Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wniesienie wkładu w postaci nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntu i znajdujących się na nim naniesień stanowiących odrębną nieruchomość) do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej prowadzi do powstania u podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: IPPB3/423-777/10-2/DP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:grunty, powstanie przychodu, ruchomości, spółka komandytowo-akcyjna, użytkowanie wieczyste, wkłady niepieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. (data wpływu 25 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej (lub komandytowej) wkładu niepieniężnego (nieruchomości) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej (lub komandytowej) wkładu niepieniężnego (nieruchomości).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje wniesienie posiadanej przez siebie nieruchomości położonej w W. do nowo powołanej spółki komandytowo-akcyjnej (lub spółki komandytowej), będącej spółką celową, powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na zabudowie tej nieruchomości budynkiem o funkcji biurowo-usługowej, eksploatowanym po oddaniu do użytkowania jako nieruchomość komercyjna. Nieruchomość mająca być przedmiotem aportu nie stanowi obecnie przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy przywołanej w poz. 47 niniejszego wniosku.

Wartość wkładów w spółce osobowej, objętych przez Wnioskodawcę równa będzie wartości rynkowej nieruchomości wniesionej w formie aportu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy wniesienie wkładu w postaci nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntu i znajdujących się na nim naniesień stanowiących odrębną nieruchomość) do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej prowadzi do powstania u podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu w postaci nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej nie prowadzi do powstania u podatnika przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż w obecnym stanie prawnym żaden przepis nie określa wniesienia wkładu do spółki osobowej jako zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, wniesienia aportu do spółki osobowej nie określa jako zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przepis art. 12 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, definiujący przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie zaś z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Oznacza to, iż zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca. Nie ma obowiązku podatkowego bez ustawy podatkowej, która kwalifikuje określone zdarzenie jako skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego (przedmiot opodatkowania).

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu do spółki osobowej nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby, ponieważ w zamian otrzymuje ona udziały określające jedynie jej prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność (tzw. prawa korporacyjne). W wyniku wniesienia określonych składników majątkowych do spółki osobowej nie następuje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe (przyrost aktywów) wspólników. W związku z tym, dopóki udziały nie zostaną zbyte, dopóty wspólnik nie ma dochodu, który podlegałby opodatkowaniu.

Podkreślić należy także, iż o przychodzie można mówić wtedy, gdy następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe. Tymczasem w przypadku wkładu wnoszonego przez wspólnika do spółki osobowej nie występuje definitywny przyrost majątku, ponieważ zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wkład taki może być zwrócony w całości lub części.

Swoje stanowisko Wnioskodawca opiera na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i innych przywołanych ustaw, a także wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z 14 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 3103/08; z 7 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 384/09; z 2 czerwca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 346/09; z 14 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Ke 121109; z 15 grudnia 2009 r. o sygn. akt I SA/Wr 1629/09.

W kwestiach tych wypowiedział się także definitywnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 września 2010 r. w sprawie II FSK 836/09, stwierdzając, że wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY