Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?

sygnatura: ILPB1/415-1097/10-4/AG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-22

słowa kluczowe:błąd, faktura, faktura korygująca, korekta, korekta faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 27 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 października 2010 r. znak ILPB1/415-1097/10-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 października 2010 r., a w dniu 29 października 2010 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest jednym ze wspólników spółki cywilnej, świadczącej usługi medyczne na podstawie umów kontraktowych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W piśmie z dnia xx lipca 2010 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje wspólników spółki do usunięcia nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych, poprzez skorygowanie raportów statystycznych oraz skorygowanie faktur za świadczenia medyczne, wystawianych na rzecz NFZ przez spółkę za lata 2007-2009.

W związku z powyższym spółka wystawiła w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 roku faktury korygujące (zarówno zwiększające, jak zmniejszające ilość sprzedanych usług medycznych) za ww. lata.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku wystawienia faktur korygujących sprzedaż zmniejszających, jak i zwiększających ilość wykonanych usług medycznych, powinna uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007-2009 w miesiącu wystawienia faktur korygujących - czyli w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 roku. Jako uzasadnienie powyższego stanowiska Zainteresowana podała, że zapłata ze strony NFZ za ww. faktury korygujące z sierpnia i września 2010 roku nastąpiła w sierpniu i wrześniu 2010.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie regulują zasad dokonywania korekty przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia) przychodów, tj. wskazujących, czy przychód należy stosownie powiększyć (pomniejszyć) w dacie dokonania korekty (na bieżąco), czy też w dacie powstania przychodu należnego (wstecz).

Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Co do zasady, uzyskanie przychodu należnego za świadczoną usługę, potwierdzonego wystawioną fakturą VAT następuje w dacie wystawienia tej faktury (o ile pozostałe zdarzenia wskazane w art. 14 ust. 1c ww. ustawy nie wystąpiły wcześniej). Późniejsze skorygowanie przychodów nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Zmianie ulega bowiem jedynie wysokość przychodu nie zaś moment jego uzyskania. Zatem punktem odniesienia do faktury korygującej jest faktura pierwotna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółka której Wnioskodawczyni jest wspólniczką wystawiła faktury korygujące sprzedaż dotyczącą lat 2007-2009, dotyczące faktur pierwotnych zawierających błędy w zakresie ilości sprzedanych usług.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wystawione przez spółkę faktury korygujące, winny zostać odniesione wstecz, tj. do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej. Jeżeli bowiem wystawione faktury błędnie dokumentują stan faktyczny, to sytuacja taka skutkuje zadeklarowaniem i zapłatą podatku dochodowego w nieodpowiedniej wysokości. Nieprawidłowości te powinny zatem zostać skorygowane w okresie sprawozdawczym, w którym przychód ten powstał. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, stwierdzające iż wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników spółki cywilnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY