Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy zwrócone najemcom koszty wykonanej przez nich we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej, stanowią w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu (przychód z innych źródeł), a w konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany - na podstawie art. 42a ustawy o pdof - do sporządzenia informacji PIT-8C?

sygnatura: IPPB4/415-643/09-4/JK2

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-17

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, płatnik, refundacja, stolarka okienna, zwrot kosztów

Wniosek ORD-IN: [ 343 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.09.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.) uzupełnione pełnomocnictwem (data wpływu 23.11.2009 r., data nadania 19.11.2009 r.) na wezwanie z dnia 12.11.2009 r. (data nadania 13.11.2009 r., data odbioru 16.11.2009 r.) Nr IPPB4/415-643/09-2/JK2 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Działając w trybie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41 poz. 398 ze zm.), Wnioskodawca dysponuje lokalami mieszkalnymi, w odniesieniu do których - w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę kosztów napraw elementów zużytych w trakcie normalnej eksploatacji - zastosowanie mają zapisy § ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.06.2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez W.A.M. (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 975). W przypadkach, gdy najemcy ww. lokali dokonywali na własny koszt wymiany stolarki okiennej, Wnioskodawca - dokonując najemcom zwrotu poniesionych przez nich kosztów - uznawał, że najemcy (osoby fizyczne) uzyskali z tego tytułu przychód z innych źródeł (art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz sporządzał stosowną informację o wysokości przychodu (PIT-8C) przekazywał ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Pismem z dnia 12.11.2009 r. Nr IPPB4/415-643/09-2/JK2 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przedstawienie dokumentu (odpowiednio wypis z KRS lub kopii urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa lub innego dokumentu), z którego wynika sposób reprezentacji W. w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie dla Pani M. D., który przedmiotowy wniosek podpisała.

Powyższe zostało uzupełnione w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrócone najemcom koszty wykonanej przez nich we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej, stanowią w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu (przychód z innych źródeł), a w konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany - na podstawie art. 42a ustawy o pdof - do sporządzenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana sytuacja jest analogiczna do zdarzeń objętych wydaną przez Ministra Finansów interpretacja ogólną - z dnia 17.03.2009 r. - i w konsekwencji zwrot najemcom wydatków na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla tych osób przychodu podlegającemu opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy wynika natomiast, że jednym ze źródeł przychodów są ,,inne źródła". Za przychody z innych źródeł, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania ,,w szczególności". Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Zgodnie z art. 42a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 975) w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, Agencja dysponuje lokalami mieszkalnymi:

 1. stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przekazanymi Agencji przez Ministra Obrony Narodowej;
 2. pozyskanymi od spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
 3. pozyskanymi w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej;
 4. pozyskanymi w drodze darowizny, spadku albo zapisu.

W myśl § 2 ust. 3 pkt 5) rozporządzenia gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz pozyskanych przez Agencję w drodze umowy sprzedaży, w zakresie obciążającym Agencję.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym może za zgodą dyrektora oddziału regionalnego wykonać naprawy, o których mowa w § 7 ust. 1, we własnym zakresie. Koszt tych napraw, uwzględniający podatek VAT, ustala dyrektor oddziału regionalnego w formie pisemnej na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Termin wykonania napraw oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac między dyrektorem oddziału regionalnego a osobą posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

Ponadto zgodnie § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja wykonuje naprawy zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz pozyskanych przez Agencję w drodze umowy sprzedaży, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także wymiany:

 1. stolarki okiennej;
 2. stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
 3. podłóg i posadzek;
 4. tynków ścian i sufitów, bez malowania;
 5. balkonów i loggi, bez malowania;
 6. instalacji centralnego ogrzewania;
 7. instalacji elektrycznej bez osprzętu;
 8. instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej, bez osprzętu;
 9. przyrządów pomiarowych wody i energii cieplnej.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że zwracane najemcom lokali przez Wnioskodawcę koszty wymiany stolarki okiennej nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zwrot najemcom wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi przysporzenia majątkowego i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym. Jeżeli bowiem Wnioskodawca sam przeprowadziłby naprawy (do czego, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, jest zobowiązany), to świadczenie takie byłoby zdarzeniem obojętnym podatkowo dla użytkowników lokali. Tym samym przeprowadzenie tych prac nie bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez samych najemców oraz wypłata środków, stanowiąca zwrot poniesionych nakładów, nie stanowi przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma zatem podstaw prawnych i faktycznych do kwalifikowania otrzymanego przez podatników zwrotu nakładów poniesionych na wymianę stolarki okiennej wykonanej w lokalach mieszkalnych należących do Wnioskodawcy jako przychodu z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na to, że nie ma on cech przychodu.

Reasumując, należy stwierdzić, iż na Wnioskodawcy, który dokonał zwrotu poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ww. ustawy, bowiem jak wykazano powyżej zwrot ww. kosztów najemcom lokali, nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto należy dodać, że bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone w piśmie z dnia 17 marca 2009 r., Znak: DD3/033/33/KDJ/09/209. Dotyczy ono bowiem innego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY