Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Premia pieniężna - WNT. Dokumentacja.

sygnatura: ILPP2/443-620/08/10-S/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-22

słowa kluczowe:dokumentacja, faktura, import usług, nabycie wewnątrzwspólnotowe, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług, towar

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 101/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 1166/09 - stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz ich dokumentacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz ich dokumentacji oraz wpływu premii pieniężnych na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahentów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z ustalonymi warunkami handlowymi (ustalenia ustne bądź pisemne), w przypadku osiągnięcia przez Zainteresowanego określonej wielkości obrotów (zakupów) z danym kontrahentem, uprawniony on będzie do otrzymania premii pieniężnej. Wysokość premii pieniężnej kalkulowana będzie w odniesieniu do osiągniętej wielkości obrotów (zakupów). Z uwagi na fakt, iż premie pieniężne wypłacane będą ze względu na zrealizowaną wielkość obrotów (zakupów) w określonym czasie, premie pieniężne nie będą związane z żadną konkretną transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy udzielenie Wnioskodawcy premii pieniężnej stanowi zapłatę za usługę wykonaną przez Zainteresowanego na rzecz udzielającego premii pieniężnej i czy w konsekwencji należy przyjąć, że wypłata premii pieniężnej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług oraz powinna zostać udokumentowana przez nabywcę premii pieniężnej fakturą VAT...
  2. Czy udzielenie Spółce premii pieniężnej, nie związanej z żadną konkretną transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ma wpływ na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i czy w konsekwencji wypłata premii pieniężnej powinna zostać udokumentowana wewnętrzną fakturą korygującą VAT...
  3. Czy udzielenie Wnioskodawcy premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane notą księgową wystawioną przez kontrahenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, niedopuszczalna jest kwalifikacja premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahentów, jako zapłaty za usługę wykonaną przez Zainteresowanego na rzecz udzielającego premii pieniężnej i tym samym opodatkowanie premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług.

Przy kwalifikacji premii pieniężnej od obrotu, jako zapłaty za usługę wykonaną przez Wnioskodawcę na rzecz udzielającego premii pieniężnej, konieczne byłoby wykazanie istnienia świadczenia (działania bądź zaniechania) odrębnego od samej dostawy towarów, które mogłoby stanowić usługę niezależnie opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W przypadku premii pieniężnej od obrotu jedynymi świadczeniami, które mogą stanowić przedmiot opodatkowania, są dostawy towarów, od ilości których uzależnione jest udzielenie premii pieniężnej. Z uwagi na fakt, że jedna czynność, jaką jest dostawa towarów, nie może jednocześnie stanowić dostawy towarów i świadczenia usług, nie ma możliwości wskazania usługi podlegającej opodatkowaniu. W związku z powyższym, zapłata premii pieniężnej nie ma charakteru wzajemnego, tzn. nie jest ekwiwalentem za wykonanie jakiejkolwiek usługi przez Zainteresowanego na rzecz udzielającego premii pieniężnej.

Nie można uznać zatem za świadczenie usługi, zrealizowania na rzecz kontrahenta określonej wielkości obrotów (zakupów). Na określoną wielkość obrotów (zakupów) składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności stanowiące nabycie towarów nie mogą jednocześnie - przez ich zsumowanie - stanowić usługi.

Zauważyć także należy, że opodatkowanie nabycia określonej ilości towarów jako usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności: pierwszy raz jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, drugi raz jako świadczenia usługi przez Zainteresowanego, w ramach tej samej transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowym celem systemu podatku od towarów i usług, jest wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych transakcji. Tym samym za niedopuszczalne należy uznać podwójne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jednej transakcji.

Z uwagi na brak możliwości uznania premii pieniężnej jako czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Zainteresowany stoi na stanowisku że nie jest konieczne dokumentowanie premii pieniężnej fakturą VAT.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06, uznał, że osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem wypłacana temu nabywcy premia (bonus) za uzyskanie tego pułapu obrotów nie stanowi odpłatności (wynagrodzenia) za świadczenie usług.

Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4080/06 uznał, że usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie są możliwe sytuacje, w których jedna czynność stanowi jednocześnie dostawę i świadczenie usług. Ponadto Sąd stwierdził, że opodatkowanie usługi świadczonej przez nabywcę towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi jako kolejnego zakupu o określonej łącznej wartości (świadczenia usługi) w ramach tej samej transakcji.

Zarazem Zainteresowany wskazał, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie Mirror Group plc (C-409/98), wprost odrzucił możliwość uznania, że każda otrzymana płatność powoduje powstanie obowiązku podatkowego VAT. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się na temat zasad opodatkowania premii, bonusa czy ,,zachęty pieniężnej". Płatność ta miała charakter wynagrodzenia za przystąpienie do umowy, wyrażenie zgody na jej warunki i podjęcie decyzji o zostaniu klientem podmiotu dokonującego wpłaty. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nawet jeśli czynność taka jest wynagradzana, to nie może być tu mowy o świadczeniu usług ze strony podmiotu otrzymującego takie wynagrodzenie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził więc, że fakt otrzymania płatności wyłącznie za przystąpienie do umowy z tym, a nie innym dostawcą, nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu dyrektywy VAT. Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S v. Finanzamt Flensburg wskazał, że każdorazowo należy ustalać, czy dana transakcja stanowi dostawę towarów, czy świadczenie usług. Trybunał orzekł, że o tym, czy w świetle Dyrektywy VAT dana transakcja stanowi dostawę towarów, czy świadczenie usług powinny decydować wszystkie okoliczności zawarcia tej transakcji. Z powyższego orzeczenia wywieść należy wniosek, że niedopuszczalna jest sytuacja, aby jedna czynność stanowiła zarówno dostawę towarów jak i świadczenie usługi.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wykluczona jest kwalifikacja premii pieniężnej od obrotu jako rabatu cenowego, mającego wpływ na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Premie pieniężne od obrotu stanowią świadczenie niezależne od jakiejkolwiek transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (nie można ich przypisać do konkretnej dostawy towarów). W przypadku udzielenia premii pieniężnej nie następuje obniżenie ceny na konkretne produkty, czy daną dostawę. Osiągnięcie przez Zainteresowanego określonej wielkości obrotów (zakupów) jest jedynie warunkiem decydującym o udzieleniu premii pieniężnej i stanowi podstawę kalkulacji wysokości premii pieniężnej. W konsekwencji, Zainteresowany stoi na stanowisku, że nie ma konieczności dokumentowania wypłaty premii pieniężnej wewnętrzną fakturą korygującą VAT.

Z uwagi na powyższe ustalenia (brak możliwości uznania premii pieniężnej od obrotu za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a także wykluczenie kwalifikacji premii pieniężnej od obrotu jako rabatu cenowego mającego wpływ na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że premia pieniężna od obrotu powinna zostać udokumentowana notą księgową wystawioną przez kontrahenta.

W dniu 3 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPP2/443-620/08-2/JK stwierdzając, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) jest prawidłowe w części dotyczącej wpływu premii pieniężnych na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania premii pieniężnych oraz ich dokumentacji.

Dnia 20 października 2008 r. wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zaś odpowiedzi na ww. wezwanie udzielono pismem z dnia 17 listopada 2008 r. nr ILPP2/443/W -82/08-2/SJ (skutecznie doręczonym w dniu 20 listopada 2008 r.).

W dniu 22 grudnia 2008 r. wpłynęła do tut. Organu skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie zaskarżonej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części uznającej otrzymanie premii pieniężnej jako wynagrodzenie za świadczone usługi, które powinno zostać udokumentowane fakturą VAT.

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 101/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację w zakresie objętym jej punktem pierwszym, tj. w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz ich dokumentacji.

Pismem z dnia 18 maja 2009 r. Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku WSA.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 1166/09 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 101/09 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 1166/09 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie dotyczącym opodatkowania premii pieniężnych oraz ich dokumentacji uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L. 347 ze zm.) wskazuje, że ,,świadczenie usług" oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Uwzględniając powołane wyżej przepisy art. 5 i art. 8 ustawy wskazać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, to transakcja gospodarcza, co oznacza, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonywane usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazywanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wnikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahentów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z ustalonymi warunkami handlowymi (ustalenia ustne bądź pisemne), w przypadku osiągnięcia przez Zainteresowanego określonej wielkości obrotów (zakupów) z danym kontrahentem, uprawniony on będzie do otrzymania premii pieniężnej. Wysokość premii pieniężnej kalkulowana będzie w odniesieniu do osiągniętej wielkości obrotów (zakupów). Z uwagi na fakt, iż premie pieniężne wypłacane będą ze względu na zrealizowaną wielkość obrotów (zakupów) w określonym czasie, w ocenie Wnioskodawcy, premie pieniężne nie będą związane z żadną konkretną transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedmiotowej sprawie pomimo zawartych umów, w których jedna strona zobowiązuje się do wypłaty premii pieniężnej po dokonaniu przez nabywcę towaru (Wnioskodawcę) określonej wielkości zakupów, sytuacja ta nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie Wnioskodawcy. Niezrealizowanie przez nabywcę towaru (Wnioskodawcę) określonego pułapu obrotu, nie rodzi żadnych ujemnych konsekwencji. Wypłata premii nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi, podstawą wypłaty premii nie jest bowiem konkretna transakcja, a wyłącznie wcześniejsze dostawy towarów (wielkość osiągniętego obrotu).

Za usługę w rozumieniu ustawy, nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę towaru (Wnioskodawcę) określonej w umowie wysokości obrotu. Opodatkowanie nabycia określonej ilości towaru jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej czynności: pierwszy raz jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, drugi - jako świadczenia usług przez nabywcę towaru.

Za orzeczeniem z dnia 23 września 2008 r., sygn. akt I FSK 998/08 należy powtórzyć, że wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, nieodnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Zatem, w przedmiotowej sprawie wypłacane Wnioskodawcy przez kontrahentów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej premie pieniężne za uzyskanie odpowiedniego pułapu obrotów, stanowią nagrodę za osiągniecie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Reasumując, premie pieniężne jakie Wnioskodawca otrzymuje od kontrahentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem w tym przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, przedmiotowe premie nie powinny być dokumentowane fakturą VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwszej interpretacji, tj. 3 października 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY