Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

dokumentowanie przemieszczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy (sprzedaż na rzecz dyplomatów)

sygnatura: IPPP3/443-1030/12-2/SM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2012-12-28

słowa kluczowe:Administracyjny Dokument Towarzyszący, dokument elektroniczny, zawieszenie poboru akcyzy, zwolnienie z podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2012 r. (data wpływu 03.10.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania dokumentu e-AD - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.10.2012 r. wpłynęła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania dokumentu e-AD.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma zamierza dokonywać odsprzedaży towarów - wyrobów akcyzowych, dyplomatom tzn. osobom uprawnionym do zwolnień przewidzianych w artykule 23 oraz artykule 36 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych (sporządzonej w Wiedniu 18 kwietnia 1961 r.). Dyplomaci ci są akredytowani w innych, niż Polska, państwach członkowskich UE.

Wspomniane wyroby akcyzowe (konkretnie - wyroby spirytusowe, napoje fermentowane, wyroby pośrednie i papierosy - rozumiane w sposób określony w Dziale IV Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 poz. 11 z późn. zm.), przed ich odsprzedażą będą przechowywane w składzie podatkowym (akcyzowym) na obszarze RP.

Po otrzymaniu zamówienia, oraz potwierdzenia dokonania płatności, wyroby te będą dostarczane do wspomnianych dyplomatów, znajdujących się w innych krajach UE, zgodnie z regulacją wyrażoną w artykule 40 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 poz. 11 z późn. zm.). Dyplomaci ci będą mogli dokonać zakupu i otrzymać zamówiony towar tylko w wypadku, jeśli:

  • mają prawo do zwolnień określonych w artykule 12 ust. 1 Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, oraz
  • są w stanie uzyskać, w sposób przewidziany w prawodawstwie kraju ich akredytacji, certyfikat zwolnienia z podatku, o którym mowa w artykule 13 ust. 1 tej Dyrektywy.

W momencie otrzymania dostawy dyplomaci ci będą zobowiązani do przekazania osobie dostarczającej towar certyfikatu (w oryginale), określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

Oryginał certyfikatu zostanie zwrócony przez dostawcę tych wyrobów do odbiorcy, zgodnie z artykułem 41 ust. 5, i będzie przechowywany w składzie podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy, w przypadku opisanego powyżej przemieszczenia towarów z zastosowaniem opisanej powyżej podstawy zwolnienia z podatku akcyzowego, zastosowanego w innym kraju członkowskim UE, dokument zastępujący dokument e-AD, o którym mowa w artykule 41 ust. 1, artykule 41a ust. 3 pkt 2, oraz ust. 5 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym, jest tożsamy z dokumentem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że wymogi formalne dokumentu e-AD, określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych (...) uniemożliwiają zastosowanie dokumentu e-AD, w jego formie określonej w powyższym rozporządzeniu.

Odbiorcy Wnioskodawcy nie posiadają numeru akcyzowego ani nie są zarejestrowanymi odbiorcami lub, tym bardziej, podmiotami prowadzącymi skład podatkowy. W konsekwencji, próba wysłania do systemu EMCS dokumentu e-AD skończyłaby się bezapelacyjnym odrzuceniem dokumentu na etapie walidacji formalnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów, wspomniane w pytaniu, jest jedynym aktem, konstytuującym dokument dostawy wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, bez udziału dokumentu e-AD. Wskazać także należy, iż jest on wydany na podstawie delegacji ustawowej, znajdującej się w tej samej części ustawy o podatku akcyzowym, w którym znajdują się regulacje dotyczące zwolnień z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą", procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1.

Natomiast w myśl przepisów art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, w odniesieniu do osób, które nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

  1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
  2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej do podmiotu nieprowadzącego składu podatkowego, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest upoważnienie wydane przez właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej do odbioru przez nabywcę wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 - zastosowanie świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. UE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonywać odsprzedaży (przechowywanych w składzie podatkowym na obszarze RP) towarów akcyzowych (wyroby spirytusowe, napoje fermentowane, wyroby pośrednie i papierosy) osobom uprawnionym, tj. dyplomatom. Po otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenia dokonania płatności, wyroby te będą dostarczane do wspomnianych dyplomatów, znajdujących się w innych krajach UE. Dyplomaci ci będą mogli dokonać zakupu i otrzymać zamówiony towar tylko w wypadku, jeśli:

  • mają prawo do zwolnień określonych w art. 12 ust. 1 Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, oraz
  • są w stanie uzyskać, w sposób przewidziany w prawodawstwie kraju ich akredytacji, certyfikat zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 tej Dyrektywy.

W momencie otrzymania dostawy dyplomaci ci będą zobowiązani do przekazania osobie dostarczającej towar certyfikatu (w oryginale), który zostanie zwrócony do odbiorcy i będzie przechowywany w składzie podatkowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii stosowania dokumentu e-AD w sytuacji przemieszczenia towarów z zastosowaniem ww. podstawy zwolnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wymogi formalne określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy uniemożliwiają mu zastosowanie dokumentu e-AD w formie tam określonej.

Zdaniem Spółki w tej sytuacji może ona stosować dokument zastępujący e-AD, który jest tożsamy z dokumentem dostawy określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 ze zm.).

Z tym twierdzeniem nie można się zgodzić.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy, e-AD to elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast dokument zastępujący e-AD to dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD (art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy).

Z powyższych definicji jasno i wyraźnie wynika, iż dokument zastępujący e-AD jest stosowany tylko przez ściśle określony czas, tj. wtedy gdy System jest niedostępny (np. w wyniku awarii); nie można go stosować w sposób ciągły (obok dokumentu e-AD), nie pełni on roli uzupełniającej ten dokument. Ww. dokumentów nie można używać równolegle i zamiennie, tj. jeśli jest możliwość wystawienia e-AD, nie wystawiamy w takiej sytuacji dokumentu zastępującego e-AD. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż dokument zastępujący e-AD musi zawierać takie same dane jak e-AD, zatem jeśli z jakiegoś powodu (np. braku danych) nie można wystawić e-AD, to tym bardziej nie można wystawić dokumentu zastępującego dokument e-AD.

Z uwagi zatem na fakt, iż w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie stosuje dokumentu zastępującego dokument e-AD, rozpatrywanie kwestii danych w nim zawartych (tożsamości z dokumentem dostawy określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.)) jest bezzasadne.

Odnośnie natomiast braku możliwości stosowania dokumentu e-AD w przypadku przemieszczenia wyrobów akcyzowych do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy (o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy) należy zauważyć, iż kwestia ta została uregulowana w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. U. L 197 z 29.07.2009 r. str. 24). Z załącznika I przedmiotowego rozporządzenia (Komunikaty elektroniczne stosowane do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy) wynika, iż:

Tabela 1 - Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego i elektroniczny dokument administracyjny

1 | Nagłówek dokumentu e-AD, w polu |a| Kod miejsca przeznaczenia |R| Należy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości: 5 Odbiorca zwolniony (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2008/118/WE, (jest to odbiorca, o którym mowa w art. 12 ust. 1, gdzie jest mowa o wyrobach akcyzowych zwolnionych z podatku akcyzowego w przypadkach m.in., kiedy mają być wykorzystywane w kontekście stosunków dyplomatycznych lub konsularnych).

Podobnie w dalszych częściach ww. dokumentu:

5 | Podmiot Odbierający, w polu |a| Identyfikacja podmiotu |C| Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

Ponadto z opisu tego pola wynika, że tylko w przypadku kodu rodzaju przeznaczenia: 1, 2, 3 i 4 należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy.

Z opisu pola 6 | Uzupełnienie - Podmiot Odbierający, wynika, że pozycję należy wypełnić ("R"- obowiązkowe) dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

W tym przypadku pole | b | Numer seryjny świadectwa zwolnienia wypełnia się ("R" - obowiązkowe), jeżeli numer seryjny wymienia się w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego ustanowionym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca ma możliwość w opisanej sytuacji zastosować dokument e-AD zgodny z wymogami ww. rozporządzenia nr 684/2009.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY