Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka działając w oparciu o posiadane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (Zezwolenie 1, Zezwolenie 2) w przypadku przeniesienia maszyn produkcyjnych dotychczas usytuowanych w lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2 oraz w przypadku przeniesienia pracowników dotychczas wykonujących pracę w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2 i jednoczesnego zatrudnienia nowych pracowników oraz dokonania wydatków inwestycyjnych przewidzianych treścią Zezwolenia 2 w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.).

sygnatura: IPTPB3/423-328/12-4/KJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2012-12-28

słowa kluczowe:specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), reprezentowanej przez pełnomocnika (...), przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2012 r. (data wpływu 21 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2012 r. (data wpływu 24 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 14 grudnia 2012 r., nr IPTPB3/423-328/12-2/KJ, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 20 grudnia 2012 r., dnia 24 grudnia 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

W dniu 7 lipca 2004 r. Wnioskodawca (dalej również ,,Spółka") otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności (dalej: ,,Zezwolenie 1") na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: ,,SSE").

Warunkiem uzyskania przedmiotowego zezwolenia było:

 1. poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w wysokości
  • co najmniej 8.370.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.,
  • co najmniej 13.485.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. (kwota ta została następnie decyzją Ministra Gospodarki zwiększona do wysokości 23.485.000 PLN),
 1. zatrudnienie na terenie SSE
  • 20 osób do dnia 31 grudnia 2005 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2010 r.,
  • dodatkowo 10 osób do dnia 31 grudnia 2006 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Warunki dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz kreowania nowych miejsc pracy z pierwszego zezwolenia zostały przez Spółkę wypełnione w całości.

W dniu 23 grudnia 2010 r. Spółka otrzymała drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: ,,Zezwolenie 2").

Warunkiem uzyskania przedmiotowego zezwolenia było:

 1. poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 33.180.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 2. zatrudnienie na terenie SSE 30 osób do dnia 30 września 2015 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 30 września 2020 r.

Z uwagi na usytuowanie obydwu lokalizacji objętych zezwoleniami na prowadzenie działalności na terenie SSE w stosunku do kluczowego klienta Spółki, mając na uwadze obniżenie kosztów bieżącej działalności produkcyjnej i względy organizacyjno-logistyczne, Spółka planuje przeniesienie niektórych maszyn i pracowników związanych z inwestycją objętą pierwszym zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE do lokalizacji związanej z inwestycją objętą drugim zezwoleniem. Na ich miejsce w lokalizacji związanej z pierwszym zezwoleniem zostaną nabyte inne nowe maszyny i zatrudnieni nowi pracownicy w ilości spełniającej kryteria określone w zezwoleniach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka działając w oparciu o posiadane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (Zezwolenie 1, Zezwolenie 2) w przypadku przeniesienia maszyn produkcyjnych dotychczas usytuowanych w lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2 oraz w przypadku przeniesienia pracowników dotychczas wykonujących pracę w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2 i jednoczesnego zatrudnienia nowych pracowników oraz dokonania wydatków inwestycyjnych przewidzianych treścią Zezwolenia 2 w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach uzyskanego zezwolenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Wskazać należy, iż w treści unormowań regulujących zasady udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jak i w treści uzyskanych przez Spółkę zezwoleń brak jest zapisów, które nakładałyby na Nią obowiązek dokonania nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia pracowników w ściśle określonej lokalizacji na terenie SSE.

W związku z tym w ocenie Spółki powołane regulacje nie warunkują udzielenia zezwolenia od zatrudnienia pracowników i poniesienia wydatków inwestycyjnych w ściśle określonej lokalizacji na terenie SSE. W szczególności powołany art. 16 ust. 2 ww. ustawy posługuje się ogólnym określeniem obowiązku utworzenia nowych miejsc pracy i poniesienia wydatków inwestycyjnych ,,na terenie strefy" bez precyzyjnego określenia lokalizacji utworzenia nowych miejsc pracy i poniesienia wydatków inwestycyjnych.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż z punktu widzenia regulacji strefowych, nie ma znaczenia miejsce dokonania nakładów inwestycyjnych i miejsce wykonania pracy przez nowo zatrudnionych pracowników, tak długo jak długo to miejsce znajduje się na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i zatrudnieni pracownicy są wykorzystywani do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

Stanowisko to zostało również potwierdzone przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB3/423-414/08/MK) oraz interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 listopada 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB3/423-497/09-2/MS).

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że dokonanie nakładów inwestycyjnych i zatrudnienie nowych pracowników w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 pozwoli Spółce osiągnąć i limity nakładów inwestycyjnych i poziomu zatrudnienia warunkującego udzielenie Zezwolenia 2 i tym samym Spółka nadal będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) działając na terenie SSE w oparciu o Zezwolenie.

Spółka stoi również na stanowisku, iż w przypadku przeniesienia maszyn produkcyjnych dotychczas usytuowanych w lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2, a ponadto w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy przez pracowników dotychczas wykonujących pracę w obrębie lokalizacji objętej Zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej Zezwoleniem 2, nadal będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) działając na terenie SSE w oparciu o Zezwolenie 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY