Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług gastronomicznych?

sygnatura: IBPBI/1/415-998/10/WRz

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:ryczałt ewidencjonowany, stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 4 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług gastronomicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług gastronomicznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 9 września 2010 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i wybrała jako formę opodatkowania zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ww. działalność polega na przygotowaniu i podawaniu posiłków w stałej placówce gastronomicznej. Obecnie świadczy usługi gastronomiczne w oparciu o zawartą z klientem umowę. Są to posiłki dla Centrum Medycznego (śniadania, obiady, kolacje), przygotowywane wg ustalonych stawek, norm i diet. Codziennie liczba posiłków jest zgłaszana przez zamawiającego, z uwzględnieniem różnych diet. Posiłki te dostarcza Wnioskodawczyni lub odbiera je sam klient. Dostawa zgodnie z umową nie jest wliczana do kosztów posiłków. Placówka gastronomiczna znajduje się w sąsiedztwie Centrum Medycznego. W ramach swojej działalności Wnioskodawczyni nie podaje żadnych napojów alkoholowych. Według klasyfikacji PKD przedmiot jej działalności określono:

56.10.A Restauracje i inne placówki,

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Skarbowym, jak również w Krajowej Informacji Podatkowej, Wnioskodawczyni stosuje stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% od przychodu z usług gastronomicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyjęta wyżej stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest właściwa w opisanym zdarzeniu gospodarczym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu gospodarczym prawidłowo stosuje stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej ,,spółką".

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

  • 8,5 % - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
  • 3,0% - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (pkt 5 lit. a).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną).

Przy czym działalność gastronomiczna, to usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków w stałej placówce gastronomicznej. Obecnie świadczy usługi gastronomiczne w oparciu o zawartą z klientem umowę. Są to posiłki dla Centrum Medycznego (śniadania, obiady, kolacje), przygotowane wg ustalonych stawek, norm i diet.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust.1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym będącym ,,Wykazem usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług" pod poz. 18 wymieniono usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu.

Jeżeli zatem, zakres wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest zgodny ze stanem faktycznym wskazanym we wniosku, a świadczone przez nią usługi nie są zgodnie z PKWiU z 1997 r. sklasyfikowane w grupie 74.5, jako usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, to przychody uzyskiwane z tej działalności, mogą być opodatkowane 3 % stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY