Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ze względu na brak związku zakupów dokonanych w ramach projektu, z czynnościami opodatkowanymi.

sygnatura: ITPP2/443-1169/10/EB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-22

słowa kluczowe:odliczenie podatku, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2010 r. (data wpływu 15 listopada 2010 r.), uzupełnionym w dniu 21 grudnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury informatycznej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2010 r. wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 21 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury informatycznej".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uczelnia realizuje projekt pn. ,,Modernizacja infrastruktury informatycznej" zgodnie z umową. Projekt realizowany jest w ramach działania 7.2 ,,Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych", poddziałanie 7.2.3 ,,Kształcenie kadr dla informatyki" Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczy usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 7, PKWiU ex 80 - usługi w zakresie edukacji). Zakupiona w ramach projektu infrastruktura informatyczna, ma służyć usługom edukacyjnym, zatem czynnościom zwolnionym od podatku.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy Uczelnia, jako beneficjent środków finansowych otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektu, ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części od wydatków związanych z wykonaniem tego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 ww. ustawy, Uczelnia jako beneficjent środków finansowych otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, realizując przedmiotowy projekt, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części od wydatków związanych z wykonaniem projektu. Uczelnia ponownie wskazała, iż jest podatnikiem VAT czynnym, świadczącym usługi korzystające ze zwolnienia od podatku zgodnie z złącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, pozycja 7 tego załącznika. Podniosła, iż infrastruktura informatyczna zakupiona w ramach realizowanego projektu ma służyć usługom edukacyjnym, zwolnionym od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W treści złożonego wniosku wskazano, iż Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczącym usługi edukacyjne zwolnione od podatku. Realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Celem zadania jest promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Zakupiona w ramach realizacji projektu infrastruktura informatyczna ma służyć świadczeniu ww. usług.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy uznać, że Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż dokonane zakupy, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY