Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w dniu 30.11.2006 roku, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie w dniu 02.06.2008 roku #189; udziału w tym lokalu korzysta na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dni 16.11.2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2007 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego?

sygnatura: IPPB1/415-749/09-4/KS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-17

słowa kluczowe:spłata kredytu, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 380 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w 2006 r. w części przeznaczonej na spłatę kredytu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w 2006 r. w części przeznaczonej na spłatę kredytu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zakupił w dniu 30.11.2006 roku #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w W przy ulicy K. W tym samym dniu pozostałą #189; udziału zakupił drugi współwłaściciel. W dniu 2.06.2008 r. Wnioskodawca odkupił od drugiego współwłaściciela pozostałą #189; udziału tego prawa i w ten sposób stał się jedynym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ulicy K.

Środki pieniężne na odkupienie #189; udziału od drugiego współwłaściciela pochodziły z kredytu bankowego udzielonego Wnioskodawcy przez Bank S.A. z siedzibą we W (umowa nr X).

W dniu 10.09.2009 r. Wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Część kwoty stanowiącej zapłatę, kupujący przelali na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a część bezpośrednio na rachunek bankowy Banku S.A we W celem spłaty zadłużenia Wnioskodawcy z tytułu wskazanej wyżej umowy kredytowej nr X.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało zbyte przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało zakupione, w związku z czym Wnioskodawca uzyskał przychód podlegający, co do zasady, opodatkowaniu.

Wnioskodawca był zameldowany w sprzedawanym lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioskodawca złożył we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tak zwanej ,,ulgi meldunkowej" w zakresie dotyczącym udziału nabytego przez niego w 2008 roku. Podstawę zwolnienia stanowił art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c) ustawy updof w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2008 r.

Następnie, w odniesieniu do udziału zakupionego w dniu 30.11.2006 r., Wnioskodawca złożył deklarację PIT-23 i zapłacił 10% zryczałtowany podatek od przychodu w wysokości 177.000 złotych, tj. kwotę 17.700 złotych.

Pismem z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu 26 listopada 2009 r.) oraz z dnia 2 grudnia 2009r. (data wpływu 8 grudnia 2009 r.). pełnomocnik Wnioskodawcy uzupełnił wniosek poprzez doprecyzowanie pytania zawartego we wniosku oraz zajętego stanowiska, jak również przedstawił następujące informacje:

 • 30 listopada 2006 roku - podpisano umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • cała nieruchomość ma charakter mieszkaniowy,
 • odsetki od kredytu nie są i nie były rozliczane w ramach ulgi odsetkowej,

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w dniu 30.11.2006 roku w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie w dniu 02.06.2008 roku #189; udziału w tym lokalu korzysta na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dni 16.11.2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2007 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży w dniu 10.09.2009 r. #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 67 przy ulicy K. w W, który to udział został zakupiony w dniu 30.11.2006 roku, w części przeznaczonej na spłatę kredytu korzysta ze zwolnienia od zapłaty podatku na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2007 r., z następujących powodów:

 1. Przepis art. 7 ust. i ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie updof (Dz. U. Nr 217, poz.1588) stanowi, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabytego do dnia 31.12.2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie updof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku.
 2. Nabycie #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło w dniu 30.11.2006 r., tak więc zgodnie z powyższym, do przychodu ze zbycia tego udziału stosujemy przepisy updof obowiązujące przed 1.1.2007 r.
 3. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) updof w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2006 r. stanowił, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na cele, o których mowa w lit)a, w banku mającym siedzibę na terytorium RP, w tym również na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania tych przychodów.
 4. Część ceny ze sprzedaży w dniu 10.9.2009 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu kupujący przekazali przelewem bezpośrednio na rachunek Banku S.A z/s we Wrocławiu, celem spłaty zadłużenia Wnioskodawcy wynikającego z umowy kredytowej nr X. Kredyt ten był zaś zaciągnięty przez Wnioskodawcę na odkupienie 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu od drugiego współwłaściciela, czyli na cel, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 lit.a) updof w brzmieniu na dzień 31.12.2006 r.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy, zostały więc spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia w zapłacie podatku od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w dniu 10.09. 2009 r. 1/2 części udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, nabytego przez Wnioskodawcę w dniu 30.11.2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)-przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ten sposób, że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

W związku z faktem, iż nabycie przez Wnioskodawcę #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., do ustalenia skutków podatkowych sprzedaży tej części lokalu należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych do 31 grudnia 2006 r. stosownie do art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W myśl powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) cytowanej ustawy zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają również przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

 • w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Ponadto w myśl ust. 2a przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.

A zatem z omawianego zwolnienia mają prawo korzystać również podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbytej nieruchomości lub prawa lub nabycie innej nieruchomości lub prawa, pod warunkiem, że jest to nieruchomość lub prawo wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie tylko pod warunkiem, że nie zachodzi przesłanka wymieniona w art. 21 ust. 2a cytowanej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30.11.2006 roku Wnioskodawca zakupił #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, po czym w dniu 2.06.2008 r. odkupił od drugiego współwłaściciela (ze środków pochodzących z kredytu bankowego) pozostałą #189; udziału tego prawa. Następnie Wnioskodawca w dniu 10.09.2009 r. sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Część kwoty stanowiącej zapłatę, kupujący przelali na rachunek bankowy celem spłaty zadłużenia Wnioskodawcy z tytułu zaciągniętego kredytu. Wnioskodawca nie odliczał i nie odlicza odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca ma prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2009 roku #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego 2006 roku w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie w 2008 roku #189; udziału w przedmiotowym lokalu.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY