Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka może pomniejszyć wartość przychodów o kwoty udzielonych bonifikat w wartości netto (po odliczeniu podatku VAT?Czy Spółka postąpi prawidłowo dokumentując wartość udzielonych w miesiącu bonifikat kopiami wydanych paragonów fiskalnych oraz wydrukiem komputerowym (zestawieniem)?

sygnatura: IPPB1/415-783/09-4/MT

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-18

słowa kluczowe:apteka, bonifikaty, kwota należna, przychód

Wniosek ORD-IN: [ 284 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2009 r. (data wpływu 22.10.2009 r.) oraz piśmie (data nadania 11.12.2009 r.), (data wpływu 14.12.2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-783/09-2/MT, z dnia 30.11.2009 r. (data nadania 01.12.2009 r., data doręczenia 04.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną leków. Sprzedając niektóre leki z cenami urzędowymi stosuje system bonifikat. Bonifikata polega na zmniejszeniu ostatecznej ceny do zapłaty za dokonany zakup leków. Na paragonie fiskalnym wyszczególnione są ceny poszczególnych artykułów w cenie pierwotnej, łączna wartość netto zakupu, łączna wartość podatku VAT z podziałem na stawki oraz łączna wartość brutto. Ponadto na paragonie umieszczona jest wartość udzielonej bonifikaty i kwota do zapłaty po bonifikacie.

Suma udzielonych w ciągu dnia bonifikat widnieje na wydruku z programu komputerowego z podziałem na wartość bonifikaty netto, VAT od bonifikat i wartość bonifikat brutto. Program jest ściśle zintegrowany z podłączonymi do niego drukarkami fiskalnymi.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 30.11.2009r. Nr IPPB1/415-783/09-2/MT Spółka uzupełniła swój wniosek w dniu 14.12.2009 r. informując, iż wartość udzielonych bonifikat nie jest widoczna na fiskalnym raporcie dobowym oraz na miesięcznym zestawieniu fiskalnych raportów dobowych. Bonifikata w kwocie brutto jest widoczna na paragonie fiskalnym wydawanym klientom, a co za tym idzie również na kopii paragonu, która zostaje w firmie (lewa strona taśmy).

Dodatkowo Spółka sporządza wydruk z systemu komputerowego z podziałem na wartość netto i brutto udzielonej bonifikaty (szczegółowo do każdego paragonu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy Spółka może pomniejszyć wartość przychodów o kwoty udzielonych bonifikat w wartości netto (po odliczeniu podatku VAT...
  2. Czy Spółka postąpi prawidłowo dokumentując wartość udzielonych w miesiącu bonifikat kopiami wydanych paragonów fiskalnych oraz wydrukiem komputerowym (zestawieniem)...

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Spółka ma prawo pomniejszyć wartość osiągniętego przychodu o udzielone bonifikaty. Jednocześnie Spółka uważa za prawidłowe udokumentowanie wartości pomniejszenia przychodu z tytułu udzielonych bonifikat kopiami paragonów i zestawieniem w postaci wydruku komputerowego.

Uzupełniając wniosek Spółka doprecyzowała swoje stanowisko stwierdzając, iż udokumentowanie udzielonych bonifikat kopią dokumentu sprzedaży (kopią paragonu) oraz potwierdzenie wydrukiem komputerowym jest wystarczające do dokonania korekty przychodu o wartość netto udzielonych bonifikat.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia ,,bonifikata", a zatem należy odnieść się do definicji słownikowych. Według Słownika Języka Polskiego PWN, pod redakcją M. Szymczyka, Warszawa 1996 r. str. 178 - bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi; zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę, opust, rabat. Zatem bonifikata to obniżka ceny przyznawana po dokonaniu transakcji, zwykle jako zachęta do zwiększenia zakupów albo forma rekompensaty z powodu faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty kontrahenta. Jest to rodzaj rabatu, czyli obniżki ustalonej ceny określonego towaru, wyrażonej procentowo lub kwotowo.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków, po wyłączeniu wartości udzielonych bonifikat. Wartość udzielonych bonifikat pomniejsza więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W praktyce, przychodem apteki są faktycznie osiągnięte utargi dzienne ze sprzedaży leków lub materiałów medycznych oraz kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że bonifikatę będącą rodzajem rabatu, należy zastosować do tej części należności, która naliczana jest w momencie sprzedaży leku, tj. bez uwzględnienia części ceny objętej refundacją. Tak naliczona bonifikata, po pomniejszeniu należnego podatku VAT, stanowi podstawę uprawniającą do zmniejszenia przychodu będącego wynikiem dokonanej sprzedaży. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania leków.

Nadmienić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują kwestii dokumentowania bonifikat, jednak prawidłowe ich udokumentowanie jest konieczne dla możliwości obniżenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dokonywana sprzedaż dla osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej w formie apteki dokonywana jest przy użyciu kasy rejestrującej.

Podatnicy dokonujący sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do przestrzegania zasad regulowanych przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338). W myśl § 5 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać między innymi takie informacje jak: cenę jednostkową towaru lub usługi, ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności, kolejny numer paragonu fiskalnego.

Natomiast stosownie do § 2 pkt 18 tego rozporządzenia przez raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego prowadzona z zastosowaniem kas rejestrujących stanowi dowód, co do wysokości obrotu oraz kwot podatku należnego od dokonanych przez podatnika transakcji sprzedaży.

W świetle powyższego paragony fiskalne a zarazem raporty fiskalne muszą odzwierciedlać wartość sprzedaży i potwierdzać faktyczny przebieg operacji gospodarczej. Podkreślić również należy, że w momencie sprzedaży obie strony transakcji znają cenę sprzedaży. Cena ta powinna zatem znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży.

Obrót pomniejszony o kwoty udzielonych rabatów i bonifikat winien być uwidoczniony na paragonie fiskalnym oraz raporcie fiskalnym. Spółka podała, że udzielane bonifikaty widnieją na paragonie fiskalnym oraz na zestawieniu komputerowym. Ponadto Spółka podała, że bonifikaty nie są ujęte w fiskalnym raporcie dobowym i zestawieniu miesięcznych fiskalnych raportów dobowych.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy, a także przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że bonifikata bezspornie może pomniejszać przychód. Jednakże, aby bonifikata mogła być zaewidencjonowana musi być udokumentowana prawidłowym i rzetelnym dowodem księgowym, a za taki uważa się - w przypadku sprzedaży detalicznej, dokonywanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej - m.in. fiskalny raport dobowy lub też zestawienie miesięcznych fiskalnych raportów dobowych.

Reasumując mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że same tylko paragony fiskalne oraz zestawienia komputerowe (bez dobowych raportów fiskalnych oraz zestawień miesięcznych dobowych raportów fiskalnych), w których są ujęte udzielone klientom bonifikaty - nie stanowią podstawy do pomniejszenia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY