Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy granulatu łąkowego.

sygnatura: ITPP1/443-978/10/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-27

słowa kluczowe:stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy granulatu siana łąkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2010 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy granulatu siana łąkowego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan indywidualne gospodarstwo rolne i jest płatnikiem podatku rolnego oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Produktem działalności rolnej jest między innymi siano łąkowe, które po wysuszeniu i zgranulowaniu sprzedaje Pan w postaci granulatu siana łąkowego. Skupuje Pan też trawę od innych rolników i także po wysuszeniu i zgranulowaniu odsprzedaje. Przy sprzedaży stosuje Pan stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, zgodnie z poz.1 załącznika nr 6 do ustawy. Sprzedawany produkt klasyfikuje Pan według PKWiU w grupowaniu 01.11.60-00.21 jako produkt roślinny rolnictwa. Jeden z Pana klientów, zakupiony od Pana ze stawką 3% granulat siana łąkowego, sprzedaje jako ekopaliwo do elektrowni, stosując przy sprzedaży stawkę 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stosowanie przy sprzedaży granulatu siana łąkowego stawki 3%, jeżeli odbiorca dalej odsprzedaje ten sam towar ze stawką 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 3% jest prawidłowa. Do towarów wymienionych w załączniku numer 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stosuje się stawkę 3%, biorąc pod uwagę przedmiot handlu a nie cel sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z definicji zawartej w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy wynika, że pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze. zm.).

W ww. klasyfikacji pod symbolem 01.11.60-00-21 mieści się ,,siano łąkowe".

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 powołanej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 1 załącznika wymieniono wyroby zgrupowane według PKWiU ex 01.11 - zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

  1. arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
  2. bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),
  3. kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
  4. ziół suszonych sortowanych całych,
  5. roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.

Zgodnie z objaśnieniem do załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444 ze zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W poz. 1 załącznika do wskazanej ustawy, wymieniono wyroby o symbolu PKWiU ex 01.11 - zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

  1. arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
  2. bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),
  3. kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
  4. ziół suszonych sortowanych całych,
  5. roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.(PKWiU ex 01.11.9).

Oznaczenie w załączniku danej grupy ,,ex" oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi lub towaru z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług (towarów) należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce ,,nazwa usługi". Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności produkuje Pan i sprzedaje granulat siana łąkowego. Wskazał Pan, iż klasyfikuje ww. produkt w grupowaniu PKWiU 01.11.60-00.21 (,,siano łąkowe").

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż sprzedaż produktów roślinnych rolnictwa, sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 01.11, przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa, do dnia 31 grudnia 2010 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 3%, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w powiązaniu z poz. 1 załącznika.

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowania statystyczne.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem tut. organ nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY