Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.

sygnatura: IBPBI/1/415-1114/14/BK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-22

słowa kluczowe:Dropshipping, sprzedaż

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 25 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na ,,zasadach ogólnych" i jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. pośrednictwem handlowym, opartym o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe. W szczególności, przedmiotem tak opisanej działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego, będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od Wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny). Do prowadzenia tak opisanej działalności Wnioskodawca wykorzystuje popularny serwis aukcyjny. Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta (nabywcy), tj. z pominięciem Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie; nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu. Każda wysyłka towaru nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza (winno być przekracza) równowartości kwoty 10 euro. W razie przekroczenia wszelkie koszty celne z tym związane znajdują się po stronie klienta (nabywcy), jako importera towaru. Klient jest informowany o tych zobowiązaniach w regulaminie świadczenia usług dostępnym na profilu Wnioskodawcy na serwisie aukcyjnym. Rolą Wnioskodawcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii do poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Klient (nabywca towaru) przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek Wnioskodawcy (pośrednika handlowego).Z kolei Wnioskodawca następnie przelewa te środki - potrącając należną prowizję - na rachunek bankowy kontrahenta z Wielkiej Brytanii, prowadzony w banku w Polsce. Wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy jest uzgodniona w umowie zawartej z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Faktura taka zawiera adnotację z oznaczeniem np. (,,nie podlega opodatkowaniu w Polsce").

Udział Wnioskodawcy w procesie sprzedaży danego towaru kończy się z chwilą przekazania zamówienia kontrahentowi z Wielkiej Brytanii (który następnie przekazuje je do dostawcy spoza Unii Europejskiej) oraz przelania środków pieniężnych na rachunek kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Co stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolniczą działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego Wnioskodawca pobiera prowizję, którą każdorazowo potrąca z kwoty otrzymanej od klienta (nabywcy towaru). Z kolei pozostałą część tej kwoty Wnioskodawca przelewa na rachunek bankowy swojego kontrahenta. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawcą, a klientem (kwoty wpływu pieniężnego), Wnioskodawca dysponuje dowodem otrzymania przelewu bankowego oraz potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w serwisie aukcyjnym. Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie jest właścicielem towaru, nie uzyskuje faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup. Natomiast na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawcą, a kontrahentem z Wielkiej Brytanii (usługobiorcą), Wnioskodawca dysponuje dowodem wykonania przelewu bankowego, umową zawartą z kontrahentem zagranicznym z Wielkiej Brytanii oraz fakturą VAT wystawioną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii za świadczone usług pośrednictwa. W takim zatem przypadku przychodem, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania, jest kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Stosownie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 24 ust. 1 ww. ustawy, u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (art. 24 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet (aukcje internetowe).

W szczególności, przedmiotem tak opisanej działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego, będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od Wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny). Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta (nabywcy), tj. z pominięciem Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie; nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu. Rolą Wnioskodawcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii do poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Klient (nabywca towaru) przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek Wnioskodawcy (pośrednika handlowego). Z kolei Wnioskodawca następnie przelewa te środki - potrącając należną prowizję - na rachunek bankowy kontrahenta z Wielkiej Brytanii prowadzony w banku w Polsce. Wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy jest uzgodniona w umowie zawartej z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Udział Wnioskodawcy w procesie sprzedaży danego towaru kończy się z chwilą przekazania zamówienia kontrahentowi z Wielkiej Brytanii (który następnie przekazuje je do dostawcy spoza Unii Europejskiej) oraz przelania środków pieniężnych na rachunek kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do kontrahenta z Wielkiej Brytanii tytułem poszczególnych transakcji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY