Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy koszty promocji projektów - w szczególności koszt ogłoszeń prasowych promujących projekt, koszt billboardu, koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych - powiększają wartość początkową ulepszanych (przebudowywanych) środków trwałych, stanowiąc tym samym wydatki na ulepszenie środków trwałych?

sygnatura: IBPBI/2/423-1183/14/PC

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-22

słowa kluczowe:inwestycje, promocja, reklama, wartość początkowa środka trwałego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2014 r.), uzupełnionym 30 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków na reklamę i promocję projektu inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków na reklamę i promocję projektu inwestycyjnego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach realizacji trzech projektów, dofinansowanych w 85% ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa ... 2007-2013), podjął proces inwestycyjny, który skutkuje ulepszeniem (przebudowa) środków trwałych - przebudowa dróg powiatowych oraz przebudowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych. Umowy o dofinansowanie zobowiązują Wnioskodawcę - realizatora przedsięwzięć - do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r.

Realizator projektów zobowiązany jest przeznaczyć łącznie 139.300 PLN na cele promocji (odpowiednio: 30.000 PLN na każdy przebudowywany most oraz 79.300 PLN na przebudowywane drogi). Są to wydatki kwalifikowalne i będą sfinansowane w 85% ze środków unijnych, 15% zostanie pokryte ze środków własnych. Wg art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), nakłady na inwestycję to wszelkie koszty, które bezpośrednio związane są z realizowaną inwestycją, a które nie zostałyby poniesione, gdyby nie realizowana inwestycja, w szczególności zużyte do wytworzenia środków trwałych składniki majątku i wykorzystane usługi obce, koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty, dające się zaliczyć do wytworzonych środków trwałych. Nakładami na inwestycję wg przywołanej ustawy nie są koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty operacji finansowych z wyłączeniem odsetek i prowizji, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 13 ww. ustawy, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty promocji projektów - w szczególności koszt ogłoszeń prasowych promujących projekt, koszt billboardu, koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych - powiększają wartość początkową ulepszanych (przebudowywanych) środków trwałych, stanowiąc tym samym wydatki na ulepszenie środków trwałych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia. W myśl art. 16g ust. 4 ww. ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Jednocześnie zgodnie z art. 16g ust. 13 ww. ustawy, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie.

Wnioskodawca podjął proces inwestycyjny związany z ulepszeniem (przebudowa) środków trwałych - przebudowa dróg powiatowych oraz budowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowany w 85% ze środków unijnych i w 15% ze środków własnych. Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wymogami określonymi w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do promocji ww. projektów. Z wyżej przytoczonych regulacji ustawowych wynika, że decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego bądź też jego ulepszenia, ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym (ulepszanym) środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem (ulepszeniem) środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia bądź ulepszenia. Koszt ten zarazem stanowi o wartości początkowej środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych.

W ocenie Wnioskodawcy, opisane w przedmiotowym wniosku wydatki dotyczące promocji projektu nie mogą zostać odniesione bezpośrednio do wartości początkowej ulepszanych w ramach inwestycji środków trwałych. Powyższe twierdzenie wynika z faktu, że wskazane wydatki nie mają bezpośredniego wpływu na wytworzenie (ulepszenie) środka trwałego. Co prawda opisane działania są konieczne dla celów uzyskania dofinansowania, bez którego inwestycja nie mogłaby być wykonana, jednakże stopień ich powiązania z samą inwestycją jest na tyle odległy, że nie uzasadnia zwiększania kosztów ulepszenia środków trwałych.

Ponadto zauważyć należy, że wyszczególnione wydatki nie są standardowym elementem procesu inwestycyjnego. W szczególności wydatki te wynikają ze specyficznej formy finansowania przedmiotowych projektów, w związku z czym noszą one znamiona pozostałych kosztów operacyjnych.

Reasumując, koszty promocji projektu nie są bezpośrednio związane z przebudową środków trwałych i nie będą zwiększały wartości inwestycji tj. nie będą stanowić części składowej kosztów środków trwałych ulepszonych w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo, wskazać należy, że niniejsza interpretacja, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres oraz stanowiskiem Wnioskodawcy dotyczy wyłącznie ustalenia czy wydatki na reklamę i promocję projektu inwestycyjnego, powiększają wartość początkową środków trwałych.

Na marginesie wskazać należy, że w niniejszej sprawie może mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwestia ta jednak nie była przedmiotem interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY