Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

brak prawa do odliczenia przez Uczelnię podatku naliczonego w związku realizacją projektu, związanego z wykonywaniem czynności niepodlegających VAT

sygnatura: IBPP4/443-1867/10/EJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-23

słowa kluczowe:czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, odliczenia, prawo do odliczenia, uczelnie, usługi edukacyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2010r. (data wpływu 9 grudnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach projektu pn. ,,..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ,,...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 grudnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2010r. w odpowiedzi na który została wydana interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2010r. opatrzona sygnaturą IBPP4/443-1614/10/EJ.

W ramach ww. wniosku Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, który w toku weryfikacji wniosku o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu ,,..." uległ zmianie.

Pierwotnie przewidywano, iż Wnioskodawca w ramach działalności Inkubatora Przedsiębiorczości i przy wykorzystaniu towarów i usług zakupywanych w ramach projektu będzie świadczyć usługi nieodpłatnie i odpłatnie. Po weryfikacji we wniosku o finansowanie projektu, o której mowa wyżej, Wnioskodawca nie przewiduje pobierania opłat za czynności wykonywane przez Inkubator Przedsiębiorczości przy wykorzystaniu towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca przedstawia skorygowany stan faktyczny, w stosunku do którego wydano interpretację indywidualną opatrzoną sygnaturą IBPP4/443-1614/10/EJ z dnia 30 listopada 2010r.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP. Statutową działalność Uczelni stanowi świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa.

Senat Uniwersytetu działając w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu powołał ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną - Inkubator Przedsiębiorczości oraz zatwierdził Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach działania, zgodnie z Regulaminem, Inkubator Przedsiębiorczości udziela pomocy studentom i absolwentom Uczelni w zakresie tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również w zakresie poszukiwania i rozpoczęcia pracy m.in. poprzez:

  • organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów; organizację dla studentów i absolwentów Uniwersytetu spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami oraz instytucjami,
  • wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych studentów i absolwentów Uniwersytetu poprzez aktywne doradztwo ekonomiczne i prawne,
  • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej lub/i w ramach możliwości umożliwia korzystanie z powierzchni użytkowej Inkubatora Przedsiębiorczości i jego infrastruktury.

Wnioskodawca złoży wniosek o finansowanie, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. ,,...". Przedmiotem projektu jest przebudowa części istniejącego budynku (parteru Domu Studenta) na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zakup wyposażenia (sprzęt biurowy) niezbędnego do prowadzenia działalności Inkubatora Przedsiębiorczości (zgodniej z Regulaminem). Nowopowstałe pomieszczenia, oraz zakupiony sprzęt, w ramach realizacji projektu będą służyły realizacji zadań określonych Regulaminem Inkubatora Przedsiębiorczości. Zadania te będą świadczone nieodpłatnie.

W zakresie usług świadczonych nieodpłatnie przez IP, z wykorzystaniem materii powstałej w wyniku realizacji projektu, znajdować będzie się:

  • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej lub/i w ramach możliwości, umożliwianie korzystania z powierzchni użytkowej IP i jego infrastruktury;
  • organizowanie szkoleń, konferencji dydaktycznych i innych (zakres nie wykracza poza usługi w zakresie edukacji PKWiU ex 80).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu w jakimkolwiek zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w piśmie z dnia 17 grudnia 2010r.), Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość bądź część kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług na potrzeby realizacji projektu. Realizacja projektu, polegająca na przebudowie istniejącego budynku oraz zakupie sprzętu biurowego, umożliwi Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie usług związanych z prowadzeniem Uczelni - zgodnych z przyjętym przez Senat Regulaminem Inkubatora Przedsiębiorczości.

Z uwagi na postanowienia art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy czynności wykonywane nieodpłatnie w celu realizacji zadań statutowych Uczelni, a za takie uważa się udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej lub/i w ramach możliwości umożliwienia korzystania z powierzchni użytkowej IP i jego infrastruktury, wykraczają poza zakres stosowania ustawy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie istnieje tym samym możliwość uznania w całości bądź w części naliczonego podatku VAT, przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją projektu, za podlegający odliczeniu od VAT należnego. Z uwagi na to, iż materia powstała po zakończeniu realizacji projektu będzie służyła tylko działalności wykraczającej poza zakres regulacji ustawy (usługi nieodpłatne na cele Uczelni), w związku z powyższym Uczelnia nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupach realizowanych w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. ,,..." Przedmiotem projektu jest przebudowa części istniejącego budynku (parteru Domu Studenta) na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zakup wyposażenia (sprzęt biurowy). Z treści wniosku wynika, że materia powstała po zakończeniu realizacji projektu będzie służyła tylko do działalności wykraczającej poza zakres ustawy o VAT (usługi nieodpłatne na cele Uczelni).

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT wykonywanym przez Wnioskodawcę.

Tym samym, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji projektu, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą służyły czynnościom dającym prawo do odliczenia podatku VAT, tj. sprzedaży opodatkowanej VAT.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania towarów i usług nabytych w ramach projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i sług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY