Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

brak opodatkowania czynności sprzedaży oddziału

sygnatura: IPPP3/443-914/13-2/SM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-27

słowa kluczowe:czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynności niepodlegające opodatkowaniu, dostawa, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2013 r. (data wpływu 03.10.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży oddziału - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.10.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży oddziału.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

E. N.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antylach Holenderskich, która została utworzona w 1990 roku (dalej: ,,Spółka" lub ,,Wnioskodawca"). Spółka specjalizuje się w działalności kantorowej i transferach pieniężnych, którą prowadzi od wielu lat na wielu rynkach wspólnotowych i rynkach państw trzecich bezpośrednio lub przez swoje spółki córki. Spółka należy do grupy I. (dalej również: ,,I.").

W styczniu 2011 r. Spółka nabyła tzw. licencję główną (,,Master Licence") do korzystania z własności intelektualnej I. na terytorium Polski (dalej: ,,Licencja"). Licencja ma charakter wyłączny i obejmuje m.in. prawo do używania znaku towarowego I. oraz tzw. Business System określającego model biznesowy obowiązujący w grupie I., jak również wyłączne prawo do udzielania sublicencji na terytorium Polski. Model biznesowy powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń z działalności kantorowej i usług transferów pieniężnych. Poza prawem do zarządzania znakiem towarowym, Licencja obejmuje w ramach modelu biznesowego m.in. wytyczne dotyczące:

 1. centrali, w tym m.in. struktury centrali krajowej, łącznie z opisem stanowiska dla kluczowego personelu, procedur bezpieczeństwa lokali, sprzętu i danych, procedur dotyczących przeciwdziałaniu zjawisku prania brudnych pieniędzy, systemów bezpieczeństwa alarmowych i video, standardowych procedur zarządzania biurem, w tym dotyczącym płatności i wydatków, procedur dotyczących komunikacji i kontaktu z mediami, kontaktów z lokalnymi władzami, bhp,
 2. systemów informatycznych, w tym m.in. procedur użytkowania aplikacji informatycznych,
 3. praw własności intelektualnej, w tym m.in. strategii grupowej, marketingu i PR, wystroju placówek, szkolenia personelu, finansów i rozwoju rynku,
 4. placówek, w tym m.in. struktury organizacyjnej placówek, godzin otwarcia i zamknięcia placówek, standardów zachowania w kontakcie z klientami, znajomości produktów, procedur dotyczących rozpoznawania autentyczności banknotów, monet i czeków, podpisów, kursów wymiany, banków, wystrój placówki, układ placówki, kreowanie marki itp.,
 5. znaków towarowych, w tym m.in. kolorów, czcionki, logo, wyglądu m.in. kopert, pism i wizytówek.

Celem zapewnienia skutecznego zarządzania licencją w Polsce Spółka utworzyła oddział w Polsce pod nazwą E. N.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej: ,,Oddział"). Oddział został utworzony na podstawie uchwały Spółki i został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 21 czerwca 2012 r. pod numerem KRS. W dniu 27 grudnia 2012 r. Oddział został wpisany do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski i począwszy od 1 lutego 2013 r. prowadzi działalność kantorową w jednostce zlokalizowanej w G. Realizując cel utworzenia Oddziału zgodnie z odpowiednią uchwałą zarządu Spółki, Spółka dokonała w dniu 1 czerwca 2013 r. wydzielenia niematerialnego składnika aktywów Spółki w postaci Licencji na rzecz Oddziału. Z dniem 1 czerwca 2013 r. Oddział stał się więc wyłącznym właścicielem Licencji na terytorium Polski i dokonuje dalszych sublicencji na rzecz pozostałych podmiotów z grupy I. działających w Polsce. Poza Oddziałem w Polsce działają jeszcze trzy podmioty korzystające z Licencji na podstawie umów sublicencji. Z uwagi na udzielanie przez Oddział sublicencji, które jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, Spółka została zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i począwszy od czerwca 2013 r. dokonuje miesięcznych i rozliczeń podatku VAT. Dotychczas Oddział dokonywał jedynie transakcji zwolnionych z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 uptu - działalność kantorowa, oraz art. 43 ust. 1 pkt 40 uptu - transfery pieniężne.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Oddział polega na świadczeniu następujących usług:

 1. kupno i sprzedaż wartości dewizowych oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży wartości dewizowych,
 2. transfery pieniężne,
 3. zarządzanie licencją na rynku polskim oraz udzielania sublicencji na rzecz polskich podmiotów z grupy I..

Usługi wymienione w punkcie 1 i 2 świadczone są zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, przy czym większość odbiorców stanowi pierwsza grupa klientów. Usługa z punktu 3 świadczona jest na rzecz klientów instytucjonalnych należących do grupy I., z siedzibą w Polsce. W związku z planowaną aktualnie restrukturyzacją grupy I. w Polsce, która ma na celu poprawienie efektywności prowadzonej przez grupę działalności, Spółka rozważa możliwość sprzedaży Oddziału na rzecz innego podmiotu należącego do grupy I., mającego siedzibę w Polsce. W przypadku sprzedaży Oddziału przeniesieniu będą podlegały wszystkie składniki materialne i niematerialne, które są wykorzystywane przez Oddział w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:

 1. aktywa obrotowe: środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych) niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań, wartości dewizowe znajdujące się w kantorze na dzień sprzedaży;
 2. rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe (sprzęt komputerowy, kasy, wyposażenie biurowe itp. niezbędne w prowadzonej działalności);
 3. wartości niemalerialne i prawne w tym m.in. licencje na oprogramowania biurowe oraz branżowe, licencja na zarządzanie znakiem towarowym oraz modelem biznesowym na terytorium Polski (Licencja);
 4. należności - o ile wystąpią na moment transakcji sprzedaży;
 5. zobowiązania - o ile wystąpią na moment transakcji sprzedaży.

Oddział zatrudnia na podstawie umów o pracę zespół pracowników w ilości niezbędnej do zagwarantowania pełnej operacyjności według modelu biznesowego E., w tym (według stanu na wrzesień 2013 r.):

 • trzy osoby na stanowisku kasjera walutowego, spełniające wymóg niekaralności i posiadające udokumentowane, fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2012 r. Nr 826 z późniejszymi zmianami),
 • trzy osoby na stanowiskach administracyjnych.

Dla pracowników Oddziału analizowana transakcja sprzedaży Oddziału będzie oznaczała przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Oddział posiada odrębną księgowość oraz sporządza oddzielnie roczne sprawozdanie finansowe. Przeniesieniu w ramach transakcji sprzedaży podlegałyby również wszystkie prawa i obowiązki z umów, które dotyczą działalności Oddziału. Oddział jest stroną następujących umów:

 • najmu lokalu, w którym mieści się punkt kantorowy w G.,
 • podnajmu lokalu, w którym mieści się siedziba Oddziału w Warszawie, oraz
 • z usługodawcami zewnętrznymi (przy czym księgowość prowadzona jest przez Oddział we własnym zakresie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja polegająca na sprzedaży przez Spółkę zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Oddziału, który jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jak przedstawiono w niniejszym wniosku, stanowi transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powodującą powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy opisane powyżej zdarzenie przyszłe polegające na sprzedaży przez Spółkę zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Oddziału, w tym zobowiązań, nie będzie rodziło obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług ze względu na fakt, iż przedmiot zbycia stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu.

Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 27e uptu, zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zespół składników na gruncie uptu będzie mógł być zatem uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jeżeli jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest pewnym zorganizowanym zespołem składników, które zapewniają odrębność na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

 1. Zespół składników materialnych niematerialnych, w tym zobowiązań

W opinii Wnioskodawcy w przedstawianym zdarzeniu przyszłym będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, i tym samym spełniony będzie podstawowy warunek do uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały, iż część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 6 maja 2011 r., sygn. IPPP1-443-241/11-4/EK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2011 r., sygn. IPTPB3/423-169/11-2/MF.

Warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony, gdy w skład wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, wchodzą wszystkie aktywa i pasywa pozwalające na realizację jej funkcji. Będą to zarówno składniki materialne (środki trwałe, zapasy), jak i niematerialne. W skład przenoszonych składników ponadto muszą wchodzić również zobowiązania (o ile takie występują na moment transakcji). Ponadto składniki muszą tworzyć określony zespół a nie tylko sumę poszczególnych składników, dzięki którym spółka przejmująca będzie mogła prowadzić działalność w zakresie jaka jest obecnie prowadzona w spółce dzielonej i osiągać z tego tytułu przychody. W prowadzeniu działalności Oddział dysponuje majątkiem w postaci składników niematerialnych, jak i składników materialnych, którymi rozporządza na podstawie wyłącznego prawa własności lub praw pokrewnych. W szczególności, w skład majątku Oddziału, w momencie przeprowadzenia transakcji, będą wchodzić:

 • składniki materialne w postaci środków trwałych takich jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i kasowe, wyposażenie biurowe itp. niezbędne do prowadzenia działalności,
 • wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe i kasowe, wyłączna licencja na prowadzenie działalności na rynku polskim ściśle według systemu wartości biznesowych E. oraz do używania znaków towarowych E. na rynku polskim, jak również prawo do zarządzania licencją w Polsce oraz jej dalszej sublicencji.

W momencie przeprowadzenia transakcji, Oddział będzie stroną następujących zobowiązań:

 • z tytułu umów o pracę z pracownikami,
 • z tytułu umów najmu lokali,
 • z tytułu umów z usługodawcami,
 • z tytułu ewentualnych bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności operacyjnej i/lub zobowiązań z tytułu obciążeń prawnopodatkowych.

Za zobowiązania wynikające z powyższych tytułów Oddział ponosi bezpośrednią odpowiedzialność bez udziału Spółki. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży będą stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 2 pkt 27f uptu.

 1. Zespół jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym stanie faktycznym, zespół określony w niniejszym piśmie jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wyodrębnienie organizacyjne:

Oddział ma wyodrębnione miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki. Oddział i Spółka działają na wyodrębnionych, odmiennych rynkach. Oddział działa wyłącznie na rynku polskim świadcząc usługi na rzecz polskich osób fizycznych i prawnych, podczas gdy Spółka działa poza Polską świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych. Oddział posiada wszystkie składniki materialne i niematerialne by przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku polskim.

Na poparcie stanowiska Spółka może podać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM): ,,O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze". Powyższe stanowisko potwierdzone jest m.in. przez interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB5/423-381/11-3/DG), który dodaje, że ,,wyodrębnienie jednostki organizacyjnej z istniejącego przedsiębiorstwa powinno tworzyć odrębną organizacyjne całość, dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki". Należy stwierdzić, że opisana ,,część" Spółki stanowiąca przedmiot przyszłej transakcji sprzedaży jest już obecnie wyodrębniona organizacyjne w strukturze Spółki jako Oddział Spółki, posiada przypisane składniki majątkowe, pracowników i realizuje specyficzne funkcje. W świetle powyższego należy uznać, że Oddział spełnia warunki do uznania za wyodrębniony organizacyjnie zespół składników w ramach Spółki.

Wyodrębnienie finansowe:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której odpowiednie prowadzenie ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwalaj na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymagają, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa przybrała postać prawną samodzielnie sporządzającą bilans. Tak uznał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-381/11-3/DG, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 15 listopada 2010 r., sygn. ITPB3/423-485/10/DK.

Należy nadmienić, że wskazane jest posiadanie narzędzi rachunkowych, które pozwalają na określenie przychodów i kosztów działalności Oddziału. Ewidencja księgowa powinna umożliwiać ewidencjonowanie i przypisanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do przenoszonego w ramach transakcji sprzedaży majątku. Natomiast ewidencja składników majątkowych i niemajątkowych umożliwia identyfikację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą stanowiły przedmiot transakcji. Oddział prowadzi oddzielną od Spółki ewidencję przychodów, kosztów oraz należności i zobowiązań za pomocą systemu księgowo-finansowego. System księgowo-finansowy Oddziału, w odróżnieniu od system księgowo- finansowego Spółki, jest oparty na polskiej ustawie o rachunkowości. Oddział posiada odrębny plan finansowy i budżet oraz wyodrębniony zakładowy plan kont, wykorzystywany wyłącznie do rejestrowania zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Oddziału. Począwszy od sierpnia 2013 r. czynności rachunkowe i sprawozdania finansowe prowadzone są przez Oddział we własnym zakresie w całkowitej odrębności od Spółki. Oddział posiada ponadto własny rachunek bankowy założony w banku zlokalizowanym w Polsce, co umożliwia całkowite wyodrębnienie środków pieniężnych Oddziału. Tym samym, w ocenie Spółki, wyodrębniona część przedsiębiorstwa w formie Oddziału spełnia warunki do uznania jej za wyodrębnioną ze struktur Spółki pod względem finansowym.

 1. Składniki materialne i niematerialne przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych

Składniki materialne i niematerialne Oddziału służą do realizacji zadań polegających na świadczeniu usług kantorowych i transferów pieniężnych według systemu wartości biznesowych E. w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu zysku. Składniki te są niezbędne w celu wykonania powyższych zadań a jednocześnie Oddział nie posiada składników, które nie służą realizacji powyższych zadań gospodarczych. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że działalność będzie spełniać warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych.

 1. Zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze - wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazanej w uptu, zespół składników majątkowych powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Wyodrębnienie funkcjonalne sprowadza się do oceny czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Tak uznał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-540/10-4/MB. Należy wskazać, iż wydzielona część przedsiębiorstwa powinna być wyposażona we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji określonych zadań a spółka, która otrzyma ten majątek będzie mogła w oparciu o nie od razu rozpocząć działalność w podobnych zakresie, w jakim wykonywana jest obecnie.

Biorąc pod uwagę argumenty i fakty przedstawione wyżej, uwzględniając przedmiot działalności gospodarczej Oddziału, działalność kantorową, tj. usługi polegające na wykonywaniu transferów pieniężnych oraz zarządzanie wyłączną licencją i znakami towarowymi na rynku polskim, należy stwierdzić, iż Oddział posiada wszelkie niezbędne do stworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa składniki, tzn. składniki analogiczne do kantoru nie będącego oddziałem, lecz niezależnym przedsiębiorstwem, co z kolei stanowi o jego pełnej odrębności funkcjonalnej.

Z wyżej przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że majątek będący przedmiotem planowanej sprzedaży stanowi zespół składników majątkowych przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych, bowiem jest możliwe jego wydzielenie w sposób organizacyjny, funkcjonalny i finansowy. Wobec tego należy uznać, że Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 uptu przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Reasumując, z uwagi na fakt, że zgodnie z powyższą analizą Oddział Spółki spełnia warunki do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, należy uznać, że planowana sprzedaż Oddziału będzie - zgodnie z zapisami art. 6 pkt 1 uptu - wyłączona spod zakresu przepisów uptu, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na poziomie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY