Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)?.

sygnatura: ILPP4/443-463/13-3/TK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-27

słowa kluczowe:dofinansowanie, fundusze europejskie, odliczenie podatku od towarów i usług, parafia, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, remonty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2013 r. (data wpływu 4 października 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 19 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 19 grudnia 2013 r.) w zakresie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W ramach zadania zostanie wykonana konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)". Zainteresowany wykazał, że VAT jest kosztem kwalifikowanym. Aby możliwe było poprawne rozlicznie wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć interpretację indywidualną wydaną przez dyrektora izby skarbowej. Zainteresowany jest kościelną osobą prawną i ma na celu m.in. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in. rozwój i odnowę wsi. Wnioskodawca wskazał, że podstawy prawne jego działania to:

  • ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 64, poz. 427);
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r.);
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 ze zm.);
  • umowa przyznania pomocy.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany podał, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje operację pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)". Nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wydatkowanego w ramach realizacji operacji pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)"...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: beneficjent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz dokonywane zakupy towarów i usług mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Zainteresowany uważa, że w zaprezentowanym stanie faktycznym ww. warunki nie są spełnione, gdyż charakter jego jest niezarobkowy, a celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Działania oferowane będą beneficjentom ostatecznym bezpłatnie. Wnioskodawca nie będzie zatem wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy. W związku z powyższym nie jest uprawniony, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją ww. projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupy te nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zainteresowany realizuje operację pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)". Nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany na podstawie powołanych przepisów nie ma możliwości odliczenia ani zwrotu podatku od towarów i usług wydatkowanego w ramach realizacji operacji pn. ,,Konserwacja i restauracja dwóch kolumn z korynckimi kapitelami w kościele (...)", ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY