Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Odzyskanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

sygnatura: ITPP1/443-990/10/JJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-31

słowa kluczowe:odzyskanie podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prawną, której działalność statutowa, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz statutem, jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Od sierpnia 2010 roku Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 ,,Leader", działanie 4.13. ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów". W ramach projektu realizowana jest organizacja konferencji oraz wydanie materiałów konferencyjnych (znaczka metalowego i wydanie drukiem ,,V").

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może odzyskać podatku od towarów i usług poniesionego w ramach realizowanego projektu. Organizacja konferencji oraz wydanie materiałów konferencyjnych (znaczka metalowego i wydanie drukiem ,,V"), które były materiałami rozdawanymi dla uczestników konferencji, nie będzie związana z wykonaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wskazuje, iż nie może odzyskać podatku w związku z nabyciem towarów i usług nabywanych w ramach dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Treść cytowanego wyżej przepisu wskazuje, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 9, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, został określony w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt, w ramach którego realizowana jest organizacja konferencji z oraz wydanie materiałów konferencyjnych (znaczka metalowego i wydanie drukiem ,,V"). Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 ,,Leader", działanie 4.13. ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów". Jak wskazano, wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że o ile realizowany przez Wnioskodawcę projekt nie posłużyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, to zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY