Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

5d) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka sprzeda część udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), które zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę w drodze różnych czynności prawnych, i jednocześnie nie będzie możliwe zidentyfikowanie, które udziały podlegają sprzedaży - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży tej części udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) mogą zostać ustalone według metody FIFO?

sygnatura: IPPB5/423-588/09-9/MB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-17

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, nabycie, spółki, sprzedaż, udział

Wniosek ORD-IN: [ 1803 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2009 r. (data wpływu 28.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową (pytanie oznaczone we wniosku nr 5d) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową (pytanie oznaczone we wniosku nr 5d).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym:

 1. Spółka - będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nabędzie udziały (akcje) w jednej lub kilku polskich spółkach posiadających osobowość prawną (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i / lub spółkach akcyjnych - dalej ,,Spółki Zależne"); udziały (akcje) zostaną nabyte w drodze: a) umowy (umów) sprzedaży, przy czym Spółka może otrzymać pożyczkę I kredyt na to nabycie, albo nabycie może zostać sfinansowane z umowy typu ,,cash pool", której Spółka jest lub będzie stroną; i I lub b) aportu (aportów), przy czym pełna wartość wniesionych udziałów (akcji) zostanie przekazana na kapitał zakładowy - nie wystąpi agio.
 2. W następnej kolejności, Spółka wraz z wszystkimi Spółkami Zależnymi utworzy podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a UPodPraw (dalej ,,Podatkowa Grupa Kapitałowa), która uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej ,,CIT"); przy czym: a) Spółka będzie spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z UPodPraw oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 UPodPraw; ponadto b) dla potrzeb niniejszego wniosku przyjęte jest założenie, że wszystkie wymogi przewidziane w UPodPraw dla utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskania przez nią statusu podatnika CIT zostaną spełnione.
 3. W następnej kolejności, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT, Spółka i Spółka Zależna (Spółki Zależne) zawrą umowę (umowy) sprzedaży, na podstawie których Spółka nabędzie przedsiębiorstwo Spółki Zależnej (przedsiębiorstwa Spółek Zależnych) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zależnej (zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek zależnych) w rozumieniu UPodPraw.
 4. W takiej sytuacji, w następnej kolejności, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka Zależna (Spółki Zależne) przekażą Spółce część lub całość posiadanych środków pieniężnych, w tym tych otrzymanych w wyniku zawarcia przedmiotowych umów sprzedaży, w formie dywidendy lub darowizny pieniężnej.
 5. W następnej kolejności, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka sprzeda całość lub część udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) na rzecz innego podmiotu, przy czym: - sprzedaż zostanie dokonana w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT, i - w wyniku sprzedaży zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika CIT, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b UPodPraw.
 6. Ponadto, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) w drodze wkładu pieniężnego (przedmiotowy wkład może zostać dokonany w każdej chwili pomiędzy zdarzeniami opisanymi w punktach 1-5 powyżej), przy czym w takiej sytuacji wartość nominalna udziałów (akcji) otrzymanych przez Spółkę w Spółce Zależnej (Spółkach Zależnych) będzie równa wkładowi pieniężnemu dokonanemu przez Spółkę (nie wystąpi agio).
 7. Dodatkowo, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka Zależna (Spółki Zależne) będąca (będące) spółką akcyjną zostanie (zostaną) przekształcona (przekształcone) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym przedmiotowe przekształcenie może zostać zainicjowane w każdej chwili przed zdarzeniem opisanym w punkcie 5 powyżej (w szczególności - zarówno przed jak i po: - zawarciu umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, albo / i - zgłoszeniu tej umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, albo / i - zarejestrowaniu tej umowy przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego).

Spółka zadała pytania:

1. Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT... 2. Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy -- dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę... 3. Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę... 4. Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej -- Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który -- jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej... 5a) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wydatków na nabycie sprzedawanych udziałów (akcji), na które składać się będzie w szczególności zapłacona przez Spółkę cena ich nabycia i inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. opłaty notarialne) - w przypadku, gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umowy (umów) sprzedaży... 5b) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści -- koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych przez Spółkę w zamian za uprzednio otrzymany aport w postaci sprzedawanych udziałów (akcji) -- w przypadku, gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały nabyte w drodze aportu wniesionego do Spółki... 5c) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 5 i 6 zdarzenia przyszłego się ziszczą - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wydatków na objęcie sprzedawanych udziałów (akcji), na które składać się będzie w szczególności wkład pieniężny dokonany przez Spółkę w zamian za sprzedawane udziały (akcje) - w przypadku gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały objęte przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny... 5d) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka sprzeda część udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), które zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę w drodze różnych czynności prawnych, i jednocześnie nie będzie możliwe zidentyfikowanie, które udziały podlegają sprzedaży - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży tej części udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) mogą zostać ustalone według metody FIFO... 6. Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka dokonując sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) zrealizuje ,,zysk" albo ,,stratę" na tej transakcji (rozumiany odpowiednio jako dodatnia - w przypadku ,,zysku", albo ujemna - w przypadku ,,straty" różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów I akcji odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tych udziałów I akcji, o ile wystąpią) - Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na taki ,,zysk" albo ,,stratę" - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej... 7. Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej... 8. Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę i będąca tego konsekwencją utrata statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową będzie miała wpływ na wartość początkową i stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji podatkowej Spółki w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT... 9. Czy Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki I kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty I kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej... 10. Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi zdarzenie opisane w punkcie 7 zdarzenia przyszłego się ziści i Spółka Zależna (Spółki Zależne) zostanie przekształcona (zostaną przekształcone) ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -- takie przekształcenie (przekształcenia): - nie będzie stanowiło przeszkody w zarejestrowaniu umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskaniu przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, ani też - nie będzie skutkowało utratą statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową - w sytuacji, gdy umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej zostanie zawarta i zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w czasie, kiedy przekształcana Spółka Zależna (Spółki Zależne) będzie spółką akcyjną...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 5d.

W przedmiocie pytań nr 1-5c oraz nr 6-10 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Ad. 5d

Zdaniem Spółki, w takiej sytuacji, koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży tej części udziałów Spółki Zależnej Spółek Zależnych) mogą zostać ustalone według metody FIFO. Zgodnie z UPodPraw, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; co do zasady wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8).

Zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej ,,URach"), w przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, w tym zużycia, sprzedaży m.in. przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła) (art. 34 ust. 4 pkt 2).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki:

 1. Zgodnie z argumentacją przedstawioną przez Spółkę w stanowisku wnioskodawcy odnośnie pytań 5a -- 5c powyżej, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży całości lub części udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będzie uzależniony od czynności prawnej, w drodze której sprzedawane udziały zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę.
 2. Jednocześnie w sytuacji, w której Spółka będzie sprzedawała część udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) które zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę w drodze różnych czynności prawnych i nie będzie możliwe zidentyfikowanie, które udziały podlegają sprzedaży, brak jest przepisu UPodPraw regulującego w jaki sposób należy ustalać koszt uzyskania przychodu z tytułu powyższej sprzedaży.
 3. Wobec powyższego, za uzasadnione należy przyjąć ustalenie przedmiotowych kosztów uzyskania przychodów według metody FIFO (First In -- First Out), stanowiącej jedną z metod ustalania rozchodu składników aktywów obrotowych przewidzianą w URach, to znaczy -- rozpoznawanie w pierwszej kolejności kosztów uzyskania przychodów, ustalonych zgodnie z przepisami UPodPraw, dotyczących sprzedaży tych udziałów, które zostały historycznie nabyte lub objęte przez Spółkę najwcześniej.
 4. Na powyższą konkluzję nie ma wpływu fakt, czy dochód /strata obliczony(a) z uwzględnieniem przedmiotowych kosztów uzyskania przychodów będzie uwzględniany(a) w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej (jako element składowy dochodu I straty Spółki, będącego z kolei elementem składowym dochodu /straty Podatkowej Grupy Kapitałowej), czy też w rozliczeniu CIT Spółki (jako element składowy dochodu / straty Spółki).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w analizowanej ,,sytuacji, gdy Spółka sprzeda część udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), które zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę w drodze różnych czynności prawnych, i jednocześnie nie będzie możliwe zidentyfikowanie, które udziały podlegają sprzedaży -- koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży tej części udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) mogą zostać ustalone według metody FIFO.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. IPPB3/423-227/09-2/MS, podzielił stanowisko podatnika, zgodnie z którym w sytuacji, w której nie ma możliwości identyfikacji, które udziały podlegają umorzeniu ,,w celu określenia, które udziały podlegają umorzeniu (tj. udziały objęte za wkład pieniężny czy za aport Oddziału) Spółka może się posłużyć rachunkową metodą ustalania wartości rozchodu aktywów FIFO, stanowiącą jedną z metod przyjętą w polityce rachunkowości Spółki".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY