Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Należy zgodzić się z zawartą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oceną Wnioskodawcy, iż zużywając energię elektryczną do celu określonego w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, przy wypełnieniu warunków tego zwolnienia, posiada on prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy.

sygnatura: ITPP3/443-162/09/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-21

słowa kluczowe:biogaz, energia elektryczna, podatek akcyzowy, zwolnienie z podatku akcyzowego

Wniosek ORD-IN: [ 2135 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.) uzupełnione i zmienione pismem z dnia 26 października 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji tej energii oraz w celu podtrzymywania procesów produkcyjnych energii elektrycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji tej energii oraz w celu podtrzymywania procesów produkcyjnych energii elektrycznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zgodnie z otrzymaną koncesją wytwarza energię elektryczną i ciepło z biogazu wysypiskowego, pozyskiwanego z miejskiego składowiska odpadów komunalnych. Biogaz przetwarzany jest w wydzielonym pod względem technologicznym obiekcie, który spełnia zadania elektrociepłowni, ponieważ zachodzą tam procesy produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Urządzenia przetwarzające biogaz w energię elektryczną i cieplną zasilane są elektrycznie, w związku z tym Spółka kupuje energię elektryczną niezbędną do jej produkcji. Dostawca energii elektrycznej, będący jednocześnie odbiorcą całej wyprodukowanej przez energii elektrycznej, obciąża Wnioskodawcę za energię elektryczną ceną zawierającą podatek akcyzowy powołując się na interpretację ogólną nr AE6/033/13/IRZ/09/1772 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2009 r. Wnioskodawca wskazuje iż, stosownie do postanowień § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) prowadzi ewidencję zakupionej energii elektrycznej, zużywanej wyłącznie do celów produkcyjnych oraz składa w urzędzie celnym comiesięczne oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania energii elektrycznej.

W związku z powyższym zadano we wniosku następujące pytanie.

Czy zakup energii elektrycznej do procesu produkcji może korzystać ze zwolnienia z art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, jako odbiorca energii elektrycznej zużywanej w procesie produkcji, ma prawo na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym do zwolnienia z podatku akcyzowego. Ponadto zainteresowany wskazuje, iż wypełnia warunki tego zwolnienia z podatku akcyzowego określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W świetle uregulowań art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwanej ustawą, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych.

Należy zatem stwierdzić, iż Spółka posiadająca koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, która nabywa dodatkowo energię elektryczną w celu jej zużycia w procesie produkcji energii elektrycznej lub do podtrzymywania procesów produkcyjnych będzie mogła skorzystać ze zwolnienia w trybie art. 30 ust. 6 ustawy.

Należy również wskazać, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną:

  • prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii;
  • przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie zwolnionej energii, oświadczenie o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej.

Jednocześnie należy nadmienić, iż oświadczenie powinno zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres siedziby podmiotu zużywającego energię elektryczną oraz jego NIP;
  • ilość zużytej zwolnionej energii elektrycznej;
  • cel, na który została zużyta zwolniona energia elektryczna;
  • datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

(§ 3 ust. 2 wymienionego rozporządzenia).

W przypadku zakupu energii elektrycznej, która jest zużywana zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy, strony dokonujące transakcji powinny prowadzić dokumentację w taki sposób aby umożliwić organom podatkowym lub organowi kontroli skarbowej weryfikację ilości zakupionej energii, która podlega temu zwolnieniu.

Ponadto, mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest Spółka - jako nabywca energii elektrycznej, zaznacza się, iż interpretacja nie odniesie skutków prawnych dla podmiotu sprzedającego energię na rzecz Spółki (dystrybutora). Podmiot ten, aby uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Reasumując, należy zgodzić się z zawartą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oceną Wnioskodawcy, iż zużywając energię elektryczną do celu określonego w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, przy wypełnieniu warunków tego zwolnienia, posiada prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY