwolnienia. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 in fine rozporządzenia w sprawie zwolnień zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

Dodatkowo Spółka pragnie zwrócić uwagę, że w zakresie określania zawartości biokomponentu - alkoholu etylowego w ETBE oraz określania zawartości biokomponentów w przypadku benzyny silnikowej z dodatkiem ETBE oraz ,,czystego" bioetanolu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał dla Spółki interpretację potwierdzającą, sposób obliczania zawartości biokomponentów prezentowany również w niniejszym wniosku za prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą" - producentem paliw silnikowych w rozumieniu ustawy jest również podmiot, który wytwarza paliwa silnikowe w drodze mieszania lub przeklasyfikowania komponentów paliwowych.

Zwrócić należy uwagę, że zawarte ww. przepisie sformułowanie ,,mieszanie komponentów paliwowych" nie znalazło swojego wyjaśnienia w postanowieniach ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego też wyjaśnienia tego sformułowania należy szukać w słownikach języka polskiego. I tak mieszanie oznacza łączenie ze sobą różnych substancji; dodawanie czegoś do czegoś. Z kolei pod pojęciem komponentu należy rozumieć część składową czegoś; składnik element. W konsekwencji stwierdzić należy, iż celowe i świadome dodanie do siebie tych samych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, różniących się między sobą parametrami fizyko-chemicznymi w celu uzyskania takiego samego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego o uśrednionych parametrach fizyko-chemicznych, jest produkcją w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a mieszane wyroby są w takiej sytuacji komponentami paliwowymi. W sprawie istotne jest to, że w wyniku powyższego procesu powstaje paliwo o innych parametrach niż komponenty składowe.

Zatem działanie podmiotu gospodarczego, polegające nawet na wykonaniu podstawowych czynności polegających na połączeniu dwóch paliw (np. o różnych zawartościach biokomponentów, siarki itp.), w wyniku czego powstaje trzecie paliwo, o innych parametrach niż paliwa składowe, nosi cechy produkcji.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego stwierdził, iż może zdarzyć się sytuacja, w której będące przedmiotem wniosku paliwa o różnej zawartości biokomponentów, które będą magazynowane przez Spółkę na terenie składu podatkowego, będą przechowywane w jednym zbiorniku. Tym samym, w opisanym stanie faktycznym może dochodzić do mieszania się, na terenie składu podatkowego należącego do Spółki, paliw silnikowych o różnej zawartości biokomponentu.

Zgodnie z powyższym, w wypadku gromadzenia w jednym zbiorniku paliw ciekłych o różnej zawartości biokomponentu, mamy do czynienia z mieszaniem paliw, czyli z produkcją, w rozumieniu art. 63 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Stosownie do § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zm.) zwalnia się od akcyzy spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2% biokomponentów:

 1. benzynę silnikową nieetylizowaną - w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,
 2. olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego;
 • z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

Powyższe zwolnienie, zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. podmiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów;
 2. podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

W przypadku określonym w pkt 2 podmiotem korzystającym ze zwolnienia może być podmiot prowadzący skład podatkowy, wprowadzający do obrotu paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów wyprodukowane w innym składzie podatkowym. Podmiot ten może nabywać ww. paliwa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego zlokalizowanego na terytorium kraju lub na terytorium innego państwa członkowskiego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przemieszczanie wyrobów odbywa się wówczas między składami podatkowymi.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie będzie miał zastosowania § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wnioskiem Wnioskodawca nie nabywa i nie będzie nabywał za pośrednictwem składu podatkowego paliw ciekłych z zawartością biokomponentów w celu ich wprowadzenia do obrotu w stanie niezmienionym. Wprowadzane paliwa ciekłe o różnej zawartości biokomponentów do składu podatkowego służą bowiem jako komponenty do produkcji paliwa ciekłego o innej niż dostarczone paliwa zawartości biokomponentów.

Zatem w przedmiotowej sprawie w celu skorzystania ze zwolnienia z akcyzy może być jedynie zastosowany § 12 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia. W takim przypadku, korzystającym ze zwolnienia od akcyzy jest wyłącznie podmiot produkujący (w składzie podatkowym) paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie wówczas, gdy ww. paliwa z zawartością biokomponentów wyprowadzane są ze składu podatkowego, w którym zostały wyprodukowane, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest prowadzenie przez podmiot produkujący dokumentacji technicznej wskazującej na sposób wytworzenia paliw ciekłych z zawartością biomomponentów i ich zawartość.

Przedmiotowe zwolnienie ma zatem zastosowanie w przypadku gdy zawartość biokomponentów w paliwach ciekłych produkowanych przez uprawniony podmiot wynika z prowadzonej przez ten podmiot dokumentacji technicznej. W myśl § 12 ust. 1 pkt 2 a i b ww. rozporządzenia kwota przysługującego zwolnienia z podatku akcyzowego dla benzyny silnikowej nieetylizowanej i oleju napędowego zawierających powyżej 2% biokomponentów zależny od zawartości biokomponentów w gotowym wyrobie spełniającym wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. Rzeczywista zawartość biokomponentu w produkowanym paliwie ciekłym powinna być zgodna z dokumentacją techniczną prowadzoną przez producenta.

Do zastosowania zatem przedmiotowej ulgi wykorzystane mogą być jedynie świadectwa o zawartości biokomponentów dołączone do gotowego wyrobu wyprowadzanego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zgodne z prowadzoną dokumentacją techniczną wskazującą na sposób wytworzenia paliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów. Same świadectwa, otrzymane wraz z ADT, dołączone do paliw silnikowych stanowiących komponenty gotowego wyrobu nie stanowią podstawy zastosowania przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, gdyż nie odzwierciedlają rzeczywistej zawartości biokomponentów w gotowym wyrobie wprowadzanym do obrotu. Mogą one być (także w przypadku ich sporządzenia w języku obcym) jedynie częścią składową dokumentacji technicznej prowadzonej przez producenta, o której mowa wyżej.

Ad. 3.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zm.) zwalnia się od akcyzy spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2% biokomponentów:

 1. benzynę silnikową nieetylizowaną - w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,
 2. olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego;
 • z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

Powyższe zwolnienie, zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. podmiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów;
 2. podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że może zachodzić przypadek mieszania paliw o różnych zawartościach biokomponentów; Spółka będzie zatem w tym przypadku producentem paliw ciekłych.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie będzie miał zastosowania § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wnioskiem Wnioskodawca nie nabywa za pośrednictwem składu podatkowego paliw ciekłych z zawartością biokomponentów w celu ich wprowadzenia do obrotu w stanie niezmienionym. Wprowadzane paliwa ciekłe o różnej zawartości biokomponentów do składu podatkowego służą bowiem jako komponenty do produkcji paliwa ciekłego o innej niż dostarczone paliwa zawartości biokomponentów.

Zatem w przedmiotowej sprawie w celu skorzystania ze zwolnienia z akcyzy może być jedynie zastosowany § 12 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia. W takim przypadku, korzystającym ze zwolnienia od akcyzy jest wyłącznie podmiot produkujący (w składzie podatkowym) paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie wówczas, gdy ww. paliwa z zawartością biokomponentów wyprowadzane są ze składu podatkowego, w którym zostały wyprodukowane, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest prowadzenie przez podmiot produkujący dokumentacji technicznej wskazującej na sposób wytworzenia paliw ciekłych z zawartością biomomponentów i ich zawartość.

Przedmiotowe zwolnienie ma zatem zastosowanie w przypadku gdy zawartość biokomponentów w paliwach ciekłych produkowanych przez uprawniony podmiot wynika z prowadzonej przez ten podmiot dokumentacji technicznej. W myśl § 12 ust. 1 pkt 2 a i b ww. rozporządzenia kwota przysługującego zwolnienia z podatku akcyzowego dla benzyny silnikowej nieetylizowanej i oleju napędowego zawierających powyżej 2% biokomponentów zależny od zawartości biokomponentów w gotowym wyrobie spełniającym wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. Rzeczywista zawartość biokomponentu w produkowanym paliwie ciekłym powinna być zgodna z dokumentacją techniczną prowadzoną przez producenta.

W przedmiotowej sprawie korzystającym ze zwolnienia w podatku akcyzowym, w odniesieniu do wyrobu finalnego, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 w związku z § 12 ust. 3 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia może być jedynie producent (spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach) paliw silnikowych z udziałem biokomponentów, używający w procesie ich wytwarzania komponenty, wprowadzone do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, tj. może to być Spółka, ale jedynie pod warunkiem prowadzenia przez nią dokumentacji technicznej wskazującej na sposób wytworzenia paliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniła treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 75 zł w dniu 18.09.2008 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany przez Stronę nr rachunku bankowego ... .

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY