Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu polegającego na wydaniu publikacji wraz ze zorganizowaniem 3 spotkań z autorami publikacji

sygnatura: IBPP3/443-1231/12/JP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2012-12-28

słowa kluczowe:Ochotnicza Straż Pożarna, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, podmiot niezarejestrowany, projekt, stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2012r. (data wpływu 7 listopada 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu polegającego na wydaniu publikacji wraz ze zorganizowaniem 3 spotkań z autorami publikacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu polegającego na wydaniu publikacji wraz ze zorganizowaniem 3 spotkań z autorami publikacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z realizacją małego projektu w ramach działania 4.1 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 Ochotnicza Straż Pożarna (Wnioskodawca) zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (jako podatku naliczonego przy realizacji tego zadania). Operacja polega na wydaniu publikacji dotyczącej dziejów y wraz ze zorganizowaniem 3 spotkań z autorami publikacji. W trakcie realizacji zadania faktury wystawiane będą na Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu. Wnioskodawca nie zajmuje się sprzedażą towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7. W związku z realizacją projektu dokonywany będzie zakup towarów i usług. Usługi to praca redaktora naczelnego, wydanie publikacji, zaś zakupione towary to papier kolorowy, toner, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkań autorskich. Końcowym efektem będzie 1.000 szt. publikacji oraz 3 spotkania autorskie. W wyniku realizacji operacji Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako ,,podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) w ramach działania 4.1 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 będzie realizował operację polegającą na wydaniu publikacji dotyczącej dziejów y wraz ze zorganizowaniem 3 spotkań z autorami publikacji.

Końcowym efektem będzie 1.000 szt. publikacji oraz 3 spotkania autorskie.

W związku z realizacją projektu dokonywany będzie zakup towarów i usług. W trakcie realizacji zadania faktury wystawiane będą na Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu.

W wyniku realizacji operacji Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług - Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a ponadto w treści wniosku jednoznacznie wskazano, iż efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie ma więc możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją w ramach działania 4.1 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013, opisanego we wniosku projektu polegającego na wydaniu publikacji dotyczącej dziejów y wraz ze zorganizowaniem 3 spotkań z autorami publikacji.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją ww. projektu, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY